OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

En kontrolluppgift ska lämnas av en utländsk försäkringsgivare, ett utländskt tjänstepensionsinstitut och ett utländskt företag som meddelat en utländsk livförsäkring, ett avtal om tjänstepension eller en utländsk PEPP-produkt som innehavaren ska betala avkastningsskatt för.

För vilka avtal ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas om underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar, avtal om tjänstepension och sparande i en PEPP-produkt (22 kap. 12 § första stycket SFL).

En utländsk livförsäkring

En kontrolluppgift ska lämnas om en utländsk livförsäkring som är skattepliktig till avkastningsskatt (22 kap. 12 § första stycket SFL). Avkastningsskatt tas ut på både pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar (2 § första stycket 6–7 AvPL).

En kontrolluppgift ska inte lämnas om avkastningsskatt inte tas ut på försäkringen, d.v.s. om försäkringen bara omfattar

 • olycksfall eller sjukdomsfall
 • dödsfall senast vid 70 års ålder och inte är återköpsbar (2 § tredje stycket AvPL),.

Ett avtal om tjänstepension

En kontrolluppgift ska lämnas för ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som är skattepliktigt till avkastningsskatt (22 kap. 12 § första stycket SFL). Avkastningsskatt tas ut på ett avtal om tjänstepension om avtalet meddelats i en verksamhet som bedrivs från ett fast driftställe utomlands om avtalet antingen

En kontrolluppgift ska inte lämnas om avkastningsskatt inte tas ut på avtalet om tjänstepension, d.v.s. om avtalet bara omfattar

 • olycksfall eller sjukdomsfall
 • dödsfall senast vid 70 års ålder och inte är återköpsbar (2 § tredje stycket AvPL).

En PEPP-produkt

Från och med beskattningsåret 2023 ska en kontrolluppgift också lämnas för en utländsk PEPP-produkt som är skattepliktigt till avkastningsskatt (2 § första stycket 13 AvPL och 22 kap. 12 § första stycket SFL).

Vem ska lämna kontrolluppgiften?

Kontrolluppgiften ska lämnas av den utländska försäkringsgivaren, det utländska tjänstepensionsinstitutet och det utländska företaget som tillhandahåller PEPP-produkten (22 kap. 12 § andra stycket SFL).

För vem ska kontrolluppgiften lämnas?

En kontrolluppgift för avkastningsskatt ska lämnas för en obegränsat skattskyldig fysisk eller en juridisk person som är skattskyldig till avkastningsskatt som innehavare av en utländsk försäkring, ett avtal om tjänstepension eller en PEPP-produkt (22 kap. 12 § andra stycket SFL).

En sådan kontrolluppgift ska inte lämnas för den som är begränsat skattskyldig i Sverige (jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Om innehavaren av en utländsk kapitalförsäkring är begränsat skattskyldig i Sverige ska en kontrolluppgift i stället lämnas för den som har panträtt i försäkringen om panthavaren är obegränsat skattskyldig i Sverige (2 § andra stycket AvPL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om

 • kapitalunderlaget (i svenska kronor) för försäkringen, avtalet om tjänstepension respektive PEPP-produkten beräknat enligt 3 a-3 c §§ AvPL och 22 kap. 1-2 §§ SFF
 • försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring
 • tjänstepensionsavtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring
 • den avser en PEPP-produkt
 • nödvändiga identifikationsuppgifter för pensionsförsäkringsavtalet och avtalet om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 12 § tredje och fjärde stycket SFL och 5 kap 12 b § SFF).

Kontrolluppgiften ska också innehålla sådana uppgifter som är gemensamma för alla kontrolluppgifter som t.ex. nödvändiga identifikationsuppgifter för

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om underlag för avkastningsskatt ska lämnas på KU52 (blankett 2327 i svensk eller engelsk version).

När ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som avkastningsskatten avser (24 kap. 1 § SFL).

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgiften – utländska försäkringsgivare, utländska tjänstepensionsinstitut eller utländska företag som tillhandahåller PEPP-produkter - ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Kompletterande information

 • Om försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinstitutet inte uppfyller sin skyldighet att lämna en kontrolluppgift kan en avskattning komma att göras av en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som kan jämställas med en pensionsförsäkring. Ett undantag från avskattning kan dock göras ett enstaka år om försäkringstagaren eller den försäkrade själv i stället lämnar uppgifterna (58 kap. 19 b § IL).
 • Ett utländskt företag som bedriver gränsöverskridande försäkringsverksamhet i Sverige ska lämna en förbindelse om att lämna kontrolluppgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • Blankett KU52 [1]