OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Återbetalning av energiskatt på el kan medges den som förbrukar el i vissa verksamheter.

Vissa återbetalningar utgör statligt stöd

Vissa av de skattebefrielser som finns för energiskatt på el och åstadkoms genom återbetalning utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför i vissa fall särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalning (11 kap. 17 § LSE).

Förbrukning av el i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet (11 kap. 12 § första stycket LSE).

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår (11 kap. 12 § andra stycket LSE).

Hela beloppet återbetalas, d.v.s. från första kronan, när gränsen 500 kronor uppnås.

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el i yrkesmässig vattenbruksverksamhet

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet (11 kap. 12 a § första stycket LSE).

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår (11 kap. 12 a § tredje stycket LSE).

Hela beloppet återbetalas, d.v.s. från första kronan, när gränsen 500 kronor uppnås.

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el som landström

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat som landström (11 kap. 12 b § första stycket LSE).

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme (11 kap. 12 b § andra stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

El som återförts till koncessionspliktigt nät efter batterilagring

Efter ansökan från någon som inte är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 LSE, dvs. någon som inte är skattskyldig som producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig, beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som sökanden efter batterilagring matat in på det koncessionspliktiga nät från vilket elen dessförinnan matats ut (11 kap. 13 § LSE).

Återbetalning medges endast för energiskatt på el som matats ut från ett koncessionspliktigt nät och som efter lagring återförs till samma koncessionspliktiga nät. Återbetalning gäller således inte för skatt på el som används på det icke koncessionspliktiga nätet eller som överförs till ett annat koncessionspliktigt nät (jfr prop. 2017/18:294 s. 109).

Med batteri avses här en elektrisk ackumulator, ett s.k. sekundärt batteri, där laddningen sker genom tillförsel av el och där el genereras genom direkt omvandling av kemisk energi (jfr prop. 2017/18:294 s. 109 f.).

Återbetalningsmöjligheten är inte begränsad till företag utan är även tillgänglig för privatpersoner som har återfört skattepliktig el till det koncessionspliktiga nätet efter batterilagring (jfr prop. 2017/18:294 s. 102).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Då återbetalning enligt 11 kap. 13 § LSE avser återförd el kommer denna el inte att påverka om rätt till månatlig återbetalning föreligger (jfr prop. 2017/18:294 s. 110).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (11 kap. 14 § första stycket LSE).

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme och endast i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av någon annan återbetalningsbestämmelse. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår (11 kap. 14 § andra stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el i en datorhall

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i en datorhall (11 kap. 15 § första stycket LSE).

När flera företag är verksamma i en datorhall, anser Skatteverket att det är den som förfogar över utrustningen som elen förbrukas i som ska anses förbruka elen.

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår (11 kap. 15 § andra stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el i tåg m.m.

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning (11 kap. 13 a § första stycket 1 LSE).

Det finns särskilda bestämmelser om vem som är elförbrukare vid spårbunden trafik. Bestämmelsen innebär även reglering av vem som kan ansöka om skattenedsättning för den elförbrukning som sker i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med en sådan förbrukning (jfr prop. 2020/21:1  s 348).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter.

Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer (11 kap. 13 a § första stycket 2 LSE).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • i tåg m.m.
 • vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter.

Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el vid framställning av vissa bränslen

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE, d.v.s. energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren (11 kap. 13 a § första stycket 3 LSE).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • i tåg m.m.
 • för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter.

Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning av el i metallurgiska eller mineralogiska processer

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter. Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats. Återbetalning medges enbart i den utsträckning elförbrukningen inte även omfattas av bestämmelsen om återbetalning av skatt på el som förbrukats för kemisk reduktion eller för elektrolytiska processer (11 kap. 13 a § första stycket 4 LSE).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • i tåg m.m.
 • för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

  Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE). Om sökanden erhållit rätt till månadsvis återbetalning får ansökan om återbetalning göras årsvis först efter att det beslutet har återkallats (jfr. prop. 1999/2000:105 s. 105 och 120 samt KRSU 2021-01-18, mål nr 1956-20).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Framställning av värme eller kyla som levererats för vissa ändamål

Den som levererar värme eller kyla till vissa ändamål kan få återbetalning av energiskatt på den el som förbrukats för framställning av värmen eller kylan.

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Leverans av värme eller kyla för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller jordbruks-, skogsbruks-, eller vattenbruksverksamhet m.m.

Skatteverket medger efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på el och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6 eller 10 LSE eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3, 5 eller 6, 12 § eller 12 a § LSE ( 9 kap. 5 § första stycket LSE). Återbetalning medges vid leverans för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för el med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme.

Återbetalning medges även med hela energiskatten på el och med hela energi-, koldioxid- och svavelskatten på bränsle vid leverans av värme eller kyla för följande ändamål (9 kap. 5 § andra stycket 2 LSE):

 • för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning (jfr 6 a kap. 1 § 1 a LSE)
 • i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl (jfr 6 a kap. 1 § 1 b LSE)
 • i annat fall än som avses i de två föregående punkterna, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning (jfr 6 a kap. 1 § 1 c LSE)
 • för framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren (jfr 6 a kap. 1 § 6, 11 kap. 9 § 3 LSE)
 • i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras (jfr 6 a kap. 1 § 10 LSE)
 • för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer (jfr 11 kap. 9 § 2 LSE)
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats (jfr 11 kap. 9 § 5 LSE).

Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på el även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen (9 kap. 5 § första stycket LSE).

Leverans av värme eller kyla för förbrukning i en datorhall

Skatteverket medger efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på el som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhall. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen (9 kap. 5 a § första stycket LSE).

Återbetalning medges med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme (9 kap. 5 a § andra stycket LSE).

Hjälpförbrukning

Enligt 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE avses med förbrukning för framställning av värme eller kyla även sådan elförbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen, s.k. hjälpförbrukning.

Den hjälpförbrukning av el som avses i 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE är sådan el som är nödvändig för att driva anläggningen, men som inte kan anses direkt användas för produktionen av värme eller kyla. Denna elförbrukning ska ha ett nära samband med produktionen och ske inom det område där produktionsanläggningen är belägen. Sådan elförbrukning som är nödvändig exempelvis för att transportera värmen eller kylan från anläggningsområdet till förbrukarna omfattas alltså inte. Elförbrukning som saknar ett nära samband med produktionen, exempelvis sådan el som förbrukas i personalutrymmen eller i andra allmänna utrymmen i produktionsanläggningen, såsom exempelvis fikarum, matsalar och omklädningsrum, omfattas inte heller (jfr prop. 2017/18:1 s. 443 ff.).

Fördelning av el och bränsle som förbrukats för framställning av värme eller kyla

I 9 kap. 5 § LSE finns bestämmelser om fördelning av el och bränsle som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats till de ändamål som medför rätt till återbetalning. Fördelningsbestämmelserna är gemensamma för återbetalning av energiskatt på el och återbetalning av energi- koldioxid- och svavelskatt på bränsle.

Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE:

En förutsättning för återbetalning av skatt är att värmen eller kylan framställs i en anläggning som via ett nät förbinds med de abonnenter av värme eller kyla vars verksamhet medför rätt till återbetalning.

Om en leverans av värme eller kyla sker till en fastighetsägare som fördelar värmen eller kylan till hyresgäster för förbrukning i återbetalningsberättigande verksamhet, ska värmen eller kylan fördelas mellan dessa och övriga hyresgäster. Värmen eller kylan kan fördelas med t.ex. lokalernas yta eller volym som grund.

Vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de leveranser av värme eller kyla som medför rätt till återbetalning får de omvandlings- och överföringsförluster som är förknippade med leveransen läggas till den uppmätta leveransen hos abonnenten.

Se Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter.

Ansökningsförfarandet

Bestämmelserna om ansökningsförfarandet är gemensamma för återbetalning av skatt på el och återbetalning av energi- koldioxid- och svavelskatt på bränsle.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall; [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Lagar & förordningar

Propositioner

Ställningstaganden

 • Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen [1]
 • Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter [1]