OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Ett särskilt regelverk gäller för bränsleflyttningar under förfarandet för beskattade varor när EMCS inte är tillgängligt, det s.k. reservsystemet.

Det finns även ett reservsystem för flyttningar av bränsle under uppskovsförfarande, när EMCS inte är tillgängligt.

Reservsystemet används när EMCS inte är tillgängligt

Enligt bestämmelserna i 4 e kap. 9 § LSE kan en bränsleflyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas enligt reservsystemet när EMCS inte är tillgängligt. På motsvarande sätt kan destinationen för en flyttning ändras och rapportering ske av att bränsle tagits emot under förfarandet för beskattade varor när EMCS inte är tillgängligt (4 e kap. 9 och 10 §§ LSE).

Bestämmelserna i 4 e kap. LSE om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare (4 e kap. 1 § fjärde stycket LSE).

Påbörja en flyttning under förfarandet för beskattade varor

När EMCS inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren enligt 4 e kap. 9 § första stycket LSE påbörja en bränsleflyttning under förfarandet för beskattade varor om följande två förutsättningar är uppfyllda:

  • bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas, och
  • den certifierade avsändaren informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet.

Med att EMCS inte är tillgängligt menas att aktören av någon anledning inte får åtkomst till EMCS, dvs. att systemet ”ligger nere” (jfr prop. 2021/22:61 s. 380 jämförd med s. 468).

Ersättningsdokumentet ska enligt artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 innehålla de dataelement, datagrupper och dataundergrupper som anges i kolumnerna A och B i tabell 1 i bilaga I i samma förordning. Ersättningsdokumentet ska följa med transporten och vara tillgängligt för kontroll under hela förflyttningen.

Det finns inte något krav på att Skatteverket ska godkänna ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas. Det är dock viktigt att ersättningsdokumentet innehåller korrekta uppgifter. Om uppgifterna i ersättningsdokumentet skiljer sig från uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokument som senare ska lämnas in via EMCS, finns en risk att varuflyttningen inte kommer att anses ha skett under förfarandet för beskattade varor. Genom att ersättningsdokumentet innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet säkerställs att Skatteverket vid en förfrågan från en kontrollmyndighet i en annan medlemsstat kan intyga att flyttningen är korrekt anmäld, vilket är betydelsefullt för att flyttningen även i den andra staten ska bedömas som en flyttning under förfarandet för beskattade varor, vilken är tillåten enligt direktivet (jfr prop. 2021/22:61 s. 381 jämförd med s. 468).

Hur ersättningsdokumentet kan lämnas till Skatteverket

Kopian av ersättningsdokumentet kan lämnas in till Skatteverket på det sätt som är mest praktiskt för avsändaren. Dokumentet kan skickas med post, bud, e-post eller fax (jfr prop. 2021/22:61 s. 381 jämförd med s. 468).

Om avsändaren inte kan lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas får den certifierade avsändaren informera Skatteverket på något annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats (4 e kap. 9 § andra stycket LSE).

Ändra destination

När EMCS inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destination som avses i 4 e kap. 5 § LSE. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras (4 e kap. 9 § tredje stycket LSE).

Bestämmelserna i 4 e kap. 9 § LSE genomför artikel 38 i punktskattedirektivet.

Bekräfta mottagande

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 4 e kap. 6 § LSE (senast inom fem dagar efter mottagandet) för att EMCS inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket (4 e kap. 10 § första stycket LSE).

Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats (4 e kap. 10 § första stycket LSE). Detta gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att EMCS tidigare inte var tillgängligt (4 e kap. 10 § andra stycket LSE).

Ersättningsdokumentet ska enligt artikel 9.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 ha rubriken ”Ersättande mottagningsrapport för flyttning av punktskattepliktiga varor”. Uppgifterna i ersättningsdokumentet ska visas i form av dataelement, datagrupper och dataundergrupper i enlighet med kolumnerna A och B i tabell 6 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636.

När EMCS inte är tillgängligt ska Skatteverket skicka en kopia av det ersättningsdokument om att varor tagits emot som avses i 4 e kap. 10 § LSE till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten (35 § tredje stycket FSE).

När Skatteverket från en annan medlemsstat får en sådan rapport om att bränsle tagits emot som avses i artikel 39 i punktskattedirektivet ska Skatteverket lämna en kopia av ersättningsdokumentet till den certifierade avsändaren eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne (37 § FSE).

Om den certifierade mottagaren hinner lämna en mottagningsrapport via EMCS före myndigheten sänt en kopia av ersättningsdokumentet behöver myndigheten inte sända kopian. Det är den mottagningsrapport som sedan lämnas via EMCS som utgör bevis på att flyttningen avslutats (jfr prop. 2021/22:61 s. 382 jämförd med s. 468).

Bestämmelserna i 4 e kap. 10 § LSE samt 35 och 37 §§ i FSE genomför artikel 39 i punktskattedirektivet.

Åtgärder när EMCS åter är tillgängligt

Följande dokument och uppgifter ska enligt 4 e kap. 11 § första stycket LSE snarast lämnas i EMCS när det åter är tillgängligt:

  • Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument. Bestämmelsen genomför artikel 38.2 i punktskattedirektivet.
  • En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 4 e kap. 5 § LSE ska lämna uppgifter om denna åtgärd. Bestämmelsen genomför artikel 38.4 i punktskattedirektivet.
  • Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport. Bestämmelsen genomför artikel 39 tredje stycket i punktskattedirektivet.

En mottagningsrapport ska inte lämnas via EMCS förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet (4 e kap. 11 § andra stycket LSE).

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokumentet ersätta ersättningsdokumentet enligt 4 e kap. 9 § LSE (4 e kap. 11 § tredje stycket LSE).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Förordning (2010:178) om skatt på energi [1]
  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4]