OBS: Detta är utgåva 2023.7. Sidan är avslutad 2023.

Här får du veta vad som gäller för avdragsrätt i vissa situationer för arbetsgivarorganisationer, ideella föreningar, elproducerande företag, skattebefriade företag med liten omsättning, vid myndighetsutövning och vid betalning från tredje man.

Arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivare får vid inkomstbeskattningen inte avdrag för vissa avgifter till arbetsgivarorganisationer (16 kap. 13 § IL). Anledningen till förbudet är att en likformighet med vad som gäller för löntagare eftersträvats. Kostnaden kan dock inte anses rörelsefrämmande. Till den del avgiften är belagd med mervärdesskatt bör avdragsrätt därför finnas enligt ML:s allmänna bestämmelser.

Rättsfall: myndighetsutövning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked som innebär att rätt till avdrag inte finns för ingående skatt på inköp som görs för myndighetsutövning. De omsättningar det var fråga om i förhandsbeskedet var klart avskiljbara från den övriga verksamheten och var enligt 4 kap. 6 § ML inte en ekonomisk verksamhet (RÅ 2003 not. 3).

Ideella föreningar

En ideell förening kan bli skyldig att betala utgående skatt för förvärv av tjänster från utlandet i vissa fall, även om verksamheten inte är ekonomisk enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § ML, 5 kap. 4 § ML, 1 kap. 2 § 2 p tredje strecksatsen ML. Rätt till avdrag för motsvarande belopp som ingående skatt finns dock bara i de fall inköpet görs för en ekonomisk verksamhet som föreningen bedriver och som medför skattskyldighet, RÅ 2007 ref. 57 och SRN dnr 2-08/I.

I en förening kan förekomma flera verksamheter. Läs mer om avdragsrätt vid blandad verksamhet för bl.a. idrottsföreningar.

Elproducerande företag

Skatterättsnämnden har uttalat att ett elproducerande företag har rätt till avdrag för den ingående skatt som gäller inköp för leverans av s.k. frikraft. Avdragsrätten gäller enligt Skatterättsnämnden oavsett om kraften är egenproducerad eller förvärvad från en utomstående leverantör (SRN 2004-06-24).

Skattebefriade företag med liten omsättning

Den som omfattas av skattebefrielse för företag med omsättning på högst 80 000 kronor har inte rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt för omsättningar som omfattas av skattebefrielsen (prop. 2016/17:1 s. 406).

Skattebefrielsen omfattar dock inte leveranser av varor eller tjänster som anses omsatta i ett annat EU-land. Även om en beskattningsbar person i Sverige omfattas av skattebefrielsen för företag med låg omsättning har denne därför rätt till återbetalning vid skattepliktiga tillhandahållanden som anses omsatta i ett annat EU-land (se rubriken 10 kap. 11 § tredje och fjärde styckena ML på sidan om undantagna omsättningar).

Den som omfattas av skattebefrielsen kan även ha återbetalningsrätt vid omsättning av nya transportmedel.

Avdragsrätt vid betalning från tredje man

Om ett bidrag anses direkt kopplat till priset för en vara eller tjänst ska bidraget räknas in i beskattningsunderlaget för varan eller tjänsten. Om säljaren är skattskyldig för omsättningen till köparen, ska mervärdesskatt därför beräknas på hela den ersättning som säljaren får från köparen och bidragsgivaren (tredje man). Hela mervärdesskatten ska debiteras köparen. Köparen har rätt till avdrag för hela mervärdesskatten som säljaren debiterat, om förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda i övrigt. Köparens avdragsrätt påverkas alltså inte av att någon annan har betalat en del av mervärdesskatten. Bidragsgivaren (tredje man) har alltså inte rätt till något avdrag för den ingående skatten för köparens förvärv.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2003 not. 3, mål nr 2012-2000 [1]
  • RÅ 2007 ref. 57 [1]
  • SRN dnr 2-08/I [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]

Rättsfallskommentarer

  • Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04 (utdrag), SRN 24 juni 2004 [1]

Ställningstaganden

  • Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar [1]