OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Den som är folkbokförd i Sverige har A-skatt. Även juridiska personer kan ha A-skatt om de inte har F-skatt. Skatteverket kan fatta beslut om särskild A-skatt (SA-skatt) om det preliminära skatteavdraget inte förväntas täcka den slutliga skatten.

Nytt: 2023-02-09

I årsutgåva 2023 har avsnittet om A-skatt skrivits om för att förtydliga reglerna och underavsnittet Anmälan om preliminär A-skatt har tillkommit. Omskrivningen innebär ingen förändring i Skatteverkets bedömning.

A-skatt

Den som är folkbokförd i Sverige har A-skatt. Någon särskild ansökan ska inte göras. Den som inte är godkänd för F-skatt ska behandlas som den som är folkbokförd här och därmed ha A-skatt. Även juridiska personer kan ha A-skatt.

För den som inte är godkänd för F-skatt betalas den preliminära skatten på arbete genom skatteavdrag. Huvudregeln är att den som betalar ut ersättning för arbete som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen till någon som inte är godkänd för F-skatt ska göra skatteavdrag (10 kap. 2 § andra stycket SFL).

Anmälan om preliminär A-skatt

Den som inte är folkbokförd i Sverige men är i Sverige i sex månader eller längre och arbetar hela eller delar av perioden blir obegränsat skattskyldig här och ska göra en anmälan om preliminär A-skatt. Om personen vistas kortare tid än sex månader ska hen i stället ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatt. Skatteverket fattar därefter beslut om hur skatteavdrag ska göras, s.k. beslut om preliminär A-skatt (55 kap. 6 § SFL). I samband med beslutet får personen ett samordningsnummer, om hen inte redan har ett sådant.

Skatteverket anser att en anmälan om skatteregistrering för A-skatt ska avslås när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EES eller Schweiz.

Särskild A-skatt (SA-skatt)

Skatteverket kan fatta beslut om en särskilt debiterad A-skatt om den preliminära skatten som betalas genom skatteavdrag inte förväntas täcka den slutliga skatten (8 kap. 5 § SFL). Den som debiterats en sådan SA-skatt ska själv betala in det debiterade beloppet.

Skatteverket beslutar oftast om SA-skatt för fysiska personer som är delägare i ett handelsbolag eller fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet men som valt att inte ansöka om godkännande för F-skatt eller som fått sitt godkännande återkallat.

Att en utbetalare av ersättning för arbete inte gör de skatteavdrag som denne är skyldig att göra är inte skäl för att fatta beslut om SA-skatt för den person som får inkomsten som utbetalaren underlåtit att göra skatteavdrag på. Detta gäller ersättningar från både svenska och utländska utbetalare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]