OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska inom en viss tid lämna in en anmälan om avstämning.

Varför ska en anmälan lämnas?

En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska därefter lämna in en anmälan om avstämning. I anmälan ska det anges om arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp eller om denna har rätt till ytterligare stöd. Om arbetsgivaren har rätt till ytterligare belopp ska en begäran om detta göras i anmälan om avstämning. I annat fall betalas inte något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden (29 § andra stycket lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

När ska anmälan lämnas?

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 a § lag( 2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom fyra veckor från avstämningstidpunkten (29 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Om en anmälan om avstämning inte lämnas in i rätt tid, ska Skatteverket förelägga arbetsgivaren att inom en viss tid lämna in en sådan anmälan (29 a § Lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Om en anmälan om avstämning inte lämnas in efter ett föreläggande är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd. Detsamma gäller en arbetsgivare som i anmälan inte anger återbetalningsskyldighet eller anger återbetalningsskyldighet med ett för lågt belopp. Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt preliminärt stöd (30 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Anstånd med att lämna in en anmälan

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja anstånd med att lämna in anmälan. Om förhållandena senare har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas (29 § tredje stycket lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar