OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Vid slutlig skatt tar Skatteverket normalt ut ett skattetillägg med 40 procent. Vid annan skatt är den normala procentsatsen 20 procent.

Om den oriktiga uppgiften utgör ett periodiseringsfel ska en lägre procentsats tillämpas.

Nytt: 2023-02-02

I årsutgåva 2023 har sidan uppdaterats med information om vilken procentsats skattetillägg ska tas ut på riskskatt för kreditinstitut. Informationen finns främst under avsnittet Vad menas med slutlig skatt.

Normal procentsats vid slutlig skatt

När den uppgiftsskyldiga har lämnat en oriktig uppgift som rör slutlig skatt ska skattetillägget normalt tas ut med 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts för den uppgiftsskyldiga om den oriktiga uppgiften hade godtagits (49 kap. 11 § SFL). Samma procentsats gäller även när ett underskott av näringsverksamhet eller tjänst har redovisats med ett för högt belopp.

I vissa situationer beräknas skattetillägget på ett annat underlag, se Vad den undandragna skatten kan bestå av.

Vad menas med slutlig skatt?

Vilka skatter och avgifter som omfattas av slutlig skatt framgår av 56 kap. 3 § SFL. Av de skatter och avgifter som framgår av den bestämmelsen är det dock endast följande som kan ligga till grund för ett beslut om skattetillägg:

  • kommunal och statlig inkomstskatt (p 1)
  • statlig fastighetsskatt (p 2)
  • avkastningsskatt på pensionsmedel (ett undantag) (p 3)
  • särskild löneskatt på pensionskostnader (p 4)
  • kommunal fastighetsavgift (p 6)
  • riskskatt för kreditinstitut (p 7)

Läs mer på sidan Vilka skatter och avgifter omfattas?

Skattetillägg tas ut med 40 procent på sådana skatter och avgifter som avses i 56 kap. 3 § 1-4 och 6 (49 kap. 11 § SFL). Det innebär att skattetillägg inte ska tas ut med 40 procent på riskskatt för kreditinstitut trots att den skatten ingår i ett beslut om slutlig skatt. Skattetillägg på riskskatt för kreditinstitut ska i stället tas ut med 20 procent eftersom den utgör en sådan annan skatt som avses i 49 kap. 11 § SFL (se nedan)

Normal procentsats vid annan skatt

Skattetillägg på annan skatt, såsom mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och punktskatt, tas normalt ut med 20 procent, 49 kap. 11 § SFL. Som framgår ovan utgör även riskskatt för kreditinstitut en annan skatt trots att den ingår i ett beslut om slutlig skatt.

Procentsatsen beräknas på skatt eller avgift som inte skulle ha bestämts för eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som har lämnat den oriktiga uppgiften.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Referenser inom skattetillägg