OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Sydafrika innehåller en mest-gynnad-nations-klausul (MFN-klausul) som avser utdelning. Klausulen har aktiverats vilket innebär att utdelning inte ska beskattas i källstaten.

Vad omfattar MFN-klausulen i skatteavtalet med Sydafrika?

Det finns en MFN-klausul i skatteavtalet med Sydafrika som innebär att utdelning kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Utdelningsartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Sydafrika har ingått ett skatteavtal med Kuwait där utdelning undantas från beskattning i källstaten. Avtalet mellan Sydafrika och Kuwait tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2006. MFN-klausulen tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2012 och eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 10 i avtalet mellan Sverige och Sydafrika från samma tidpunkt.

Följden är att procentsatsen i artikel 10 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika inte ska tillämpas utan att utdelning endast beskattas i mottagarens hemviststat.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i artikel 10 punkt 6 och lyder på följande sätt:

6. Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Sydafrika och tredje stat föreskriver att Sydafrika ska skattebefria utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika, eller begränsa den skatt som tas ut i Sydafrika avseende sådan utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) till en skattesats som understiger den som föreskrivs i punkt 2 a), ska sådan skattebefrielse eller lägre skattesats automatiskt tillämpas avseende utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika och som betalas till en person med hemvist i Sverige som har rätt till denna och utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sverige och som betalas till en person med hemvist i Sydafrika som har rätt till denna, på samma villkor som om sådan skattebefrielse eller sådan lägre skattesats hade föreskrivits i nämnda punkt.

Artikel 10 (utdelning) i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Det är punkterna 1 och 2 i artikel 10 i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika som är berörda av MFN-klausulen. De lyder på följande sätt:

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets kapital, eller

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

Artikel 10 (utdelning) i skatteavtalet mellan Sydafrika och Kuwait

Punkt 1 i artikel 10 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Sydafrika och Kuwait. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 10 i avtalet mellan Sverige och Sydafrika:

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of such dividends shall be taxable only in that other Contracting State.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika [1]