OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Preliminärt stöd och ytterligare stöd ska krediteras på arbetsgivarens skattekonto.

Kreditering av korttidsarbete

När Skatteverket har fattat beslut om preliminärt stöd eller ytterligare stöd vid korttidsarbete kommer stödet kreditera arbetsgivarens skattekonto. Det är angeläget att stödet snabbt kommer arbetsgivaren till del.

Avräkning

Skattekontot fungerar som ett avräkningskonto och gör ingen skillnad på en inbetalning eller kreditering av stöd vid korttidsarbete. Det innebär att ett belopp som krediterats skattekontot och utgörs av stöd vid korttidsarbete kommer hanteras som vilken annan inbetalning eller kreditering som helst. Stödet kommer avräknas mot debiterade skatter och avgifter på skattekontot innan en eventuell utbetalning sker. Även utmätning går före eventuell återbetalning.

Utbetalning av stödet

För att en utbetalning ska kunna ske så snabbt som möjligt kommer skattekontot stämmas av efter att stöd vid korttidsarbete krediterats på skattekontot. Arbetsgivaren behöver därmed inte själv begära utbetalning av stödet. Utbetalning kommer ske automatiskt så länge det finns ett anmält mottagarkonto och det inte finns andra hinder mot återbetalning.

Hinder mot återbetalning

Om det finns hinder mot återbetalning enligt 64 kap. 4 § SFL så kommer en del av eller hela stödet att spärras och inte utbetalas (32 § andra stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Det finns flera situationer och omständigheter som hindrar återbetalning från skattekontot, till exempel om överskottet på skattekontot kan komma att behövas för betalning av sådan annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt eller avgift som har beslutats men ännu inte förfallit till betalning så kommer ingen återbetalning ske eftersom det inte finns ett utbetalningsbart överskott.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]