OBS: Detta är utgåva 2022.5. Sidan är avslutad 2023.

Ansökan prövas av Skatteverket och ska göras elektroniskt på fastställt formulär. Denna sida listar vad ansökan ska innehålla. En ansökan kan också kompletteras på eget initiativ eller på Skatteverkets begäran.

Ansökan ska göras elektroniskt på ett särskilt formulär

En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket (5 § LOM) och ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär (20 § FOM3). För stödperioderna augusti–oktober 2020, november och december 2020 samt januari och februari 2021 ska ansökan ske senast den 30 april 2021. För stödperioderna mars respektive april 2021 ska ansökan ske senast den 30 juni 2021. Ansökningen för perioden april 2021 kan dock ske först 3 maj 2021 (6 § första stycket 8 FOM3).

Om ansökan kommer in på något annat sätt, och företaget har möjlighet att ansöka elektroniskt, ska Skatteverket i första hand tala om för företaget att ansökan ska göras elektroniskt. Det följer av verkets serviceskyldighet (20 § första stycket FL). Om ansökan inte kommer in får Skatteverket förelägga företaget att senast ett visst datum ansöka elektroniskt, annars kan Skatteverket komma att avvisa ansökan (20 § andra stycket FL). Om den elektroniska ansökan inte kommer in senast det datum Skatteverket anvisat i sitt föreläggande får ansökan avvisas.

Vad ska anges i ansökan?

I bestämmelsen i 5 § första stycket 1–7 LOM beskrivs följande uppgifter som en ansökan ska innehålla (prop. 2019/20:181 s. 40 f.):

 • nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för referensperioden
 • vad nedgången i nettoomsättning beror på
 • om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020. För ansökningar om stöd som kom in till Skatteverket före den 25 februari 2021 gällde uppgiften det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (Ögb punkt 2 SFS 2021:284).
 • de fasta kostnader som ansökan avser,
 • ett revisorsintyg om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på
 • Annat statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på.

Har företaget tagit emot annat statligt stöd för sådana kostnader som stödet ska beräknas på än stöd enligt förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag, kan företaget inte få stöd enligt denna förordning.

Om företaget däremot fått eller kommer att få ett annat statligt stöd som endast avser stöd för förlorad omsättning, kan företaget fortfarande ha rätt till omställningsstöd. Är så fallet ska omställningsstödet minskas med det andra statliga stödet.

Ansökan ska också innehålla de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut (5 § första stycket 8 LOM). De övriga uppgifterna är följande:

Grundförutsättningar för omställningsstöd

Koncernförhållanden

 • Att företaget ingår i en koncern och att det är fler företag i koncernen som ansöker om omställningsstöd.

Fasta kostnader

Övriga uppgifter

 • Datum för räkenskapsåret som avslutades närmast före den 1 maj 2020 och nettoomsättningen för räkenskapsåret.
 • Att nedgången i nettoomsättning är så gott som uteslutande orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.
 • Administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan med högst 10 000 kr när omställningsstödet beräknas uppgå till minst 100 000 kr.
 • Om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020; bruttoresultat för stödperioden och dess referensperiod 2019.
 • Att bifogat revisorsintyg uppfyller kraven på yttrande från revisor eller registrerat revisionsbolag.

Ansökan ska skrivas under på heder och samvete

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete (5 § andra stycket LOM). Att uppsåtligen uppge oriktiga uppgifter eller undanhålla uppgifter när man skriver under på heder och samvete kan utgöra brottet osann försäkran. Om det sker av grov oaktsamhet kan det vara frågan om vårdslös försäkran. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller ofullständiga uppgifter i ett i ett ärende om omställningsstöd kan också ha gjort sig skyldig till omställningsstödsbrott.

Vem får skriva under och lämna in ansökan?

Ansökan från fysiska personer ska skrivas under av sökanden. Ansökan från juridiska personer ska skrivas under av behörig företrädare för den juridiska personen. Enligt Skatteverket kan en vd i ett aktiebolag lämna in en ansökan som ett led i den löpande förvaltningen.

Ansökan kan även ske genom ett ombud med fullmakt. Ombudet ska befullmäktigas och anmälas av de som kan lämna ansökan enligt ovan.

Vem lämnar ansökan och uppgift om koncernstruktur för koncerner?

Om flera företag i en koncern ska ansöka om omställningsstöd ska ansökningarna lämnas in samtidigt. För att möjliggöra detta måste företagen som ska söka stöd utse en och samma person att lämna in de tidigare underskrivna ansökningarna för företagen. I denna roll ska även personen ges behörighet att lämna uppgift om koncernstrukturen för företagens räkning.

Det finns inget som hindrar att samma person får fullmakt som ombud att både skriva under ansökan för koncernbolagen och att lämna in den.

Komplettering av ansökan

Det är utförligt reglerat vad en ansökan ska innehålla (5 § LOM) och ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär (20 § FOM3). Det sökande företaget kan trots det behöva göra en komplettering av en bristfällig ansökan. För att underlätta för Skatteverkets och inte fördröja handläggningen bör företagen följa Skatteverkets anvisningar för hur en ansökan ska kompletteras.

Skatteverket bestämmer handläggningens form, men om företaget vill lämna uppgifter muntligt ska Skatteverket ge företaget rätt till det, om det inte framstår som obehövligt (24 § FL). Muntliga uppgifter ska snarast dokumenteras i en tjänsteanteckning (27 § FL).

Omfattande och komplicerade uppgifter kan Skatteverket begära att få skriftligen (prop. 2016/17:180 s. 153). Bevisföringen är fri, men uppgifter som är svåra att styrka muntligen måste i många fall tas in skriftligen, antingen genom uppvisande av originalhandling eller genom att Skatteverket får in en kopia. För revisorsintyg finns formkrav direkt angivet i lagen (5 § första stycket 5 LOM) och i förordningen (8 § FOM3).

Skatteverket får förelägga företaget att komplettera en ofullständig ansökan (20 § FL). Om företaget inte kompletterar ansökan trots föreläggande, får Skatteverket avvisa ansökan. Om ansökan kompletteras och företaget inte förmår visa att förutsättningarna för att få omställningsstöd är uppfyllda ska Skatteverket avslå ansökan (prop. 2019/20:181 s. 50).

Företaget kan lämna in en ny ansökan

Om företaget får avslag på sin ansökan om omställningsstöd har företaget möjlighet att ansöka på nytt, förutsatt att sådan ansökan för stödperioderna augusti–oktober 2020, november och december 2020 samt januari och februari 2021 kommer in till Skatteverket senast den 30 april 2021 (6 § första stycket 8 FOM3). Den 6 april 2021 förlängdes stödet till stödperioderna mars 2021 och april 2021 och för dessa är ansökningstiden senast 30 juni. Detsamma gäller om ansökan avvisas eller skrivs av för att företaget t.ex. ångrar sig och tar tillbaka sin ansökan.

Om företaget lämnar in en ny ansökan innan en tidigare inlämnad ansökan har behandlats färdigt av Skatteverket, bör de nya uppgifterna behandlas tillsammans med den redan inlämnade ansökan. Ett företag som har ansökt om, men ännu inte beviljats stöd, har ju en anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek (6 § första stycket LOM).

Om företaget lämnar in en ny ansökan efter att Skatteverket har fattat beslut om omställningsstöd, och ansöker om ytterligare stöd, kommer Skatteverket att ändra sitt tidigare beslut om reglerna i FL om ändring av beslut till fördel är tillämpliga. Om Skatteverket beslutar att avslå en sådan ansökan är det beslutet överklagbart.

Om företaget lämnar in en ny ansökan efter att Skatteverket har fattat beslut om omställningsstöd, som visar att omställningsstöd tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp, är företaget återbetalningsskyldigt (16 § LOM) och Skatteverket får besluta om återkrav (17 § LOM). Ett företag som har fått omställningsstöd har en anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan (6 § andra stycket LOM).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]
 • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]