OBS: Detta är utgåva 2023.5. Sidan är avslutad 2023.

Rätt till avdrag för ingående skatt vid inköp ska normalt styrkas med en faktura. I andra situationer kan det krävas annat underlag.

Underlag för avdragsrätt

Rätt till avdrag för ingående skatt finns bara om den kan styrkas enligt vad som föreskrivs i 8 kap. 17, 19 och 20 §§ ML (8 kap. 5 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 178 i mervärdesskattedirektivet. Rätt till avdrag för ingående skatt förutsätter också att den som debiterat skatten är skattskyldig enligt ML. Av bestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket ML framgår att definitionen av ingående skatt, när det är fråga om ett inköp av varor eller tjänster inom landet, utgår från att omsättningen medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller tjänsterna köpts. Den som debiterat skatten ska alltså ha gjort detta i egenskap av beskattningsbar person och dessutom ska omsättningen vara skattepliktig och ske inom landet.

Normalt krävs en faktura

Avdragsrätten vid förvärv ska normalt styrkas genom faktura (8 kap. 17 § ML). Med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap. ML.

Den som yrkar avdrag för ingående skatt kan därför sägas ha ett med säljaren delat ansvar för att faktureringsskyldigheten fullgörs.

Du kan läsa mer om vad som utgör en faktura enligt ML och om hur en bristfällig faktura kan kompletteras eller korrigeras.

Ett företags underlag för avdragsrätt för ingående skatt utgörs av de fakturor som företaget är skyldigt att bevara.

Undantag - särskilda skäl vid omvänd skattskyldighet

Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura, om köparen är skattskyldig för inköpet och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig dokumentation (8 kap. 17 § andra stycket ML).

Avdragsrätten får i dessa fall i stället styrkas med stöd av uppgifter i annan tillgänglig dokumentation, t.ex. ett avtal mellan parterna. En bristfällig faktura kan också godtas som underlag om den uteblivna eller felaktiga uppgiften inte har någon avgörande betydelse för skattekontrollen (prop. 2007/08:25 s. 221).

Särskilda skäl kan finnas vid omvänd skattskyldighet. Ett sådant tillfälle kan vara då köparen är skattskyldig vid betalning i förskott eller a conto för bygg- eller anläggningstjänst (1 kap. 2 § första stycket 4 b och 1 kap. 3 § ML). Någon faktura har dock inte utfärdats utan förskottsbetalningen baseras på annan dokumentation, t.ex. ett avtal med en betalningsplan. Köparen ska redovisa den utgående och ingående skatten, trots att faktura inte har utfärdats (13 kap. 14 § och 13 kap. 20 § första stycket ML).

Särskilda skäl kan även finnas vid gränsöverskridande handel när köparen är skattskyldig t.ex. på grund av ett unionsinternt förvärv. En faktura som skickas från en annan medlemsstat kan, genom att ha utfärdats enligt det landets regler, i vissa fall komma att inte helt överensstämma med bestämmelserna i ML om fakturans innehåll. I sådana fall bör fakturan ändå kunna godtas som underlag för avdragsrätt hos förvärvaren om den innehåller information som kan anses tillräcklig för att styrka avdragsrätten eller om det finns annan tillgänglig information som tillsammans med uppgifterna i fakturan kan styrka att rätt till avdrag föreligger hos förvärvaren (se prop. 2007/08:25 s. 221 och i fråga om unionsinterna förvärv, se prop. 2011/12:94 s. 84).

Säljares utlägg

En säljare har inte avdragsrätt för ingående skatt för en utgift, som är att anse som ett utlägg som säljaren gjort för en köpares räkning. Utlägget ska överföras till köparen. Avdragsrätt för mervärdesskatt på ett utlägg tillfaller alltså köparen och inte säljaren. Säljaren ska bifoga en fakturakopia för utlägget till säljarens egen faktura för att köparen ska kunna verifiera sitt avdrag för ingående skatt på utlägget. På säljarens faktura till köparen ska säljaren inte ange någon mervärdesskatt till den del fakturan avser utlägget eftersom ersättning för ett utlägg inte är en omsättning enligt ML. Om säljaren anger mervärdesskatt på ett utlägg som överförs till köparen genom säljarens faktura kan den anses som felaktigt debiterad skatt.

Kostnadsersättning och anställdas utlägg

Det förekommer att arbetsgivare betalar ut kostnadsersättningar till anställda som haft kostnader för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Även om det i den anställdes kostnader skulle ingå betald mervärdesskatt har inte arbetsgivaren rätt till avdrag för ingående skatt med anledning av utbetald kostnadsersättning. Detta eftersom den anställde inte är skattskyldig för mervärdesskatt och alltså inte ska ta ut någon mervärdesskatt i sitt krav till arbetsgivaren.

För att det ska vara fråga om ett utlägg ska i normalfallet någon annan vara betalningsskyldig gentemot tredje man än den som betalat fakturan. Enligt Skatteverkets uppfattning kan det dock i vissa situationer godtas att en anställd gör ett utlägg för arbetsgivarens räkning även om den anställde har betalningsansvaret.

Det gäller om det kan anses naturligt att arbetsgivaren står för inköpet. Då kan den ersättning som den anställde får från arbetsgivaren anses vara en ersättning för ett utlägg för arbetsgivarens räkning i stället för en kostnadsersättning. Exempel på inköp som det kan anses naturligt att den anställde gör i eget namn är inköp som avser facklitteratur, kost, logi och representation eller drivmedel till en personbil som används i tjänsten.

Den skattskyldige arbetsgivaren kan i sådana fall ha avdragsrätt för den ingående skatten hänförliga till inköpen. Arbetsgivaren måste dock alltid kunna visa att det är fråga om en anställds utlägg för arbetsgivarens räkning. Det krävs att den anställde i nära anslutning till utlägget återfår utlägget och överlämnar fakturan, kvittot eller handlingen till arbetsgivaren. Fakturan, kvittot eller handlingen måste uppfylla kraven i 11 kap. ML med undantag för att den anställdes namn kan stå på underlaget i stället för arbetsgivarens namn. Du kan läsa mer om avdragsrätt för ingående skatt vid inköp av drivmedel när en anställd använder egen bil i tjänsten och om underlaget för avdragsrätt i ett sådant fall.

Egenanställdas utlägg

Även så kallade egenanställda kan i vissa fall anses göra utlägg för egenanställningsföretagets räkning. Avdragsrätt kan i sådana fall föreligga för egenanställningsföretaget om fakturan, kvittot eller handlingen uppfyller kraven i 11 kap. ML med undantag för att den anställdes namn kan stå på underlaget i stället för arbetsgivarens namn.

Särskilt om auktionsinköp

Även vid inköp genom auktion gäller att avdragsrätten för ingående skatt ska styrkas med faktura. Ofta är det begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som säljs vid auktioner. För dessa varor kan de särskilda bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning (VMB) i 9 a kap. ML ofta gälla, se Vinstmarginalbeskattning – begagnade varor. Då dessa bestämmelser tillämpas av inlämnaren, i de fall auktionsförrättaren bara uppträder som förmedlare, eller av auktionsförrättaren i de fall denne förmedlar i eget namn, får något mervärdesskattebelopp inte anges i fakturan och köparen har därför inte någon avdragsrätt. När allmänna bestämmelser tillämpas i stället för VMB ska avdrag för ingående skatt styrkas med en faktura som uppfyller de krav som anges i 11 kap. ML. Om auktionsförrättaren tar ut särskild provision av säljaren eller köparen ska också avdragsrätten för den ingående skatten på sådan provision styrkas på motsvarande sätt. Se vidare Fakturering i samband med auktionsförsäljning och Innehållet i en faktura.

Särskilt om exekutiv försäljning

Skatteverket anser att ett av Kronofogdemyndigheten upprättat protokoll tillsammans med eventuella särskilda kvittenser i enlighet med ML:s faktureringskrav kan användas som underlag för en köpares avdragsrätt för ingående skatt i samband med exekutiv försäljning.

Situationer då det krävs ett annat underlag än faktura

I vissa fall ska avdragsrätten styrkas med en annan handling än faktura.

Köp av fastighet

Vid köp av en fastighet eller en lägenhet som ägs med hyresrätt eller bostadsrätt från någon som uttagsbeskattats i byggnadsrörelse och köparen har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 ML, ska den ingående skatten styrkas med en av överlåtaren utfärdad handling i pappersform eller i elektronisk form (8 kap. 19 § ML). Överlåtaren ska utfärda en sådan handling om köparen begär det. Detsamma gäller vid inköp av en fastighet där köparen har avdragsrätt för ingående skatt på överlåtarens kostnader enligt bestämmelserna om s.k. retroaktivt avdrag i 9 kap. 8 § andra stycket 2 ML.

Övertagen investeringsvara

Den som enligt bestämmelserna i 8 a kap. 11–14 §§ ML övertar överlåtarens rättighet och skyldighet när det gäller jämkning av avdrag för ingående skatt ska enligt 8 kap. 20 § ML som grund för jämkningen i sina räkenskaper ha en sådan av överlåtaren utfärdad handling som avses i 8 a kap. 15–17 §§ ML. Överlåtaren är i dessa fall skyldig att utfärda en sådan handling.

Importdokument

Importdokument ska godtas som underlag för avdragsrätt för ingående skatt oavsett om dokumentet är i elektronisk form eller i pappersform. Elektroniskt dokument ska dock bara godtas om den importerande medlemsstaten har infört ett elektroniskt system för fullgörande av tullformaliteterna och om det elektroniska dokumentet kan kontrolleras (artikel 52 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor [1]
  • Proposition 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Faktura vid exekutiv försäljning [1]
  • I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt [1]