OBS: Detta är utgåva 2022.7. Visa senaste utgåvan.

En person som avser att ingå ett äktenskap enligt utländsk lag kan ansöka om äktenskapscertifikat. Det är ett intyg som visar att personen enligt svensk lag får ingå äktenskap.

Ansökan om äktenskapscertifikat

En person som är svensk medborgare och som avser att ingå ett utländskt äktenskap kan ansöka om äktenskapscertifikat hos Skatteverket. Äktenskapscertifikatet är ett intyg om att personen enligt svensk lag får ingå äktenskap (1–2 §§ kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Skatteverket utfärdar äktenskapscertifikat för svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige (1–2 §§ kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

När den svenska medborgaren har hemvist utomlands och hen inte är folkbokförd i Sverige utfärdas äktenskapscertifikatet i stället av en svensk ambassad eller av ett svenskt konsulat i landet där personen har hemvist. Ett olönat konsulat får inte utan regeringens uppdrag utfärda äktenskapscertifikat. Äktenskapscertifikatet kan även utfärdas av Utrikesdepartementet (2 § andra och tredje stycket kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Personen som ansöker om äktenskapscertifikat ska fullgöra samma saker och uppfylla samma villkor som gäller för den som vill ha ett intyg om hindersprövning (3 § kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Skatteverkets prövning

När Skatteverket prövar om äktenskapscertifikatet ska utfärdas ska verket kontrollera att personen

  • är svensk medborgare
  • är folkbokförd i Sverige
  • får ingå det tilltänkta äktenskapet enligt svensk lag, att det inte finns något hinder.

Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda ska Skatteverket utfärda äktenskapscertifikatet (3 § andra stycket kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat). Intyget gäller i fyra månader från utfärdandet (4 § kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Om personen redan har fått ett intyg om hindersprövning mindre än fyra månader tidigare ska Skatteverket, efter ansökan, utfärda äktenskapscertifikatet utan någon ny prövning (3 § tredje stycket kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat). När äktenskapscertifikatet har utfärdats på denna grund räknas giltighetstiden om fyra månader från dagen för hindersprövningen (4 § kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar