OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i äktenskapsregisterverksamheten är normalt sett offentliga. Detsamma gäller i bouppteckningsverksamheten. Vissa regler innebär att uppgifterna ibland kan vara sekretessbelagda.

Dessutom finns det regler om behandling av uppgifter i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna.

Äktenskapsregistret och bouppteckningsverksamheten är egna verksamhetsgrenar inom Skatteverket

Skatteverket har ansvaret för äktenskapsregistret och registrering av vissa handlingar. Detta innebär att Skatteverket dels ska lämna ut uppgifter ur äktenskapsregistret, dels fatta beslut om registrering av äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälan om bodelning under äktenskapet och bodelningshandlingar.

Skatteverket registrerar bouppteckningar och tar emot och förvarar inkomna dödsboanmälningar.

Äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna har organisatoriskt sett en så fristående ställning inom Skatteverket att de utgör självständiga verksamhetsgrenar. Detta har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL).

Uppgifter i äktenskapsregistret och bouppteckningsverksamheten är normalt sett offentliga

Det finns inga specifika sekretessregler som gäller för uppgifter i äktenskapsregistret eller i bouppteckningsverksamheten. Dessa uppgifter är därför ofta offentliga. De sekretessregler som ändå kan bli aktuella för dessa uppgifter är sådana som är gemensamma för alla myndigheter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]