OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket beslutar om tilldelning av organisationsnummer för bl.a. enkla bolag, familjestiftelser, ideella föreningar, oskiftade dödsbon, partrederier och övriga stiftelser.

Skatteverkets beslut om tilldelat organisationsnummer kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (6 § lagen [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Beslutet överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet fattats (14 § lag [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar).

Den som vill överklaga ett beslut om organisationsnummer ska ställa överklagandet till förvaltningsrätten, men ge in det till Skatteverket (43 § FL). Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut behöver ett prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten (6 § lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.).

Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]