OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får förelägga och besluta om revision för att kontrollera uppgifter som har lämnats av oberoende små producenter av alkoholdrycker i ansökningar om intyg enligt LAS eller tidigare LAS.

Producenten ska lämna uppgifter

Skatteverket ska efter ansökan utfärda intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (13 kap. 10 § LAS respektive 36 § tidigare LAS samt 8 § FIOSP). En producent som ansöker om ett intyg ska lämna de uppgifter som behövs till Skatteverket. Producenten ansvarar också för att lämnade uppgifter är korrekta. Skatteverket kan vid misstanke om felaktigheter kontrollera uppgifterna och har då en möjlighet till förelägganden eller revision (prop. 2021/22:23 s. 41–42 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 442).

Föreläggande

Skatteverket får förelägga den som har ansökt om intyg att lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter (13 kap. 11 § första stycket LAS respektive 37 § första stycket tidigare LAS).

Skatteverket har även befogenhet att förelägga någon annan, d.v.s. tredje man, att lämna uppgifter som behövs för att kontrollera att producenten har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i ett ärende om intyg enligt 13 kap. 10 § LAS respektive 36 § tidigare LAS. Skatteverket får då förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgifter om en rättshandling med någon annan (13 kap. 11 § första stycket LAS respektive 37 § första stycket tidigare LAS). Även skatteförfarandelagen innehåller en motsvarande bestämmelse (37 kap. 9 § SFL). Skatteverkets uppfattning är att det som gäller vid utformning av ett sådant föreläggande enligt SFL kan utgöra en vägledning för tredjemansförelägganden enligt 13 kap. 11 § första stycket LAS respektive 37 § första stycket tidigare LAS.

Bestämmelserna om undantag av uppgifter från föreläggande i 47 kap. SFL gäller i tillämpliga delar vid sådana förelägganden (13 kap. 11 § tredje stycket LAS respektive 37 § tredje stycket tidigare LAS).

Ett föreläggande enligt 13 kap. 11 § första stycket LAS respektive 37 § första stycket tidigare LAS får överklagas (13 kap. 12 § första stycket LAS respektive 35 § första stycket tidigare LAS). Vid överklagande tillämpas de allmänna bestämmelserna i FL, se hur beslut överklagas och inom vilken tid.

­Föreläggandets utformning

Det finns inte något uttryckligt krav på att ett föreläggande ska vara skriftligt. Däremot framgår det av 9 § andra stycket FL, att huvudregeln är att myndigheters handläggning ska vara skriftlig. Eftersom ett föreläggande enligt 13 kap. 11 § första stycket LAS respektive 37 § första stycket tidigare LAS får överklagas är det inte lämpligt med ett muntligt föreläggande.

Föreläggandet bör innehålla

  • uppgift om att det är fråga om ett föreläggande
  • namnet på den som föreläggandet riktas till
  • en motivering med tillämpliga lagrum
  • de uppgifter som den förelagda ska lämna
  • uppgift om när uppgifterna ska lämnas
  • upplysning om vilka uppgifter ett föreläggande inte får avse
  • upplysning om möjligheten att överklaga (överklagandetiden är tre veckor).

Det finns inte något krav på att ett föreläggande ska föregås av en fråga eller en påminnelse om att lämna uppgifter, även om detta normalt sett är lämpligt.

Revision

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att den som har ansökt om intyg enligt 13 kap. 10 § LAS respektive 36 § tidigare LAS lämnat riktiga och fullständiga uppgifter (13 kap. 11 § andra stycket LAS respektive 37 § andra stycket tidigare LAS).

Vid revisionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 4–14 §§ SFL i tillämpliga delar (13 kap. 11 § andra stycket LAS respektive 37 § andra stycket tidigare LAS), det vill säga bestämmelserna om

Även bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap. SFL gäller i tillämpliga delar vid revision (13 kap. 11 § tredje stycket LAS respektive 37 § tredje stycket LAS).

Eftersom beslut om revision enligt 13 kap. 11 § andra stycket LAS respektive 37 § andra stycket tidigare LAS får överklagas ska beslutet innehålla en upplysning om möjligheten att överklaga (33 § andra stycket FL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]