OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

En utbildningstjänst som är undantagen från skatteplikt enligt ML ska tillhandahållas av det allmänna eller av en utbildningsanordnare som är erkänd av det allmänna.

Uppdaterat denna sida

Vad menas med det allmänna eller en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare?

Undantaget från skatteplikt för tillhandahållanden av grundskole-, gymnasie- eller högskole­utbildning förutsätter att utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare.

Stat, kommun och region samt annan aktör om led i det allmännas utbildningsinsatser

Det allmänna betyder stat, kommun eller region.

En av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare betyder den som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den är ett led i det allmännas utbildningsinsatser (prop. 1996/97:10 s.49). Med det menas fristående skolor, kompletterande skolor eller skolor som enbart står under statlig tillsyn, jfr 2 kap. 5–7 §§ skollagen (2010:800), 2 kap. skolförordningen (2011:185) och 2 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) om fristående skolor och förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar liksom utbildnings­anordnare som har rätt att utfärda vissa examina med stöd av högskolelagen (1992:1434).

Nytt: 2023-10-02

Det finns ett krav enligt ML att erkännandet från det allmänna ska avse en specifik utbildning för att utbildningen ska anses anordnad av ett erkänt organ och omfattas av undantag från skatteplikt. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att kravet bör kunna inrymmas i det skönsmässiga utrymmet för medlemsstaterna i artikel 132.1 i) i mervärdesskattedirektivet. Det vore enligt Skatterättsnämnden orimligt att det för undantag från skatteplikt skulle räcka med att tjänsteleverantören är ett av det allmänna erkänt organ med avseende på tillhandahållandet av en annan utbildning (SRN 2023-06-29, dnr 1-23/I). Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.

Kommersiella aktörer kan vara erkända utbildningsanordnare

Kommersiella aktörer kan enligt EU-domstolen omfattas av undantaget från mervärdesskatt avseende utbildnings­tjänster, men undantaget får inte tillämpas generellt på alla kommersiella aktörer. Det är varje medlemsstat som avgör på vilka kriterier en aktör ska anses vara en erkänd aktör (C-319/12, MDDP och C-612/20, Happy Education).

Utbildningen ska tillhandahållas under eget ansvar

För att en utbildningstjänst ska kunna omfattas av undantaget från skatteplikt ska skol- eller universitets­utbildningen ges av en lärare för egen räkning och under eget ansvar (C-445/05, Haderer).

Skatteverket anser att det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildnings­anordnare ska omfatta alla som under eget ansvar tillhandahåller sådan utbildning som kan omfattas av undantaget. Undantaget omfattar den som tillhandahåller sådan utbildning direkt till eleverna, till det allmänna eller till någon annan som i sin tur tillhandahåller utbildning som undantas från skatteplikt. För att undantaget ska bli tillämpligt krävs vidare att utbildningen tillhandahålls av en aktör för egen räkning och under eget ansvar.

Enligt Skatteverkets bedömning är det säljaren som måste visa att säljaren tillhandahåller utbildningstjänsten under sådant eget ansvar att tjänsten omfattas av undantaget från skatteplikt.

Skatteverket anser att säljaren tillhandahåller utbildningen under eget ansvar om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Säljaren tillhandahåller utbildningen från en egen organisatorisk struktur. Säljaren använder alltså egna lokaler (antingen ägda eller förhyrda) eller en egen digital plattform samt egen utrustning och övrig personal som behövs för att tillhandahålla tjänsten.
 • Säljaren har det övergripande ansvaret för utbildningen.
 • Säljaren kan bestämma när i tiden utbildningen ska ges.
 • Säljaren avgör vilka elever som ska få utbildningen.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda har säljaren eget ansvar för utbildningen. Säljaren är i sådana fall en sådan erkänd utbildnings­anordnare som kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Om inte alla förutsättningar ovan är uppfyllda är det normalt en tjänst som inte omfattas av undantaget från skatteplikt (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Underentreprenörer ses normalt inte som erkända utbildningsanordnare

Skatteverket anser att underentreprenörers tillhandahållanden endast i undantagsfall kan omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildningstjänster. Det normala är att underentreprenörers tillhandahållanden inte omfattas av undantaget (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-319/12 [1]
 • EU-dom C-445/05 [1]
 • EU-dom C-612/20 [1]
 • SRN dnr 1-23/I [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

 • SFS 1992:1434 [1]
 • SFS 2010:2039 [1]
 • SFS 2010:800 [1]
 • SFS 2011:185 [1]
 • SFS 2013:871 [1]

Propositioner

 • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

 • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1] [2]