OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Ansökan prövas av Skatteverket och ska göras elektroniskt på fastställt formulär. Denna sida listar vad ansökan ska innehålla. En ansökan kan också kompletteras på eget initiativ eller på Skatteverkets begäran.

Ansökan ska göras elektroniskt på ett särskilt formulär

En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket (5 § LOM) och ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär (20 § FOM3). När ansökan senast ska ha inkommit till Skatteverket beror på vilken stödperiod ansökan avser (6 § första stycket 7 FOM3).

Stödperiod

Ansökan inkommit

Maj 2021

senast 31 augusti 2021

Juni 2021

2 juli–31 augusti 2021

Juli 2021

2 augusti–30 september 2021

Augusti 2021

1 september–8 oktober 2021

September 2021

1 oktober–29 oktober 2021

December 2021

senast 31 mars 2022

Januari 2022

senast 31 mars 2022

Februari 2022

1 mars–13 april 2022

Om ansökan kommer in på något annat sätt, och företaget har möjlighet att ansöka elektroniskt, ska Skatteverket i första hand tala om för företaget att ansökan ska göras elektroniskt. Det följer av verkets serviceskyldighet (20 § första stycket FL). Om ansökan inte kommer in får Skatteverket förelägga företaget att senast ett visst datum ansöka elektroniskt, annars kan Skatteverket komma att avvisa ansökan (20 § andra stycket FL). Om den elektroniska ansökan inte kommer in senast det datum Skatteverket anvisat i sitt föreläggande får ansökan avvisas.

Vad ska anges i ansökan?

I bestämmelsen i 5 § första stycket 1–7 LOM beskrivs följande uppgifter som en ansökan ska innehålla (prop. 2019/2020:181 s. 40 f.):

Ansökan ska också innehålla de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut (5 § första stycket 8 LOM). De övriga uppgifterna är följande:

Grundförutsättningar för omställningsstöd

Koncernförhållanden

  • Att företaget ingår i en koncern och att det är fler företag i koncernen som ansöker om omställningsstöd.

Fasta kostnader

Övriga uppgifter

  • Datum för räkenskapsåret som avslutades närmast före den 1 maj 2020 och nettoomsättningen för räkenskapsåret.
  • Att nedgången i nettoomsättning är så gott som uteslutande orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.
  • Administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan med högst 10 000 kr när omställningsstödet beräknas uppgå till minst 100 000 kr.
  • Om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020; bruttoresultatet för stödperioden och dess referensperiod.
  • Att bifogat revisorsintyg uppfyller kraven på yttrande från revisor eller registrerat revisionsbolag.
  • Stödperiodens täckningsbidrag

Ansökan ska skrivas under på heder och samvete

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete (5 § andra stycket LOM). Att uppsåtligen uppge oriktiga uppgifter eller undanhålla uppgifter när man skriver under på heder och samvete kan utgöra brottet osann försäkran. Om det sker av grov oaktsamhet kan det vara frågan om vårdslös försäkran. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller ofullständiga uppgifter i ett i ett ärende om omställningsstöd kan också ha gjort sig skyldig till omställningsstödsbrott.

Vem får skriva under och lämna in ansökan?

Ansökan från fysiska personer ska skrivas under av sökanden. Ansökan från juridiska personer ska skrivas under av behörig företrädare för den juridiska personen. Enligt Skatteverket kan en vd i ett aktiebolag lämna in en ansökan som ett led i den löpande förvaltningen.

Ansökan kan även ske genom ett ombud med fullmakt. Ombudet ska befullmäktigas och anmälas av de som kan lämna ansökan enligt ovan.

Vem lämnar ansökan och uppgift om koncernstruktur för koncerner?

Om flera företag i en koncern ska ansöka om omställningsstöd ska ansökningarna lämnas in samtidigt. För att möjliggöra detta måste företagen som ska söka stöd utse en och samma person att lämna in de tidigare underskrivna ansökningarna för företagen. I denna roll ska även personen ges behörighet att lämna uppgift om koncernstrukturen för företagens räkning.

Det finns inget som hindrar att samma person får fullmakt som ombud att både skriva under ansökan för koncernbolagen och att lämna in den.

Komplettering av ansökan

Det är utförligt reglerat vad en ansökan ska innehålla (5 § LOM) och ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär (20 § FOM3). Det sökande företaget kan trots det behöva göra en komplettering av en bristfällig ansökan. För att underlätta för Skatteverkets och inte fördröja handläggningen bör företagen följa Skatteverkets anvisningar för hur en ansökan ska kompletteras.

Skatteverket bestämmer handläggningens form, men om företaget vill lämna uppgifter muntligt ska Skatteverket ge företaget rätt till det, om det inte framstår som obehövligt (24 § FL). Muntliga uppgifter ska snarast dokumenteras i en tjänsteanteckning (27 § FL).

Omfattande och komplicerade uppgifter kan Skatteverket begära att få skriftligen (prop. 2016/17:180 s. 153). Bevisföringen är fri, men uppgifter som är svåra att styrka muntligen måste i många fall tas in skriftligen, antingen genom uppvisande av originalhandling eller genom att Skatteverket får in en kopia. För revisorsintyg finns formkrav direkt angivet i lagen (5 § första stycket 5 LOM) och i förordningen (8 § FOM3).

Skatteverket får förelägga företaget att komplettera en ofullständig ansökan (20 § FL). Om företaget inte kompletterar ansökan trots föreläggande, får Skatteverket avvisa ansökan. Om ansökan kompletteras och företaget inte förmår visa att förutsättningarna för att få omställningsstöd är uppfyllda ska Skatteverket avslå ansökan (prop. 2019/20:181 s. 50).

Företaget kan lämna in en ny ansökan

Om företaget får avslag på sin ansökan om omställningsstöd har företaget möjlighet att ansöka på nytt, förutsatt att ansökan kommer in till Skatteverket senast den dag ansökan för stödperioden ska ha inkommit till Skatteverket. Det innebär enligt 6 § första stycket 7 FOM3:

Stödperiod

Ansökan inkommit senast

Maj 2021

31 augusti 2021

Juni 2021

31 augusti 2021

Juli 2021

30 september 2021

Augusti 2021

8 oktober 2021

September 2021

29 oktober 2021

December 2021

31 mars 2022

Januari 2022

31 mars 2022

Februari 2022

13 april 2022

Detsamma gäller om ansökan avvisas eller skrivs av för att företaget t.ex. ångrar sig och tar tillbaka sin ansökan.

Om företaget lämnar in en ny ansökan innan en tidigare inlämnad ansökan har behandlats färdigt av Skatteverket, bör de nya uppgifterna behandlas tillsammans med den redan inlämnade ansökan. Ett företag som har ansökt om, men ännu inte beviljats stöd, har ju en anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek (6 § första stycket LOM).

Om företaget lämnar in en ny ansökan efter att Skatteverket har fattat beslut om omställningsstöd, och ansöker om ytterligare stöd, kommer Skatteverket att ändra sitt tidigare beslut om reglerna i FL om ändring av beslut till fördel är tillämpliga. Om Skatteverket beslutar att avslå en sådan ansökan är det beslutet överklagbart.

Om företaget lämnar in en ny ansökan efter att Skatteverket har fattat beslut om omställningsstöd, som visar att omställningsstöd tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp, är företaget återbetalningsskyldigt (16 § LOM) och Skatteverket får besluta om återkrav (17 § LOM). Ett företag som har fått omställningsstöd har en anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan (6 § andra stycket LOM).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]
  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]