OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalningen om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas. Anstånd med betalning kan också medges om det kan antas vara till fördel för det allmänna.

Anstånd om det är tveksamt hur mycket som ska betalas

Om Skatteverket har beslutat om återkrav enligt 7 § elstödslagen ska Skatteverket efter ansökan bevilja anstånd med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (9 § första stycket första meningen elstödslagen).

Skälet till tveksamheten kan vara ett överklagande, men varje initiativ som väcker frågan om hur stort belopp som ska betalas tillbaka i slutändan omfattas av bestämmelsen. Beviskravet ”tveksamt” ska tolkas så att det är minst lika sannolikt att hela eller delar av återbetalningskravet kommer att kvarstå som att det kommer att sättas ned. Men det behöver inte väga helt jämnt för att anstånd ska beviljas, utan anstånd får även beviljas om sannolikheten för att det inte blir någon nedsättning av återkravet väger över något. Däremot bör anstånd inte beviljas om det är troligt att återkravet kommer att kvarstå. Det är upp till Skatteverket att bedöma om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (prop. 2022/23: 107 s 42).

Anståndstiden

Anstånd får bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet (9 § första stycket andra meningen elstödslagen). Det innebär att tiden vid ett överklagande räknas från dagen för förvaltningsdomstolens dom.

Skatteverket kan återkalla anståndet

Skatteverket kan under vissa förutsättningar återkalla anståndet eller sätta ned anståndsbeloppet.

Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan ett anstånd beviljats

Skatteverket får återkalla anståndet eller sätta ned anståndsbeloppet om förhållande har ändrats väsentligt sedan anståndet beviljade (10 § 1 elstödslagen).

Exempel på när förhållande har ändrats väsentligt kan vara att det inte längre är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas. Eftersom det är fråga om förändringar i negativ riktning ligger det i sakens natur att det ska vara fråga om ändrade förhållanden som minskar rätten till anstånd. Om exempelvis förhållandena har ändrats på så sätt att det blir mer troligt att återkravet kommer att sättas ned är det inte skäl för Skatteverket att återkalla anståndet eller sätta ned anståndsbeloppet (prop. 2022/23:107 s 43).

Om sökanden har lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för anståndet

Ett anstånd kan även återkallas om den som har sökt anståndet har lämnat felaktiga uppgifter som har legat till grund för anståndet (10 § 2 elstödslagen). Mindre misstag från sökandens sida bör inte leda till att anståndet återkallas, utan det bör vara fråga om fel som är av någon betydelse. Exempel på sådana felaktiga uppgifter som normalt inte bör leda till att anståndet återkallas är felaktigheter som, även om uppgiften låg till grund för anståndet, inte faktiskt har lett till ett felaktigt beslut. Om Skatteverket bedömer att anståndet skulle ha medgetts även om sökanden hade lämnat korrekta uppgifter bör felaktigheten normalt inte leda till att anståndet återkallas (prop. 2022/23: 107 s. 43).

Om det finns andra särskilda skäl

Skatteverket kan även återkalla anståndet om det finns andra särskilda skäl (10 § 3 elstödslagen). Särskilda skäl kan t.ex. vara att det har framkommit uppgifter som gör att det kan antas att återkravet inte kommer att betalas när anståndstiden löper ut eller att stödmottagaren håller på att göra sina tillgångar oåtkomliga för exekution (prop. 2022/23:107 s 43).

Anstånd som är till fördel för det allmänna

Skatteverket får bevilja anstånd med betalningen om det kan antas vara till fördel för det allmänna (9 § andra stycket elstödslagen).

Skatteverket ska avgöra om det är till fördel för det allmänna eller inte att bevilja anstånd. I en sådan situation grundar Skatteverket sitt beslut om anstånd helt utifrån vad som är till fördel för det allmänna. Ett anstånd på denna grund antas vara till fördel för det allmänna om det främjar utsikterna för att återbetalning kommer att göras. Anstånd ska alltså framstå som ett bättre alternativ än att låta fordringen gå till indrivning. Så kan vara fallet om ett överlämnade till indrivning skulle försämra företagets möjlighet att fortsätta sin verksamhet eller att ta lån och därmed betala sin skuld.

Om företaget redan har en eller flera restförda skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden kan ett överlämnande för indrivning av ytterligare en skuld normalt inte anses påverka möjligheterna negativt att få betalt (prop. 2022/23:107 s 41).

Enligt Skatteverket ska bedömningarna av när ett anstånd kan antas vara till fördel för det allmänna i tillämpliga delar göras på samma sätt som vid borgenärsanstånd. Ett anstånd till fördel för det allmänna bör inte medges för längre tid än ett år.

Skatteverket kan även bevilja handläggningsanstånd med stöd av 9 § andra stycket elstödslagen. Exempel på sådana situationer är att det finns en omedelbar risk för restföring och det kan antas finnas omständigheter som talar för att återkravet av elstödet inom kort kommer att bortfalla helt eller delvis.

Beslutet om anstånd kan inte överklagas

Skatteverkets beslut om anstånd som är till fördel för det allmänna ska alltid vara skriftligt. Om ansökan avslås ska det framgå varför Skatteverket inte anser att det finns förutsättningarna för anstånd. Skatteverkets beslut om anstånd kan inte överklagas (20 § andra stycket elstödslagen). Den betalningsskyldiga ska alltid informeras om detta.

Om ett överklagande ändå kommer in kan inte Skatteverket själv meddela ett avvisningsbeslut. Överklagandeskrivelsen måste då överlämnas till förvaltningsrätten.

Befogenhetsbestämmelse

Ett anstånd som är till fördel för det allmänna är inget som det återbetalningsskyldiga företaget har rätt att få. Bestämmelsen är alltså en ren befogenhetsbestämmelse till stöd för Skatteverket. Eftersom det rör sig om en ren befogenhetsbestämmelse får anstånd som kan antas vara till fördel för det allmänna beviljas även utan att företaget ansöker om det. Skatteverket bör dock normalt kontakta det återbetalningsskyldiga företaget om Skatteverket anser att ett anstånd skulle öka möjligheterna till återbetalning (prop. 2022/23:107 s. 42 f.).

Skatteverket kan återkalla anståndet

Eftersom bestämmelsen är en befogenhetsbestämmelse till stöd för Skatteverket, så får verket återkalla ett anstånd som kan antas vara till fördel för det allmänna, t.ex. när Skatteverket bedömer att det inte längre är till fördel för det allmänna. Skatteverket ska alltid ange i sitt beslut att anståndet kan komma att återkallas om det skulle framkomma omständigheter som gör att anståndet inte längre kan anses vara till fördel för det allmänna (prop. 2022/23: 107 s. 43 och prop. 2010/11:165 s. 1044).

Omständigheter som kan föranleda att Skatteverket vill återkalla ett anstånd är till exempel att

  • oriktiga uppgifter lämnades när anståndet medgavs
  • misstanke om ekonomisk brottslighet uppkommer
  • den betalningsskyldiga brister i sin informationsskyldighet
  • den betalningsskyldiga får avsevärt förbättrad betalningsförmåga.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
  • Proposition 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]