OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Ett överklagande ska som huvudregel ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Vissa typer av beslut ska emellertid överklagas senast inom två månader från det att den som beslutet gäller fick del av det.

Sexårsfristen

De flesta beslut som meddelats med stöd av SFL får överklagas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (67 kap. 12 § första stycket SFL). Detta gäller oavsett när inom sexårsperioden som beslutet har meddelats.

Begreppet beskattningsår

Bestämmelser om vad som avses med beskattningsår finns i 3 kap. 4 och 5 §§ SFL. Definitionen av beskattningsår används för att beräkna tidsfrister för när omprövning och överklagande får ske.

För t.ex. arbetsgivaravgifter och avdragen skatt är beskattnings­året det kalenderår som skatten eller avgiften ska betalas för (3 kap. 4 § 9 och 10), oavsett om den som ärendet gäller har brutet räkenskapsår.

För punktskatter är beskattningsåret det kalenderår under vilket Skatteverket meddelade beslutet om återbetalning eller kompensation, eller om beskattning vid oegentligheter eller felaktigheter (3 kap. 4 § 7 SFL). I respektive punktskattelag hänvisas det till 66 och 67 kap. SFL i tillämpliga delar.

Tvåmånadersfristen

Vissa beslut ska överklagas inom två månader från det att den beslutet gäller fick del av beslutet (67 kap. 12 § andra stycket SFL). Tvåmånadersfristen gäller beslut där en sexårsfrist för överklagande skulle vara meningslös. Det är beslut om följande som avses

 • registrering
 • på vilket sätt preliminär skatt ska betalas
 • godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning
 • uppgifts- eller dokumentationsskyldighet
 • deklarationsombud
 • tvångsåtgärder
 • återkallelseavgift
 • dokumentationsavgift
 • rapporteringsavgift
 • plattformsavgift
 • kontrollavgift
 • säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
 • betalning eller återbetalning av skatt eller avgift
 • verkställighet
 • avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.

Registrering

Både beslut om registrering och beslut om avregistrering får överklagas inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. Det är inte meningsfullt att ha en över­klagandetid på sex år för dessa beslut (prop. 2010/11:165 s. 1131).

Bestämmelser om registrering finns i 7 kap. SFL.

På vilket sätt preliminär skatt ska betalas

Beslut om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas, d.v.s. beslut som rör om skatten ska tas ut som F-skatt, A-skatt eller särskild A-skatt får överklagas inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Bestämmelser om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas finns i 8 kap. SFL och 9 kap. SFL.

Tvåmånadersfristen är dock inte lämplig för beslut som avser själva betalningen, d.v.s. debiteringen av F-skatt och särskild A-skatt samt beslut om preliminär A-skatt. En frist på två månader skulle hindra ändringar som förbättrar överens­stämmelsen mellan den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten. Möjligheten till överklagande bör därför stå öppen så länge en sådan ändring är meningsfull. Bestämmelser som möjliggör detta finns i 67 kap. 15 och 16 §§ SFL.

Godkännande för tonnagebeskattning och återkallelse

Ett överklagande av ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Om den sökande inte godkänns för tonnagebeskattning är det inte meningsfullt med en över­klagandetid på sex år eftersom verksamheten kan tonnagebeskattas först när ett godkän­nande har lämnats. En möjlighet att överklaga ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning under en frist på sex år skulle dessutom kunna medföra att kravet på att företaget ska vara bundet av sitt val av tonnagebeskattning för en viss tid inte kan upprätthållas (prop. 2015/16:127 s. 110).

Ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning kan återkallas bl.a. om förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda. Ett beslut om återkallelse får konsekvenser även för tidigare beskattningsår. Återkallelsen innebär bl.a. att de upp till sex närmast föregående beskattningsåren ska omprövas och beskattas konventionellt. Om ett beslut om återkallelse skulle kunna omprövas i upp till sex år skulle det försvåra möjligheterna att ompröva de tidigare beskattningsår som verksamheten har tonnagebeskattats (prop. 2015/16:127 s. 110).

Bestämmelser om ansökan om godkännande för tonnage­beskattning och återkallelse finns i 13 a kap. SFL.

Uppgiftsskyldighet eller dokumentationsskyldighet

Ett överklagande av ett beslut om uppgifts- eller dokumentations­skyldighet ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Med uppgiftsskyldighet avses frågor som regleras i 14–38 kap. SFL (dock inte förelägganden, som regleras i 37 kap. SFL), d.v.s. frågor om kontrolluppgifter, deklarationer, och övriga uppgifter (prop. 2010/11:165 s. 1132). Dokumentationsskyldigheten innebär att alla uppgiftsskyldiga ska dokumentera och bevara det underlag som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras, samt för att Skatteverket ska kunna kontrollera uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Exempel på beslut som avses är

Deklarationsombud

Ett överklagande av ett beslut att godkänna eller återkalla godkännande av deklarationsombud ska ha kommit in till Skatte­verket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Bestämmelser om deklarationsombud finns i 6 kap. 4–8 §§ SFL.

Tvångsåtgärder

Ett överklagande av ett beslut om en tvångsåtgärd ska ha kommit in till Skatteverket senast inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Med beslut om tvångsåtgärder avses beslut om föreläggande med vite (44 kap. SFL), en gransknings­ledares beslut om bevissäkring (45 kap. SFL) och en granskningsledares beslut om att ta egendom i förvar (46 kap. SFL).

En granskningsledares beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 14 § första stycket SFL eller beslut om att ta egendom i förvar enligt 46 kap. 16 § första stycket SFL får dock inte överklagas (67 kap. 5 § andra stycket SFL).

Återkallelseavgift

Den som har fått sitt godkännande för tonnagebeskattning återkallat ska betala en särskild avgift i form av återkallelseavgift (49 a kap. 1 § SFL). Överklagandetiden för beslut om återkallelse­avgift är normalt två månader, men det finns en förlängd tid för överklagande av beslut om återkallseavgift (se 67 kap. 14 a § SFL och prop. 2015/16:127 s. 110 f.).

Dokumentationsavgift

Ett överklagande av ett beslut om dokumentationsavgift ska har kommit in till Skatteverket inom två månader från det att den beslutet gäller fick del av det.

Bestämmelser om dokumentationsavgift finns i 49 b kap. SFL.

Rapporteringsavgift

Ett överklagade av ett beslut om rapporteringsavgift ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av beslutet.

Bestämmelser om rapporteringsavgift finns i 49 c kap. SFL.

Plattformsavgift

Ett överklagande av ett beslut om plattformsavgift ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Bestämmelserna om plattformsavgift finns i 49 d kap. SFL.

Kontrollavgift

Ett överklagande av ett beslut om kontrollavgift ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Bestämmelserna om kontrollavgifter finns i 50 kap. SFL.

Säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

Tvåmånadersfristen gäller för överklagande av beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag (58 kap. SFL). Detta innebär att beslut om att säkerhet ska ställas, beslut om att ta säkerhet i anspråk och beslut om ersättning när säkerheten inte behöver tas i anspråk har en överklagande­frist på två månader.

Betalning eller återbetalning av skatt eller avgift

Tvåmånadersfristen gäller för beslut om betalning eller återbetalning av skatt eller avgift. De beslut som avses är sådana som regleras i 61–65 kap. SFL.

Beslut i ärenden om att skjuta upp återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt (14 kap. 7 § andra stycket SFF) ska ses som ett sådant beslut om återbetalning av skatt som avses i 67 kap. 12 § andra stycket 11 SFL. Tvåmånadersfristen gäller därför vid överklagande även av dessa beslut.

Andra exempel på beslut som avses är beslut om

Beslut om sättet för återbetalning får inte överklagas (14 kap. 8 § andra stycket SFF).

Verkställighet

De beslut som avses med beslut om verkställighet och som omfattas av tvåmånadersfristen är t.ex. granskningsledares verkställighet av beslut om bevissäkring i verksamhetslokaler (69 kap. 3 § SFL) och granskningsledares beslut när handlingar och annat som tagits om hand inte längre behövs och ska återlämnas (69 kap. 12 § SFL).

Bestämmelser om verkställighet finns i 68–71 kap. SFL.

Med beslut om verkställighet avses här inte beslut där Skatteverket utför åtgärder efter ett domstolsavgörande avseende beskattning.

Vissa beslut enligt SFL verkställs av Kronofogdemyndigheten, men det är enbart Skatteverkets beslut som avses i 67 kap. SFL (jfr 67 kap. 1 § SFL).

Skatteverkets beslut att överlämna en fordran på skatt eller avgift till Kronofogdemyndigheten för indrivning (se 70 kap. 1 § SFL) är inte ett överklagbart beslut.

Avvisning och andra liknande beslut

Tvåmånadersfristen gäller för beslut som avser avvisning av en begäran om omprövning, ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.

Med annan liknande åtgärd menas över huvud taget beslut som innebär att Skatteverket avslutar ett ärende utan att pröva frågan i ärendet, som t.ex. att Skatteverket beslutar att skriva av ett ärende på grund av att frågan inte längre är aktuell.

Skatteverket får inte avvisa ett överklagande på någon annan grund än att det har kommit in för sent. Skatteverket får inte heller skriva av ärenden där någon har överklagat ett beslut. Skatteverket får alltså bara avsluta ett överklagandeärende genom att avvisa överklagandet som för sent inkommet eller genom att ändra det överklagade beslutet så som klaganden har begärt (prop. 2010/11:165 s. 1137).

Andra överklagandefrister

Det finns vissa undantag från huvudregeln om sex års eller två månaders överklagandetid. Överklagandetiden är i vissa fall längre, t.ex. för beslut som meddelas sent och beslut om skattetillägg i vissa fall. Vissa andra beslut har en särskild överklagandetid. Det rör beslut om preliminär skatt, beslut om särskild inkomstskatt och beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]
 • Proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem [1] [2] [3]