OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Schweiz innehåller en mest-gynnad-nations-klausul (MFN-klausul) som avser skiljeförfarande. Klausulen har aktiverats vilket innebär att det finns möjlighet till ett sådant förfarande.

Vad omfattar MFN-klausulen i skatteavtalet med Schweiz?

Det finns en MFN-klausul i skatteavtalet med Schweiz som innebär att om Sverige i skatteavtal med ett tredje land tar in bestämmelser om skiljeförfarande ska ett sådant förfarande tillämpas även mellan Sverige och Schweiz. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Skiljeförfarande är möjligt

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Sverige har ingått ett protokoll om ändring i skatteavtalet med Japan där möjligheten till skiljeförfarande har införts i artikel 24 punkt 5. Skiljeförfarandet mellan Sverige och Japan tillämpas fr.o.m. den 1 november 2014. Det påverkar tillämpningen av artikel 26 i avtalet mellan Sverige och Schweiz från samma tidpunkt. Hur skiljeförfarandet ska gå till regleras i MFN-klausulen och är inte beroende av hur bestämmelsen om skiljeförfarande är utformad i skatteavtalet mellan Sverige och Japan.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i protokollet till avtalet och lyder på följande sätt:

3. Till artikel 26 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) i avtalet

Om Sverige i skatteavtal med en tredje stat tar in bestämmelser om skiljedomsförfarande ska följande § 5 tillämpas mellan Sverige och Schweiz från och med den dag då avtalet mellan Sverige och den tredje staten blir tillämpligt.

"§ 5. I fall då

a) en person, i enlighet med § 1, har gjort en framställning till den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat med anledning av att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande staterna för honom har medfört beskattning i strid med bestämmelserna i detta avtal, och

b) de behöriga myndigheterna inte, inom fyra år från anmälan till den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, kan nå en överenskommelse för att lösa frågan enligt § 2,

ska, om personen begär det, kvarstående olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljedomsförfarande. Skiljedomen är bindande för båda stater och ska genomföras utan hinder av tidsbegränsningar i dessa staters interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte accepterar den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen, eller de behöriga myndigheterna och de personer som direkt berörs av ärendet kommer överens om en annan lösning inom sex månader från det att skiljedomen kommunicerats till dem. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska träffa överenskommelse om sättet att tillämpa denna paragraf.

De avtalsslutande staterna får, till skiljenämnd som utsetts enligt denna paragraf, överlämna sådana upplysningar som krävs för att genomföra skiljedomsförfarandet. Såvitt avser upplysningar som överlämnats i enlighet härmed, omfattas skiljenämndens ledamöter av de begränsningar avseende yppande som anges i artikel 27 § 2."

Såvitt avser förfaranden som har inletts före den dag då § 5 ska börja tillämpas, ska den fyraårsperiod som avses i punkt b) räknas från nämnda dag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz [1]