OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Venezuela innehåller tre mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler) som avser utdelning, ränta och royalty. Alla har aktiverats vilket innebär att utdelning, ränta och royalty ska beskattas med en lägre procentsats i Venezuela men inte i Sverige.

Vad omfattar MFN-klausulerna i skatteavtalet med Venezuela?

Skatteavtalet med Venezuela innehåller tre MFN-klausuler som innebär att utdelning, ränta och royalty kan beskattas med en lägre procentsats gentemot Sverige än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Avtalet finns under Venezuela på sidan skatteavtal. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Observera att lydelsen i MFN-klausulerna avviker från hur sådana klausuler normalt ser ut. När klausulerna aktiveras är det bara Venezuela som ska tillämpa en lägre skattesats, inte Sverige. Följden blir att aktiveringen påverkar obegränsat skattskyldiga personers möjlighet till avräkning. Däremot påverkas inte Sveriges möjlighet att beskatta begränsat skattskyldiga personer för utdelning och royalty utan avtalets procentsatser gäller även fortsättningsvis.

Utdelningsartikeln ska tillämpas på ett annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Venezuela har ingått ett skatteavtal med Storbritannien där viss utdelning beskattas med en lägre procentsats. Avtalet mellan Venezuela och Storbritannien tillämpas av Venezuela fr.o.m. den 1 januari 1997. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 10 i avtalet mellan Sverige och Venezuela från den tidpunkt då detta avtal började tillämpas, d.v.s. fr.o.m. den 1 januari 1999.

Följden är att artikel 10 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela ska tillämpas så att utdelning inte får beskattas i Venezuela om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som kontrollerar, direkt eller indirekt, minst 10 procent av rösterna i det utdelande bolaget. I övriga fall får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i protokollet till avtalet och lyder på följande sätt:

b) Till artiklarna 10, 11 och 12

Om Venezuela kommer överens med någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om att tillämpa en lägre skattesats på utdelning, ränta eller royalty i förhållande till denna stat, skall en sådan lägre skattesats automatiskt tillämpas även gentemot Sverige.

Det framgår av artikeln att den lägre skattesatsen ska tillämpas gentemot Sverige och inte tvärtom. I förarbetena till skatteavtalet anges att om Venezuela i ett annat avtal kommer överens om en lägre skattesats ska den lägre skattesatsen automatiskt tillämpas även på betalningar till person med hemvist i Sverige (prop. 1993/94:72 s. 47). Det är därför bara Venezuela som ska sätta ned sin skatt när klausulen aktiveras.

Artikel 10 (utdelning) i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela

Det är punkt 2 i artikel 10 i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett venezolanskt bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 procent av det utbetalande svenska bolagets kapital,

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

Artikel 10 (utdelning) i skatteavtalet mellan Venezuela och Storbritannien

Punkterna 2 och 3 i artikel 10 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Venezuela och Storbritannien. De återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 10 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Venezuela:

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident shall not levy a tax on dividends paid by that company if the beneficial owner of the dividends is a company which controls, directly or indirectly, at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends.

Ränteartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Venezuela har ingått ett skatteavtal med Tyskland där ränta beskattas med en lägre procentsats. Avtalet mellan Venezuela och Tyskland tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1997. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 11 i avtalet mellan Sverige och Venezuela från den tidpunkt då detta avtal började tillämpas, d.v.s. fr.o.m. den 1 januari 1999.

Följden är att artikel 11 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela ska tillämpas så att beskattningen av ränta i Venezuela inte får överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i protokollet till avtalet. Den är gemensam för både utdelnings-, ränte- och royaltyartiklarna och återges ovan under avsnittet om utdelningsartikeln.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela

Det är punkt 2 i artikel 11 i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Venezuela och Tyskland

Punkt 1 i artikel 11 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Venezuela och Tyskland. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 11 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Venezuela:

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 5% of the gross amount of the interest.

Royaltyartikeln ska tillämpas på ett annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen som avser royalty har aktiverats eftersom Venezuela har ingått ett skatteavtal med Tyskland där royalty beskattas med en lägre procentsats än i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela. Avtalet mellan Venezuela och Tyskland tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1997. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Venezuela från den tidpunkt då detta avtal började tillämpas, d.v.s. fr.o.m. den 1 januari 1999.

Följden är att artikel 12 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela ska tillämpas så att beskattningen av royalty i Venezuela inte får överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i protokollet till avtalet. Den är gemensam för både utdelnings-, ränte- och royaltyartiklarna och återges ovan under avsnittet om utdelningsartikeln.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela

Det är punkt 2 i artikel 12 i skatteavtalet mellan Sverige och Venezuela som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga

a) 10 procent av royaltyns bruttobelopp om den mottagna royaltyn utgörs av ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning;

b) 7 procent av royaltyns bruttobelopp i alla andra fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Venezuela och Tyskland

Punkt 1 i artikel 12 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Venezuela och Tyskland. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 12 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Venezuela:

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5% of the gross amount of the royalties.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 1993/94:72 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela [1]

Övrigt

  • Skatteavtal [1]