OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Säljaren ska vid distansförsäljning av tobaksvaror enligt 16 § LTS, alkoholvaror enligt 15 § LAS eller bränsle enligt 4 kap. 4 § LSE företrädas av en representant som är etablerad i Sverige och som är godkänd av Skatteverket. Bestämmelserna upphör att gälla den 13 februari 2023.

Representant för säljaren vid distansförsäljning

Det finns bestämmelser om representanter i LTS, LAS och LSE.

Vid distansförsäljning enligt 16 § LTS, 15 § LAS eller 4 kap. 9 § LSE ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatten och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt dessa lagar. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten (16 a § första stycket LTS, 15 a § första stycket LAS, 4 kap. 9 a § första stycket LSE).

Det bakomliggande syftet med att utse en representant är att det ska finnas en person på plats i Sverige (prop. 2009/10:40 s. 168).

Representanten är inte skattskyldig (jfr prop. 1994/95:56 s. 90 och prop. 1994/95:54 s. 111).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2]
  • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1] [2]
  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1994/95:54 Ny lag om skatt på energi m.m. [1]
  • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]