OBS: Detta är utgåva 2023.7. Sidan är avslutad 2023.

Uppgifter i elstödsärenden om enskildas affärs- och driftsförhållanden omfattas av svag sekretess. Uppgifter om personer som den enskilda har ett affärsförhållande med omfattas av absolut sekretess.

Det finns dessutom dataskyddsregler vid behandling av uppgifter om elstöd.

Nytt: 2023-05-23

Sidan har tillkommit 2023-05-17.

En egen verksamhetsgren inom beskattningsverksamheten

Ärenden om elstöd ingår i beskattningsverksamheten, men är en egen verksamhetsgren inom den verksamhetsgrenen. Elstödet utgör inte en självständig verksamhetsgren inom Skatteverket enligt TF och OSL.

Vilken sekretessbestämmelse är tillämplig?

För att avgöra vilken sekretess som gäller för uppgifter och handlingar i ärenden om elstöd, får man se till vilken typ av verksamhet uppgifterna ingår i.

Att handlägga ett ärende om elstöd är att handlägga ett ärende om att ett bidrag ska betalas ut. Det innebär att ärendehandläggningen är s.k. stödverksamhet och att sekretessen regleras i 30 kap. 23 § OSL (prop. 2022/23:107 s. 32 f.).

I ärenden om elstöd kan det även förekomma uppgifter som omfattas av sekretess med stöd av andra bestämmelser. För uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret kan exempelvis sekretess gälla med stöd av 15 kap. 2 § OSL.

Sekretessens utformning

Enligt 30 kap. 23 § OSL gäller sekretess, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, när en myndighet ger stöd till produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt för

  • uppgifter om den enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilda lider skada om uppgiften röjs
  • uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i punkt 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

Bestämmelsen innebär att uppgifter i ärenden om elstöd om den som har sökt stöd omfattas av sekretess med ett rakt skaderekvisit. Uppgifter om andra personer som finns i ärendet, som har en förbindelse med den som sökt stöd, omfattas av absolut sekretess.

Regeringen har, med stöd av 9 § OSF, meddelat en föreskrift om att bestämmelsen i 30 kap. 23 § OSL ska vara tillämplig på ärenden om elstöd. Föreskriften finns i punkt 78 i bilagan till OSF.

Beslut om elstöd och återkrav är offentliga

Beslut om elstöd och beslut om återkrav av elstöd är offentliga med undantag för uppgift om anläggningsidentitet för uttagspunkter (punkt 78 i bilagan till OSF).

Beskattningssekretessen är inte tillämplig i elstödsärenden

När Skatteverket hanterar uppgifter och handlingar i elstödsärenden omfattas dessa inte av bestämmelsen om sekretess i 27 kap. 1 § första stycket OSL, trots att ärendena ingår i beskattningsverksamheten. Sekretess enligt denna bestämmelse gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt. När Skatteverket hanterar ett ärende om elstöd bestämmer Skatteverket inte skatt eller underlag för skatt. Beskattningssekretessen är därför inte tillämplig på elstödstödsärendena.

Skatteverket får begära in uppgifter i kontrollsyfte

Skatteverket behöver kontrollera att de uppgifter som har lämnats i ansökan om elstöd är korrekta. Vissa av de uppgifter som Skatteverket behöver för kontrollen finns i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Eftersom ärenden om elstöd tillhör beskattningsverksamheten, så behövs det inte några sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning för att verksamhetsgrenen beskattning ska kunna lämna uppgifter till verksamhetsgrenen elstöd.

Några av de uppgifter som Skatteverket behöver kontrollera finns hos Boverket, vissa länsstyrelser, Bolagsverket samt Försäkringskassan. Du kan läsa mer om detta på sidan Uppgiftslämnande till Skatteverket

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) [1] [2] [3]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag [1]