OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Det är köparen som är betalningsskyldig vid unionsinterna förvärv.

Vem är betalningsskyldig för unionsinterna förvärv?

Det är den som gör ett unionsinternt förvärv av varor som är skyldig att betala mervärdesskatt för förvärvet (16 kap. 17 § ML). Med unionsinternt förvärv av varor mot ersättning likställs överföring av varor i vissa fall, 5 kap. 23 § ML. Det är alltså den som förvärvar eller för över varan som är betalningsskyldig. Bestämmelsen motsvaras av artikel 200 i mervärdesskattedirektivet.

Detta innebär att köparen ska vara registrerad för mervärdesskatt och redovisa mervärdesskatt i en mervärdesskattedeklaration. Undantag från detta finns i vissa fall när det gäller förvärv av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor.

Förvärvaren ska även lämna vissa uppgifter i mervärdesskattedeklarationen om värdet av sitt förvärv. För att kunna fullgöra deklarationsskyldigheten på rätt sätt är det viktigt att känna till bestämmelserna om den beskattningsgrundande händelsen och redovisning.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]