OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Skattesatsen för persontransporttjänster är 6 procent.

Vad är persontransporttjänster?

Skattesatsen är 6 procent för tjänster som innebär att förflytta människor från en plats till en annan, exempelvis taxi-, tåg- och bussresor utom vid sådan transport där resemomentet är av underordnad betydelse (9 kap. 8 § ML).

Transport av det bagage passagerarna har med sig ingår som en underordnad del i persontransporten, liksom avgifter för sittplats eller hyttplats och transport av motorfordon som passagerarna har med sig. Även dessa transporter omfattas därför av skattesatsen 6 procent.

”Med personbefordran avses inte bara resor i kollektivtrafik och taxiresor utan även turist- och charterresor, sightseeingturer och liknande, oavsett vilka transportmedel som används. Däremot bör rena nöjesattraktioner som t.ex. karusellturer, turer i berg- och dalbanor, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande inte anses som personbefordran i detta sammanhang, även om dessa tillhandahållanden i viss utsträckning kan innefatta ett transportmoment. Inte heller bör andra tillhandahållanden där transporten är av underordnad betydelse, t.ex. hissar i utsiktstorn och liknande, räknas som personbefordran eftersom den ersättning som erläggs i sådana fall närmast har karaktär av sedvanlig entréavgift och inte ersättning för en resa i vanlig bemärkelse” (prop. 1991/92:50 s. 14).

Ambulanser

Ambulanstransporter och andra sjuktransporter är undantagna från skatteplikt (10 kap. 7 § ML).

Avlidna

Transport av avlidna eller avlidnas aska anses som persontransporttjänster och omfattas av skattesatsen 6 procent. Däremot gäller inte den lägre skattesatsen för sådan förflyttning av kistan eller urnan som är en del av begravningsceremonin såsom när den bärs av ett bärarlag eller när transporten sker med vagn och bärare. I dessa fall gäller skattesatsen 25 procent. Tillhandahållande av extra kistbärare i samband med kisttransport av avliden är dock underordnat biltransporten av kistan när det görs av den som tillhandahåller biltransporten. Kisttransporter där extra bärare anlitas ska av den anledningen ses som ett enda tillhandahållande som i sin helhet omfattas av den reducerade skattesatsen för persontransporttkänster.

Bergbana

Transporter med bergbana är persontransporttjänster och skattesatsen 6 procent ska gälla (SRN 2001-04-26).

Båttransport till fiskeplats

Fartygstransport av passagerare till olika fiskeplatser ute till havs är en persontransporttjänst. Resemomentet är inte av underordnad betydelse, varför beskattning ska ske enligt den lägre skattesatsen (SRN 2004-10-05).

Nytt: 2023-10-24

Dressincykel

Tillhandahållande av en tjänst som ger kunden möjlighet att cykla på en dressincykel på en nedlagd järnväg är inte en tjänst som avser persontransport. Tillhandahållandet är en tjänst som avser uthyrning av fordon (HFD 2023-10-13, mål nr 2823-23).

Det var inte heller frågan om tillhandahållande av en idrottstjänst eller anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten. Tjänsten omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent

Elsparkcyklar

Tillhandahållande av elsparkcyklar som kunden kan använda för att själv transportera sig är att anse som uthyrning av transportmedel och omfattas av skattesatsen 25 procent (HFD 2020 not. 28).

Fisketur med båt

Skatteverket anser att den transporttjänst som en turfiskebåt utför är en persontransporttjänst som omfattas av skattesatsen 6 procent. Ersättning som betalas vid försäljning och uthyrning av fiskeutrustning omfattas av skattesatsen 25 procent. Vid försäljning av livsmedel, godis, kaffe, kakor och läsk ombord på båten gäller skattesatsen 12 procent. Vissa sammansatta tjänster vid turfiske kan omfattas av skattesatsen 6 procent.

Flodturer

EU-domstolen har uttalat sig om turistturer på floden Mosel. Enligt domstolen är den normala betydelsen av ”transporttjänster” att uttrycket avser tjänster som består i att transportera personer eller varor från en plats till en annan. Detta begrepp är emellertid enligt domstolen tillräckligt brett för att omfatta tjänster vars huvudsakliga beståndsdel består i att förflytta personer en icke försumbar sträcka, trots att tillhandahållandet av denna tjänst inleds och avslutas på en och samma plats och att syftet med tjänsten är turism (C-294/21, Navitours, punkt 26).

Guidning

Sightseeing och liknande rundturer med buss, båt eller annat färdmedel omfattas i sin helhet av den skattesats som gäller för persontransporttjänster, 6 procent, även om guidning ingår i priset.

Hemkörning i egen bil

Hemkörning av en kund i kundens egen bil är huvudsakligen en transport av bilen och inte en persontransport. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent (RÅ 2009 not. 160).

Hundspannsåkning, skoter- och forsfärder

Skoterfärder är inte persontransporttjänst när skotrarna körs av deltagarna själva. Vid hundspannsåkning och forsfärder är resemomentet av underordnad betydelse och de kan därför inte anses som persontransporttjänster. Transporter av deltagarna till och från forsfärderna anses däremot som persontransporttjänster. (SRN 1995-06-08).

Karusellåkning

För sådan persontransporttjänst där resemomentet är av underordnad betydelse, t.ex. för karusellåkning, gäller normalskattesatsen 25 procent (prop. 1991/92:50 s. 14).

Luftballong

Flygning med luftballong i sightseeingsyfte är en persontransporttjänst i ML:s mening och skattesatsen 6 procent ska gälla (KRNS 1999-02-02, mål nr 2818-2819-1998).

Museijärnväg

En museijärnväg som transporterar passagerare mellan olika platser anses tillhandahålla persontransporttjänster (SRN 2004-03-11).

Slussning

I samband med slussning av båtar tas en slussningsavgift ut. Slussning kan inte anses vara en persontransporttjänst. Tjänsten omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Transport i skidliftar/Liftkort

Försäljning av liftkort i en skidanläggning ger innehavaren av liftkortet möjlighet att utöva idrott i skidbacken och omfattas därför av skattesatsen 6 procent.

I sådana fall en transport i skidlift inte sker för att utnyttja en skidanläggning, t.ex. om en liftanläggning är öppen sommartid för att transportera turister, så anses en persontransporttjänst ha utförts. Även i det fallet är skattesatsen 6 procent (prop. 2006/07:01 s. 160).

Uthyrning av fordon utan förare

Uthyrning av bussar och andra fordon utan förare är inte persontransporttjänster och omfattas av normalskattesatsen 25 procent.

Vildmarksritter

Vildmarksritter är inte persontransporttjänster i mervärdesskattehänseende när ritterna innehållsmässigt till stor del består av en upplevelse av spänning och äventyr och transportmomentet är av underordnad betydelse. Sådana vildmarksritter omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent (KRSU 1999-09-22, mål nr 1476-1998).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-294/21 [1]
 • HFD 2020 not. 28 [1]
 • HFD 2023-10-13, mål nr 2823-23 [1]
 • KRNS 1999-02-02, mål nr 2818-2819-1998 [1]
 • KRSU 1999-09-22, mål nr 1476-1998 [1]
 • SRN 2001-04-26 [1]
 • SRN 2004-10-05 [1]
 • SRN dnr 55-94/I [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 [1]
 • Regeringens proposition om sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster, m.m. [1] [2]

Rättsfallskommentarer

 • Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening [1]

Ställningstaganden

 • Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt [1]