OBS: Detta är utgåva 2022.5. Sidan är avslutad 2023.

Särskilda regler finns för beskattning av omställningsstöd. Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktig och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen.

Hur omställningsstöd behandlas i redovisningen kan du läsa om på sidan Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag.

Omställningsstödet är ett näringsbidrag

Ett omställningsstöd är ett sådant näringsbidrag som avses i 29 kap. 2 § IL. Stödet ges av staten för att möjliggöra en omställning av företagets verksamhet till följd av corona och beräknas på både uteblivna intäkter och fasta kostnader i förfluten tid. Särskilda regler har införts för beskattningen av omställningsstödet.

Skatteplikt

Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktig och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen. Stödet ska därför vanligtvis tas upp vid inkomstbeskattningen. Stöd som däremot avser fasta kostnader i en verksamhet som är undantagen från beskattning är skattefritt (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Mervärdesskatt

Omsättning av tjänst föreligger när en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon eller när en tjänst tas i anspråk genom uttag (2 kap. 1 § tredje stycket ML). Omställningsstödet anses inte vara ersättning för en tillhandahållen tjänst. Någon mervärdesskatt ska därför inte redovisas på omställningsstöd som ett företag har fått.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund med verksamhet utan skattskyldighet

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, bedriva näringsverksamhet som företaget inte är skattskyldigt för. För ideella föreningar och registrerade trossamfund kan det exempelvis gälla second hand-försäljning samt verksamhet som av hävd används för att finansiera ideell verksamhet. Om omställningsstödet ska täcka fasta kostnader i sådan verksamhet ska det inte tas upp i denna del (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Beskattningstidpunkten

De nuvarande reglerna i 29 kap. 2–8 §§ IL bygger på att intäkten och kostnaden som stödet avser ska matcha varandra eller också ska intäkten minska anskaffningsvärdet för köpta tillgångar.

Med hänsyn till att de befintliga reglerna i 29 kap. IL inte är helt anpassade för omställningsstödet, har den skattemässiga hanteringen av omställningsstödet reglerats så att intäkten alltid ska tas upp om stödet avser avdragsgilla utgifter. Intäkten ska tas upp i sin helhet det beskattningsår beslutet fattas. Eftersom omställningsstödet är tillfälligt finns regleringen inte i 29 kap. IL utan i 4 § första stycket LOM.

Stöd kan vid beskattningen få tas upp ett tidigare beskattningsår

Intäkten av stödet och de kostnader som stödet har beräknats på kan komma att avse olika räkenskapsår (beskattningsår).

Nytt: 2022-01-03

För de företag som har kalenderår som räkenskapsår kan beroende på stödperiod och när beslut om stöd fattas en sådan situation uppkomma för samtliga stödperioder. Det kan inträffa eftersom beslut kommer att kunna tas från den 25 februari 2021 fram till och med den sista juni 2022.

Tidigare:

För de företag som har kalenderår som räkenskapsår kan en sådan situation uppkomma för beslut som avser stödperioderna augusti–oktober och november–december 2020, eftersom beslut för dessa stödperioder kommer att kunna tas från den 25 februari 2021 fram till och med den sista december 2021.

För de företag som har bokslut den 30 april 2021 uppkommer en sådan situation när företaget söker stöd för stödperioden april 2021.

För omställningsstödet finns därför en uttrycklig bestämmelse i 4 § första stycket LOM om att till den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret, får det vid beskattningen tas upp detta år i stället. Bestämmelsen innebär att företag som får ett beslut om omställningsstöd som avser en stödperiod som helt omfattas av det föregående räkenskapsåret (beskattningsåret), har möjlighet att ta upp stödet detta beskattningsår i stället för det år beslutet fattats. Det innebär även att stödet vid brutna räkenskapsår kan komma att få tas upp skattemässigt under två skilda beskattningsår (2019/2020 och 2020/2021). Därmed kan stödet matchas mot kostnaderna.

Det är frivilligt för den skattskyldiga att tillämpa bestämmelsen om att ta upp stödet tidigare. Om ett företag exempelvis har ett räkenskapsår som avslutas den 31 augusti 2020 kan företaget ha stödberättigade kostnader som är hänförliga till två skilda räkenskapsår, 2019/2020 och 2020/2021. För dessa fall är det möjligt matcha stödet mot kostnaderna för respektive räkenskapsår (prop. 2019/20:181 s. 111 ff).

Det finns däremot ingen möjlighet att vid beskattningen ta upp hela eller delar av stödet till beskattning ett annat beskattningsår än

  • det beskattningsår som beslutet fattades
  • det beskattningsår som föregick det beskattningsår som beslutet fattades.

Avdragsrätt vid återbetalning

Omställningsstödet ska dras av om det återbetalas. Avdraget ska göras för det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt gjordes. Men avdragsrätten är begränsad till omställningsstöd som har tagits upp till beskattning (4 § andra stycket LOM, prop. 2019/20:181 s. 34).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3]