OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på Skatteverkets beslut om tobaksskatt, beslut i ärenden om oegentlighetsbeskattning och de flesta beslut om återbetalning av tobaksskatt. För de övriga besluten som överklagas med stöd av LTS eller tidigare LTS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL.

Beslut om skatt enligt LTS eller tidigare LTS överklagas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LTS eller tidigare LTS (13 kap. 2 § LTS respektive 34 och 34 a §§ tidigare LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 § § LTS respektive 29 §, 30 § eller 40 a § tidigare LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

SFL:s bestämmelser om överklagande är enligt 13 kap. 8 § första stycket LTS tillämpliga på

SFL:s bestämmelser om överklagande är enligt 34 a § tredje stycket tidigare LTS också tillämpliga på

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar för beslut som fattas i ärenden om beskattning av oegentligheter (13 kap. 8 § första stycket LTS respektive 34 a § tredje stycket tidigare LTS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Detta innebär att föreläggande och beslut om revision inte får överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LTS respektive tidigare LTS kan överklagas med stöd av 13 kap. 10 § LTS respektive 41 § tidigare LTS.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 13 kap. 10 § LTS?

En ny lag (2022:155) om tobaksskatt (LTS) har genomfört rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Den 1 januari 2023 trädde nya regler om registrering som registrerad distansförsäljare, tillfälligt registrerad distansförsäljare, certifierad mottagare, tillfälligt certifierad mottagare, certifierad avsändare och tillfälligt certifierad avsändare samt överklagandebestämmelsen, som hör till dem, i kraft. Övriga bestämmelser i LTS träder ikraft den 13 februari 2023 och samtidigt upphävs tidigare LTS. Den upphävda lagen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. I punktlistorna nedan anges endast bestämmelser och beslut enligt LTS. För information om bestämmelser enligt tidigare LTS hänvisas till tidigare årsutgåva.

De beslut som kan överklagas med stöd av 13 kap. 10 § första och tredje stycket LTS är följande:

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 13 kap. 10 § första och tredje stycket LTS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande i FL. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar för skatt vid oegentligheter enligt 13 kap. 5 § LTS och de tillämpliga bestämmelserna i 59 kap. SFL, får företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen (13 kap. 8 § första stycket LTS och 67 kap. 4 § SFL).

Om Skatteverket har fattat ett beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LTS, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 § LTS som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt vid oegentligheter gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut (s.k. obligatorisk omprövning) enligt bestämmelserna i 66 kap. 2 § första stycket 2 SFL (13 kap. 9 § LTS).

För information om vem som får överklaga beslut enligt tidigare LTS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Tiden för överklagande m.m.

För de flesta beslut som överklagas med stöd av 13 kap. 10 § första stycket LTS respektive 41 § tidigare LTS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande av dessa beslut är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Särskilt om beslut om återbetalning av skatt till diplomater m.fl.

Ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 12 kap. 10 § LTS respektive 31 d § eller 40 § tidigare LTS ska komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (13 kap. 10 § tredje stycket LTS respektive 41 § tredje stycket tidigare LTS). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL).

Behörig domstol

Beslut enligt LTS respektive tidigare LTS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (13 kap. 10 § första stycket LTS respektive 41 § första stycket tidigare LTS).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar