OBS: Detta är utgåva 2022.5. Sidan är avslutad 2023.

Uppgifter i omställningsstödsärenden om enskilds affärs- och driftsförhållanden omfattas av svag sekretess. Uppgifter i ärendet om personer som den enskilde har ett affärsförhållande med omfattas av absolut sekretess.

Det finns dessutom regler om dataskydd vid behandling av uppgifter om omställningsstöd.

En egen verksamhetsgren inom beskattningsverksamheten

Ärendena om omställningsstöd ingår i beskattningsverksamheten, men är en egen verksamhetsgren inom den verksamheten. Omställningsstöden utgör inte en självständig verksamhetsgren inom Skatteverket enligt TF och OSL.

Vilken sekretessbestämmelse är tillämplig?

För att avgöra vilken sekretess som gäller för uppgifter och handlingar i ärenden om omställningsstöd, får man se till vilken typ av verksamhet uppgifterna ingår i. Att handlägga ett ärende om omställningsstöd är att handlägga ett ärende om att ett bidrag ska betalas ut. Det innebär att ärendehandläggningen är s.k. stödverksamhet och att sekretessen regleras i 30 kap. 23 § OSL (prop. 2019/20:181 s. 95).

Sekretessens utformning

Enligt 30 kap. 23 § OSL gäller sekretess, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, när en myndighet ger stöd till produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt för

  1. uppgifter om den enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilda lider skada om uppgiften röjs
  2. uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i punkt 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

Bestämmelsen innebär att uppgifter i ärenden om omställningsstöd om den som har sökt stöd omfattas av sekretess med ett rakt skaderekvisit. Uppgifter om andra personer som finns i ärendet, som har en förbindelse med den som sökt stöd, omfattas av absolut sekretess.

Regeringen har, med stöd av 9 § OSF, meddelat en föreskrift om att bestämmelsen i 30 kap. 23 § OSL ska vara tillämplig på ärenden om omställningsstöd. Föreskriften finns i punkt 160 i bilagan till OSF.

Beslut om omställningsstöd och återkrav är offentliga

Beslut om omställningsstöd och beslut om återkrav av omställningsstöd är offentliga (punkt 160 i bilagan till OSF).

Beskattningssekretessen är inte tillämplig i omställningsstödsärenden

När Skatteverket hanterar uppgifter och handlingar i omställningsstödsärendena omfattas dessa inte av bestämmelsen om sekretess i 27 kap. 1 § första stycket OSL, trots att ärendena ingår i beskattningsverksamheten. Sekretess enligt denna bestämmelse gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt. När Skatteverket hanterar ett ärende om omställningsstöd bestämmer Skatteverket inte skatt eller underlag för skatt. Beskattningssekretessen är därför inte tillämplig på omställningsstödsärendena.

Skatteverket får begära in uppgifter i kontrollsyfte

Skatteverket behöver kontrollera att de uppgifter som har lämnats i ansökan om omställningsstöd är korrekta. Många av de uppgifter som Skatteverket behöver för kontrollen finns i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Eftersom ärendena om omställningsstöd tillhör beskattningsverksamheten, så behövs det inte några sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning för att verksamhetsgrenen beskattning ska kunna lämna uppgifter till verksamhetsgrenen omställningsstöd (prop. 2019/20:181 s. 96).

Några av de uppgifter som Skatteverket behöver kontrollera finns hos Bolagsverket. Det gäller till exempel uppgift om näringsförbud. Uppgifterna som finns hos Bolagsverket är offentliga. Det behövs därför inte någon sekretessbrytande bestämmelse i lag eller förordning för att Skatteverket ska kunna begära de uppgifter som behövs från Bolagsverket (prop. 2019/20:181 s. 96).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) [1] [2] [3]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3]