OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelser är skattskyldiga till avkastningsskatt på pensionsmedel och har i vissa fall rätt till nedsättning för utländsk skatt.

Det finns även andra som är skattskyldiga till avkastningsskatt på pensionsmedel. Beroende på vem som är skattskyldig tillämpas olika bestämmelser om nedsättning av avkastningsskatt.

Vad avses med arbetsgivare med avsättning i balansräkningen?

Arbetsgivare med avsättning i balansräkningen avser arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar en pensionsfästelse

  • under rubriken ”Avsatt till pensioner” enligt tryggandelagen, eller
  • i en delpost under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” enligt tryggandelagen.

Dessa arbetsgivare är skyldiga till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 4 AvPL.

Vilka bestämmelser ska tillämpas vid nedsättning för utländsk skatt?

Skattskyldiga enligt 2 § första stycket 4 AvPL kan ha betalat utländsk skatt. Avräkning av sådan utländsk skatt kan medges om samtliga förutsättningar för avräkning av utländsk skatt är uppfyllda. När arbetsgivaren begär avräkning görs prövningen av vilket belopp som högst får avräknas enligt bestämmelserna i andra kapitlet avräkningslagen.

Vid spärrbeloppsberäkningen jämställs då den avkastningsskatt som arbetsgivaren har betalat med statlig inkomstskatt (3 kap. 1 § andra stycket AvrL och 2 kap. 10 § tredje stycket AvrL). Detta innebär att samtliga bestämmelser för att sätta ned statlig och kommunal inkomstskatt ska tillämpas.

Att det är bestämmelserna enligt andra kapitlet avräkningslagen som ska tillämpas beror på att någon utländsk skatt i dessa fall aldrig kan vara direkt hänförlig till underlaget för beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel.

Avräkningen sker i första hand mot statlig och kommunal inkomstskatt och det är endast om det belopp som ska avräknas överstiger dessa skatter som avräkning kan ske mot avkastningsskatten (3 kap. 1 § andra stycket AvrL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt [1] [2] [3]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2]
  • Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]