OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Det är endast vissa överlåtelser och upplåtelser av rättigheter till upphovsrättsskyddade verk som omfattas av den lägre skattesatsen.

Upplåtelse och överlåtelse av upphovsrätt

Upphovsrättigheter enligt upphovsrättslagen (URL) kan upplåtas eller överlåtas. Överlåtelse av en upphovsrättighet är en obegränsad rätt till ekonomiskt nyttjande, medan en upplåtelse är en begränsad rättighet som endast omfattar det som framgår av avtalet.

Det är endast de ekonomiska rättigheterna enligt URL som kan överlåtas eller upplåtas. Överlåtelse eller upplåtelse av sådana rättigheter är skattepliktig. För vissa upplåtelser och överlåtelser av rättigheter till litterära och konstnärliga verk är skattesatsen 6 procent enligt 9 kap. 16 § ML. I övriga fall gäller skattesatsen 25 procent.

Villkor för att omfattas av skattesatsen 6 procent

Följande villkor måste vara uppfyllda för att skattesatsen 6 procent ska gälla:

  • Det ska vara fråga om en upplåtelse eller överlåtelse av en rättighet som omfattas av 1, 4 eller 5 § URL.
  • Det ska avse ett litterärt eller konstnärligt verk.
  • Det får inte avse ett fotografi, ett reklamalster, ett system eller program för ADB eller film, ett videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information.

Den lägre skattesatsen gäller samtliga led där en sådan rättighet till ett upphovsrättsligt skyddat verk överlåts eller upplåts. Det innebär att den lägre skattesatsen också gäller vid överlåtelser eller upplåtelser som görs av juridiska personer eller av andra fysiska personer än upphovsmannen.

Mervärdesbeskattning, och därmed frågan om vilken skattesats som ska användas, gäller endast om rättigheten upplåts eller överlåts av en beskattningsbar person i en ekonomisk verksamhet.

Rättigheter till litterära verk

Litterära verk kan enligt upphovsrättslagen delas in i skönlitterära verk, beskrivande verk, kartor och datorprogram.

Försäljning av böcker, tidskrifter, kartor, notblad m.m. är leveranser av varor och innebär inte i sig att det sker en överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet till verket. Sådan leverans kan under vissa förutsättningar omfattas av skattesatsen 6 procent enligt 9 kap. 9 § ML.

Nedan finns några exempel på litterära verk och vad som omfattas av den lägre skattesatsen.

Skönlitterära verk

Skönlitterära verk är t.ex. romaner, noveller och dikter. Denna typ av verk är i princip alltid skyddade enligt upphovsrättslagen. Författararvodet som en beskattningsbar person får från förlaget omfattas därför av skattesatsen 6 procent.

Beskrivande verk

Beskrivande verk är t.ex. vetenskapliga arbeten, handböcker och tidningsartiklar. Beskrivande verk är ofta upphovsrättsligt skyddade. Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheterna till en tidningsartikel eller en handbok omfattas därför av skattesatsen 6 procent.

Däremot har inte artiklar i form av korta notiser och reportage som sammanställs utifrån tillgängliga fakta såsom korta nyhetsreportage, sportresultat, diverse korta ekonomiska notiser m.m. sådan originalitet att de kan hänföras till litterära verk enligt 1 kap. 1 § URL. Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheterna till sådana notiser omfattas därför av skattesatsen 25 procent.

Kartor

Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheterna till en karta omfattas av den lägre skattesatsen eftersom kartor i allmänhet har upphovsrättsligt skydd.

Korsord

Ett korsord kan utgöra ett litterärt verk som omfattas av upphovsrättsskydd enligt 1, 4 eller 5 § URL. Det tillverkas genom ett kreativt skapande där man sätter ihop text med bilder eller teckningar och som sammanbinds med rutor som ska bilda ord. Upplåtelse eller överlåtelse av rättigheterna till ett korsord omfattas av den lägre skattesatsen förutsatt att korsordet är så originellt att det uppnår verkshöjd och inte utgör ett reklamalster.

Grafisk formgivning

Grafisk formgivning, t.ex. layout och redigering av böcker, tidskrifter och broschyrer, utformning av etiketter och liknande tjänster anses i allmänhet inte vara en sådan bearbetning som får upphovsrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen. De omfattas därför av normalskattesatsen.

Översättningar

Om originalverket är upphovsrättsligt skyddat är i allmänhet översättningen också det. Det gäller inte bara översättningar av skrivna texter utan även översättningar av talat ord. Översättningar till ett annat språk av skönlitterära och beskrivande verk är i allmänhet sådana rättighetsupplåtelser där skattesatsen 6 procent är tillämplig. Översättningar av affärskontrakt, bruksanvisningar eller betyg är däremot exempel på översättningar där denna skattesats inte är tillämplig.

Den lägre skattesatsen gäller inte om rättigheten avser ett andrahandsverk som utgör reklamalster.

Rättigheter till konstnärliga verk

Konstnärliga verk delas in i musikaliska verk, sceniska verk, filmverk och konstverk.

Konstverk

Till konstverk räknas bildkonstverk, byggnadskonst och brukskonst. Nedan finns några exempel på konstnärliga verk och vad som omfattas och inte omfattas av den lägre skattesatsen.

Bildkonstverk

Upphovsrättslagens definition av bildkonstverk är vidare än ML:s definition av begreppet konstverk. I ML finns vissa undantag vid leverans av konstverk såsom undantag från skatteplikt och en lägre skattesats. Dessa undantag gäller endast för konstverk som omfattas av definitionen i 20 kap. 7 § ML. Däremot hänvisar inte bestämmelsen i 9 kap. 16 ML till denna definition utan endast till upphovsrättslagen. Det är därför endast vid upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheten till ett konstverk som bedömningen av skydd enligt upphovsrättslagen har betydelse för mervärdesbeskattningen.

Ett exempel på sådan rättighetsupplåtelse är när konstnären upplåter rätten att reproducera konstverket till ett kortförlag. Den lägre skattesatsen gäller inte om det är frågan om rättigheter till ett bildkonstverk som utgör ett reklamalster.

Ersättning som en rättighetsinnehavare får för visningsrätt till ett upphovsrättsskyddat konstverk är också en sådan rättighetsupplåtelse som den lägre skattesatsen gäller för.

Byggnadskonst

Försäljning av ett byggnadskonstverk, d.v.s. byggnaden som sådan, innebär normalt inte någon överlåtelse av rättigheten. Normalt innebär inte heller ett tillhandahållande av ritningar eller andra tjänster för en fastighet en rättighetsupplåtelse även om tjänsterna utmynnar i vad som utgör byggnadskonst. Till exempel när en arkitekt tillhandahåller ritningar vid en byggnation.

En konstnärs utförande av en väggmålning eller andra utsmyckningar av själva byggnaden ses inte som en rättighetsupplåtelse enligt ML och är inte heller leverans av ett konstverk enligt ML. Det bör i stället, trots sitt konstnärliga värde, ses som ett tillhandahållande av en tjänst på en fastighet.

Brukskonst

Produkter som utformats för att ha en praktisk funktion räknas till brukskonst, t.ex. glas, porslin, möbler, keramik, armatur, mattor, textilier, tapetmönster, bilar och telefoner.

Vid försäljning av brukskonst är det viktigt att avgöra om överlåtelsen gäller rätten att tillverka föremålet eller försäljning av föremålet. I det förstnämnda fallet omfattas transaktionen av skattesatsen 6 procent, förutsatt att föremålet har sådan verkshöjd att det omfattas av upphovsrättslagen. Vid försäljning av själva föremålet gäller däremot skattesatsen 25 procent.

Non-fungible tokens (NFT)

Non-fungible tokens bygger på blockkedjeteknik och innebär att digitala konstverks originalitet och autenticitet kan verifieras. Genom NFT-tekniken möjliggörs därmed tillhandahållande av digitala konstverk. Ett sådant tillhandahållande utgör en elektronisk tjänst och omfattas inte av den lägre skattesatsen.

Ersättningar för konstverk som inte beskattas

Upphovsmannen till ett konstverk har enligt 26 n § URL rätt till en särskild ersättning vid vidareförsäljning av verket, s.k. följerätt (eller droit de suite). Sådan ersättning avser inte något tillhandahållande av en tjänst och beskattas därför inte.

Individuell visningsersättning (IV) betalas ut till konstnärer för den offentliga visningen av konstverk som ägs av staten, regionerna och kommunerna. IV är en kompensationsordning som fördelas via den ekonomiska föreningen Bildupphovsrätt i Sverige, och som ges i form av ett årligt statligt budgetanslag. Bestämmelser om IV finns i förordningen (1996:1605) om individuell visningsersättning. Av förordningen framgår att ersättning får betalas till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt. Vidare anges att ersättningen syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet.

I upphovsrättslagen finns en inskränkning som innebär att ett konstverk får visas offentligt när konstnären överlåtit konstverket (20 § URL). Bestämmelserna medför att den offentligt ägda konsten får visas offentligt oavsett om konstnären erhåller IV eller inte. På samma sätt som biblioteksersättning betraktas IV som ett oberoende bidrag och avser inte något tillhandahållande av en tjänst. Därmed kan den inte beskattas enligt ML.

Musikaliska verk

För överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till musikaliska verk gäller skattesatsen 6 procent, under förutsättning att verket inte är ett reklamalster. Att ett musikaliskt verk används i reklam-sammanhang innebär inte att detta automatiskt ska betraktas som ett reklamalster. Avgörande är i stället verkets karaktär.

Ersättning från STIM

En upphovsman till ett musikaliskt verk som är medlem i STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) skyddas över hela världen. De s.k. STIM-pengar som en upphovsman får omfattas av skattesatsen 6 procent (9 kap 16 § ML).

Musik online

Försäljning av musik endast för avlyssning på elektronisk väg t.ex. genom streaming eller nedladdning av filer är en elektronisk tjänst. Sådan försäljning innebär inte någon upplåtelse av upphovsrätt utan det som tillhandahålls motsvarar en försäljning av en CD-skiva i digitaliserad form. Försäljning av tjänsten omfattas därför av skattesatsen 25 procent.

Filmverk

Med filmverk avses t.ex. spelfilmer, tv-filmer samt ibland kortfilmer, journalfilmer, reportagefilmer m.m. Överlåtelse eller upplåtelse av en eller flera rättigheter till ett filmverk, t.ex. visningsrätt eller spridningsrätt, omfattas av skattesatsen 6 procent. Reklamfilm och informationsfilm omfattas däremot av skattesatsen 25 procent.

Upplåtelse eller överlåtelse av rättigheterna till en film på beställning av en reklamfinansierad tv-kanal innebär inte att det är fråga om ett reklamalster om inte filmen i sig är att betrakta som ett reklamalster, d.v.s. en reklamfilm.

Film- eller tv-produktion

Skatteverket anser att en uppdragstagare som har ansvaret för hela eller delar av en radio-, tv- eller filmproduktion tillhandahåller en enda tjänst. Skatteverket gör bedömningen att det i normalfallet är fråga om en sådan rättighetsupplåtelse som omfattas av skattesatsen 6 procent. Det gäller även om det ingår mindre delar som utgör information eller reklam. Det är den upphovsrättsliga förfoganderätten till produktionen som vanligtvis är den väsentliga delen. Om det inte ingår någon rättighet i tillhandahållandet eller om det är fråga om en produktion som avser reklam så ska den generella skattesatsen 25 procent tillämpas. Detsamma gäller för tv- eller filmproduktioner som avser information.

När mer begränsade uppdrag tillhandahålls i samband med en radio-, tv- eller filmproduktion kan den huvudsakliga delen av tillhandahållandet vara den upphovsrättsliga delen av tillhandahållandet. En bedömning får göras utifrån vad det är för uppdrag. Det kan exempelvis vara uppdrag i form av manusförfattare, programledare eller tekniker. Läs mer nedan under rubrikerna Regissörer, scenografer m.fl., Programledare, kommentatorer och bisittare samt rubriken Tekniker, rekvisitörer m.fl.

Tillhandahållande av masterkopia m.m. i samband med rättighetsupplåtelsen

Om den som upplåter visningsrätten till en film också tillhandahåller kopior av filmen får detta ses som ett enda tillhandahållande som huvudsakligen avser en rättighetsupplåtelse. Även när hela äganderätten till filmen överlåts bör tyngdpunkten läggas på den immateriella rättigheten som ingår i överlåtelsen. Utan en sådan rättighet har de materiella objekten såsom originalnegativ, masterkopia m.m. inte något särskilt värde.

Filmfotografer

En filmfotograf kan överlåta eller upplåta rättigheterna till fotografier. I sådant fall är skattesatsen 6 procent inte tillämplig. Om det däremot är fråga om en upplåtelse eller överlåtelse av rättigheterna för en del i ett filmverk kan den lägre skattesatsen vara tillämplig.

Exempel: filminspelning av intervjuer är inte upplåtelse av filmverk

En fotograf som efter en reporters instruktioner filmar intervjuer som reportern gör samt tar vissa bilder som sedan ska redigeras och klippas in i materialet av reportern för att färdigställa tv-inslaget utgör inte upplåtelse av rättighet till filmverk. Fotografens tillhandahållande är en skattepliktig tjänst som omfattas av skattesatsen 25 procent (SRN 1997-06-19).

Regissörer, scenografer m.fl.

Manusförfattare, scenografer, översättare, koreografer och regissörer har som regel upphovsrätt till sin prestation. Den huvudsakliga delen av tillhandahållandet består då vanligtvis av den upphovsrättsliga delen och skattesatsen är i sådana fall 6 procent. Om produktionen avser reklam är dock skattesatsen 25 procent. Detsamma gäller för tv- eller filmproduktioner som avser information (Skatteverkets ställningstagande Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion).

Detsamma gäller även manusbearbetare, animatörer och tonsättare då även dessa i regel har upphovsrätt till vad de gjort. Även producenter, bildproducenter och filmfotografer kan ha upphovsrätt om deras insatser är sådana att de kan anses ha skapat ett verk. Om det är fråga om ett tillhandahållande av upphovsrätt är skattesatsen 6 procent även i de fallen om det inte avser reklam eller tv- eller filmproduktioner som avser information.

Rättsfall: scenografiska tjänster var upplåtelse av rättighet

Kammarrätten har ansett att tillhandahållande av scenografiska tjänster till SVT (Sveriges Television) för olika tv-program utgjorde överlåtelse av rättigheter till upphovsrättsskyddade verk. Tjänsterna bestod i att utforma och göra dekor till nyhets- och sportprogram samt till program om nationaldagsfirandet på Skansen, Nobelprisutdelningen och en välgörenhetsgala i samband med tsunamikatastrofen. Kammarrätten ansåg att mot bakgrund av att kravet på verkshöjd och originalitet fick anses vara måttligt i svensk rätt samt med beaktande av vad som framkommit i målet om de aktuella tjänsterna, att det klart framstod att tjänsterna omfattades av 1 § URL (KRNS 2008 05 05, mål nr 8795−97-07). Skatteverket delar kammarrättens uppfattning.

Programledare, kommentatorer och bisittare

Skatteverket anser att vid tillhandahållande av tjänster som innebär att någon ska vara programledare eller bisittare måste en bedömning göras av vad som är den huvudsakliga delen av tillhandahållandet, överlåtelse av en upphovsrätt eller arbete som är av icke skapande karaktär. Det är den kvalitativa betydelsen av respektive del som ska vara avgörande för bedömningen. Det spelar alltså ingen roll om inslagen utgör en tidsmässigt mindre del av produktionen i övrigt. När programledaren eller bisittaren själv skriver och framför sitt inslag i en produktion ska därför tillhandahållandet huvudsakligen anses avse upphovsrätten till inslagen. Skattesatsen är i sådana fall 6 procent.

Om programledarens eller bisittarens insats begränsar sig till att presentera och kommentera inslag i produktionen ingår normalt ingen rättighet i tillhandahållandet. Skattesatsen är i sådana fall 25 procent. Detsamma gäller för den som kommenterar ett idrottsevenemang. Ett sådant arbete styrs av händelseutvecklingen under evenemanget och utrymmet för eget intellektuellt skapande är starkt begränsat. Även om det till liten del ingår en upphovsrätt i tillhandahållandet är det icke skapande arbetet den huvudsakliga delen (Skatteverkets ställningstagande Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion).

Rättsfall: programledaruppdrag ansågs utgöra ett enda tillhandahållande som omfattas av skattesatsen 6 procent

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att en programledares uppdrag vilket bestod i att skriva och framföra manus i ett radioprogram utgjorde ett enda odelbart tillhandahållande. Det som huvudsakligen efterfrågades ansågs vara upphovsrätten till inslagen i radioprogrammet. Det arbete som programledaren utförde i övrigt bedömdes vara underordnat överlåtelsen av upphovsrätt. Tillhandahållandet omfattades därmed av den reducerade skattesatsen 6 procent (HFD 2020 ref. 30).

Tekniker, rekvisitörer m.fl.

Skatteverket anser att tjänster som t.ex. tekniker, produktionsledare, rekvisitörer, sminkörer, stylister eller inspelningsledare utför är sådana tillhandahållanden som omfattas av skattesatsen 25 procent. Den huvudsakliga delen av sådana tillhandahållanden är det arbete som tillhandahållaren utför och inte eventuell upplåtelse eller överlåtelse av någon upphovsrätt (Skatteverkets ställningstagande Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion).

Klippning av film m.m.

Tillhandahållande av tjänster som avser framställning, kopiering eller annan efterbehandling av filmverk omfattas inte av den reducerade skattesatsen. Sådana tjänster innebär inte att det är frågan om överlåtelse eller upplåtelse av några rättigheter. Skattesatsen är 25 procent oavsett vilken typ av film tjänsten avser. Exempel på sådana tjänster är mixning, textsättning, klippning, framkallning, kopiering, synkronisering och musikläggning.

Teckenspråkstolkning

Det förekommer att tv-produktioner simultantolkas till teckenspråk. Tolkningen innebär skapande av ett andrahandsverk i form av en översättning. Tillhandahållandet av tolkningen omfattas av den lägre skattesatsen under förutsättning att det som tolkas utgör ett upphovsrättsskyddat verk och att det inte är fråga om ett reklamalster.

Sceniska verk

Sceniska verk kännetecknas av en kombination av olika uttrycksmedel. I allmänhet är ett sceniskt verk ett resultat av flera upphovsmäns och utövande konstnärers arbete. Det ingår ofta flera olika självständiga verk, t.ex. musik, scenografi och dräkter. Exempel på sceniska verk är teaterpjäser, baletter, marionetteater, pantomimer, iscensättningar och koreografi. Skattesatsen 6 procent är tillämplig för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter till sceniska verk.

Rättigheter som inte omfattas av den lägre skattesatsen

Eftersom den lägre skattesatsen endast gäller för överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till verk som är upphovsrättsligt skyddade innebär det en gränsdragning mot andra verk för vilka rättigheterna omfattas av skattesatsen 25 procent. Den lägre skattesatsen gäller heller inte för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter till sådana verk som särskilt anges undantagna i 9 kap 16 § andra stycket ML även om de omfattas av upphovsrättslagen, d.v.s. rättigheter till fotografier, reklamalster, system och prog­ram för ADB eller film, videogram eller annan jämförlig liknande­­ som avser information.

Fotografier

Den reducerade skattesatsen 6 procent gäller inte för fotografier (19 kap. 16 § andra stycket ML). Det gäller rättighetsupplåtelse av t.ex. enstaka fotografier för publicering i en tidskrift, framställning av vykort eller kalendrar och även film när fotografens tjänster inte utgör en del i det konstnärliga skapandet av filmverket.

Reklamalster

Begreppet reklam är inte definierat vare sig i ML eller i förarbetena till ML. Enligt Skatteverket ska reklam ges en vid tolkning. Reklam får anses innefatta meddelanden som har till syfte att främja försäljning av varor och tjänster.

Meddelanden som allmänt sett inte framstår som reklam anses utgöra reklam om de tillkommit i syfte att verka avsättningsfrämjande för varor och tjänster i en kommersiell verksamhet. Meddelanden är t.ex. tekniska eller vetenskapliga beskrivningar, prisuppgifter, varudeklarationer, varumärken och symboler och avbildningar av produkter.

Exempel på meddelanden som anses vara reklamalster är logotyper vilka ska användas i kommersiell verksamhet. Däremot logotyper som används av t.ex. statliga verk utgör inte reklamalster.

Det är alstrets karaktär som är avgörande för om det ska vara fråga om reklamalster eller inte, d.v.s. om det har kommit till i ett avsättningsfrämjande syfte eller inte. Att alstret används i en reklamprodukt är oväsentligt så länge alstret i sig inte kan sägas vara av reklamkaraktär. T.ex. en bildkonstnär som låter sin befintliga tavla få avbildas i en annons medför inte att det blir fråga om en upplåtelse av rättigheten till ett reklamalster utan upplåtelsen omfattas av den lägre skattesatsen.

System eller program för ADB

Förkortningen ADB står för automatisk databehandling men är numer mera känt som informationsteknik (IT). Skattesatsen 6 procent gäller inte överlåtelser eller upplåtelser av rättigheterna till system eller program för IT. Med hänsyn till teknikutvecklingen sedan upphovsrättslagens tillkomst finns det i dag gränsdragningsproblem mellan vad som ses som datorprogram respektive filmverk när det gäller dataspel och videospel.

Informationsfilm

Vid upplåtelse eller överlåtelse av rättigheterna till en informationsfilm gäller inte skattesatsen 6 procent utan där gäller skattesatsen 25 procent. Informationsfilm är film som är avsedd för att just informera, t.ex. filmer för internt bruk på företag. En informationsfilm kan även vara avsedd för externt bruk, t.ex. samhällsinformation i form av de inslag som visas i tv-programmet Anslagstavlan i SVT.

För att betraktas som informationsfilm ska det bakomliggande syftet vara att informera och inte att rapportera eller liknande. Exempel på sådan informationsfilm är Boverkets information om bostadsbidrag. Normala inslag i nyhetsprogram, som t.ex. Rapport och Aktuellt i SVT, betraktas däremot inte som informationsfilm eftersom syftet med dessa är att rapportera. Som informationsfilm anses inte heller dokumentärfilm, reportage eller liknande. Att fakta presenteras i en film innebär inte att det är fråga om en informationsfilm.

Översättningar och bearbetningar

För upplåtelse eller överlåtelse av rättigheterna till andrahandsverk som utgör alster av fotografier, reklam, system och program för ADB eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information gäller också normalskattesatsen. Exempel på sådana andrahandsverk är översättningar av t.ex. filmtext till reklamfilmer eller informationsfilmer och reklambroschyrer eller informationsbroschyrer.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2020 ref. 30 [1]
  • KRNS 2008 05 05, mål nr 8795−97-07 [1]
  • SRN dnr 63-96/I [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning [1]

Ställningstaganden

  • Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion, mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]