OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Som utgångspunkt gäller lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete alla juridiska personer och fysiska personer som bedriver närings­verksamhet. Lagen gäller däremot inte staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och samverkans­organ.

Lagen gäller inte heller juridiska personer som staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan som, var för sig eller till­sammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflyt­ande över, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet. Från lagen undantas också arbetsgivare som bedriver verksamhet som huvud­sakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhanda­hålla verksamheten (3 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]