OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att inom en viss tid göra en avstämning för att Skatteverket ska kunna fastställa ett slutligt stöd. Vid avstämningen jämförs den preliminära arbetstids- och löneminskningen med den tillämpade.

En arbetsgivare som fått preliminärt stöd ska göra en avstämning

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att göra en avstämning för att Skatteverket ska kunna fastställa ett slutligt stöd (19 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

En arbetsgivare kan under en stödperiod välja att inte längre ansöka om preliminärt stöd. I så fall bör det vara möjligt att få till stånd en avstämning före det att stödperioden löpt ut (prop. 2013/14:1 s. 365).

En anmälan om avstämning ska ha kommit in till Skatteverket inom fyra veckor från avstämningstidpunkten, se nedan (29 § lag om stöd vid korttidsarbete).

En avstämning innebär att arbetsgivaren ska, för varje arbetstagare som det preliminära stödet har avsett, jämföra det preliminära underlaget för arbetstids- och löneminskning med det tillämpade. Om det preliminära stödet har beräknats på en större arbetstids- och löneminskning än den som faktiskt tillämpats är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan preliminärt och slutligt stöd. En arbetsgivare kan också ha rätt till ytterligare stöd motsvarande skillnaden mellan preliminärt och slutligt stöd, om det preliminära stödet har beräknats på en lägre arbetstids- och löneminskning än den som faktiskt tillämpats (prop. 2019/20:132 s. 45).

En arbetsgivare är skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som har betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod om den tillämpade genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen inte motsvarar en stödnivå som anges i lagen eller saknar stöd i avtal.

Läs mer om återbetalning eller ytterligare utbetalning.

När ska avstämning göras?

För stödperioder som inleds fr.o.m. mars 2022 ska arbetsgivaren göra en avstämning vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då en stödperiod inleddes och därefter senast var tredje månad (19 § tredje stycket lag [2013:948] om stöd för korttidsarbete).

Med anledning av den tillfälligt slopade karenstiden, d.v.s. den tid som ska förflyta från den tidpunkt när en stödperiod löpt ut till dess att ett nytt beslut om godkännande av stöd får lämnas, har avstämningstidpunkten för vissa stödperioder flyttats. För stödperioder som inleds under perioden 1 december 2021 t.o.m. 28 februari 2022 ska arbetsgivaren göra en avstämning vid utgången av maj 2022 och därefter var tredje månad. En anmälan ska då ha kommit in till Skatteverket inom fyra veckor från den 31 maj 2022.

Det preliminära underlaget för arbetstids- och löneminskning jämförs med det tillämpade vid avstämningen

När underlaget för beräkning av preliminärt stöd fastställs för en arbetstagare avseende en stödmånad, används den nivå som parterna avtalat om att tillämpa för den enskilda arbetstagaren under avtalsperioden. Vid avstämningen framgår om den genomsnittliga löne- och arbetstidsminskning som tillämpats under avtalsperioden svarar mot den nivå som preliminärt stöd har beräknats utifrån (prop. 2013/14:1 s. 363).

Arbetsgivaren ska enligt 20 § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, för varje arbetstagare som det preliminära stödet har avsett, bedöma om den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har tillämpats under respektive avtalsperiod som avstämningsperioden består av

  1. motsvarar en och samma nivå enligt 12 och 13 §§ och
  2. har stöd i avtal enligt 15 eller 16 §

Om den tillämpade genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen inte motsvarar en av de tre nivåerna eller inte har stöd i avtal, blir arbetsgivaren återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd för arbetstagaren och avtalsperioden (prop. 2013/14:1 s. 366).

Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning

Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en avtalsperiod är den minskning av arbetstiden som en arbetstagare har haft eller, om hen har varit frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden. Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i procent av ordinarie arbetstid (21 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

När den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast till månader eller delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har lämnats för hen.

Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses motsvara en av de tre nivåerna för arbetstidsminskning om den är minst lika stor som det procenttal som anges där för respektive nivå (22 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Tillämpad genomsnittlig löneminskning

Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen under en avtalsperiod är den minskning av lönen som en arbetstagare har haft eller, om hen har varit frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden. Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent av summan av ordinarie lön under avtalsperioden avrundat till närmaste heltal (23 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

När den tillämpade genomsnittliga löneminskningen fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn bara tas till månader eller delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för hen.

Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska anses motsvara en av de tre nivåerna för löneminskning om den är lika stor som det procenttal som anges där för respektive nivå (24 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1] [2] [3]
  • Proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset [1]