OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

I förfarandet med stöd vid korttidsarbete finns vissa centrala uttryck som återkommer löpande.

Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om hen inte hade deltagit i korttidsarbete (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Vid beräkning av den ordinarie arbetstiden ska det bortses från frånvaro av någon annan anledning än deltagande i korttidsarbete t.ex. sjukdom, semester, ledighet för facklig förtroendeman eller föräldraledighet, även om frånvaron pågår under en längre period, prop. 2013/14:1 s. 493.

Ordinarie lön

Ordinarie lön är den regelmässiga kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om hen inte hade deltagit i korttidsarbete (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Med regelmässig lön menas sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen. Det kan t.ex. vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella månaden om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Däremot ska inte t.ex. bonus, provision och ersättning för övertidsarbete som inte betalas regelmässigt varje månad räknas med. Begränsningen till kontant lön innebär att olika typer av löneförmåner inte ingår. I den ordinarie lönen ingår inte heller löneökningar för tid efter jämförelsemånaden eller lön till den del den överstiger ett belopp som regeringen bestämmer (takbeloppet). Vid beräkningen av ordinarie lön bortses från att lönen minskat eller på annat sätt påverkats av frånvaro av någon annan anledning än deltagande i korttidsarbete. Frånvaro har samma innebörd här som i definitionen av ordinarie arbetstid. Om en arbetstagare har deltagit i korttidsarbete under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie lönen motsvarande del (prop. 2013/14:1 s. 493).

Korttidsarbete

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, eller där partiell arbetsbefrielse införs, under en begränsad period. Lönen är lägre än den ordinarie lönen (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Med partiell arbetsbefrielse menas att arbetstagarens faktiskt arbetade tid minskas utan att det i kollektivavtalet betraktas som en minskning av arbetstiden. Överenskommelse om partiell arbetsbefrielse måste dock finnas i ett centralt kollektivavtal för att jämställas med arbetstidsminskning. Arbetstagaren behöver inte stå till arbetsgivarens förfogande under vare sig arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse (prop. 2013/14:1 s. 493).

Stödperiod och stödmånad

Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete ska lämnas enligt 5–8 §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete medan stödmånad är den kalendermånad som arbetsgivaren begär preliminärt stöd för (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Jämförelsemånad

För att säkerställa att stöd inte lämnas för arbetstagare som anställs under en stödperiod eller att stödet missbrukas genom att arbetstagaren ges en högre sysselsättningsgrad eller löneökning innan stödmånaden finns bestämmelser om jämförelsemånad i lagen om stöd vid korttidsarbete (prop. 2019/20:132 s. 85). Jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då beslutet om godkännande fattades (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Preliminärt stöd får endast lämnas för arbetstagare som även var anställda hos arbetsgivaren under hela eller någon del av jämförelsemånaden med samma eller högre sysselsättningsgrad än under stödmånaden.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom då Tillväxtverket var handläggande myndighet för stödet konstaterat att det i lagen uttryckligen anges att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattat beslut om godkännande, och att något utrymme för att i vissa situationer avvika från denna reglering inte finns. I domen slår Högsta förvaltningsdomstolen därför fast att när Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete är jämförelsemånaden den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då beslutet fattades (HFD 2021-06-18, mål nr 1649-21).

När det gäller den tillfälliga regleringen av den tillfälligt slopade karensen för stöd så är jämförelsemånaden november 2021 om stödperioden inleds under perioden 1 december 2021 till 31 januari 2022 (prop. 2021/22:113 s. 44).

Avstämningstidpunkt och avstämningsperiod

Avstämningstidpunkt är den tidpunkt då skyldigheten att göra en avstämning har uppkommit (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Närmare förklaringar till hur avstämningstidpunkten bestäms finns i 19 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Avstämningsperiod är en stödperiod eller den kortare period som skyldigheten att göra en avstämning avser (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Kompetensinsats

Kompetensinsats är en insats som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare (4 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Med validering avses här detsamma som i 20 kap. 42 § skollagen (2010:800) och 13 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, det vill säga en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. En validering kan sålunda avse såväl en branschvalidering som en validering inom utbildningsväsendet. Åtgärder som syftar till att höja kompetensen hos en arbetstagare kan vara formella utbildningar inom högskolan, yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning inklusive yrkesvux, uppdragsutbildningar samt internt eller externt anordnade seminarier, konferenser, föreläsningar och kurser. Vidare omfattas exempelvis lärande på arbetsplatsen (prop. 2020/21:1 s. 3055). Läs mer om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2021-06-18, mål nr 1649-21 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1] [2] [3]
  • Proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset [1]
  • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1]
  • Proposition 2021/22:113 Proposition från Finansdepartementet Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser [1]