OBS: Detta är utgåva 2022.5. Visa senaste utgåvan.

När ett barns föds i Sverige ska födelsen anmälas till Skatteverket. I vissa fall ska även ett barns födelse anmälas om barnet har fötts i utlandet.

Om ett barn föds i utlandet och senare flyttar till Sverige ska barnet istället lämna en anmälan om flytt till Sverige. Om anmälan avser ett dödfött barn registrerar Skatteverket istället uppgift om dödsfallet om födelsen har skett i Sverige.

När ska en födelse anmälas till Skatteverket?

Ett barns födelse ska enligt 24 § första stycket FOL anmälas till Skatteverket om

  • barnet föds i Sverige
  • barnet föds i utlandet och ska folkbokföras från födelsen

Anmälan ska göras för nyfödda barn som efter födelsen andats eller visat något annat livstecken samt för dödfödda barn som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan (24 § fjärde stycket FOL). Skatteverket registrerar en anmälan om ett dödfött barn som ett dödsfall.

Vem ska anmäla ett barns födelse?

När ett barn föds på ett sjukhus eller enskilt sjukhem anmäler vårdgivaren födseln. Om en barnmorska hjälper till vid en födelse som inte sker på ett sjukhus eller enskilt sjukhem ska barnmorskan anmäla födelsen. Anmälan ska göras så snart som möjligt (24 § andra stycket FOL).

I övriga fall är barnets vårdnadshavare skyldiga att göra en anmälan inom en månad från födelsen (24 § tredje stycket FOL). En anmälan om ett barns födelse som görs av barnets vårdnadshavare kan lämnas vid ett personligt besök på ett servicekontor.

Nytt: 2022-02-03

Tidigare var det Skatteverkets inställning att vårdnadshavare som gör en anmälan om ett barns födelse måste besöka ett servicekontor tillsammans med barnet och på plats styrka sina identiteter.

Skatteverkets inställning är numera att vårdnadshavare och barnet inte behöver inställa sig personligen i samband med en anmälan om barns födelse.

Vad ska en anmälan innehålla för uppgifter?

En födelseanmälan ska vara skriftlig (23 § FOL). En anmälan bör innehålla uppgifter om

  • barnets födelsedatum och könstillhörighet
  • namn och födelsedatum eller personnummer för den som har fött barnet

I de fall anmälan lämnas av barnets vårdnadshavare behöver även underlag bifogas som bevisar födelsen och övriga uppgifter i anmälan. Det kan t.ex. vara

  • moderskapsintyg från mödravårdscentralen
  • intyg från sjukvården om att kvinnan nyligen fött barn
  • intyg om det nyfödda barnets ålder och könstillhörighet från en barnläkare eller barnavårdscentralen

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar