OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Den som för ett investeringssparkonto ska lämna informationsuppgifter till ett fondbolag eller till en förvaltare då fondandelar har förts över till ett investeringssparkonto.

Vem ska lämna uppgift om överföring?

Det är inte investeringsföretaget som ska lämna kontrolluppgift om överföring av fondandelar till ett investeringssparkonto. Det är i stället den som ska lämna kontrolluppgift vid en vanlig avyttring av fondandelar som ska lämna uppgifter om överföringen (20 kap. 3 § SFL). Det kan t.ex. vara ett fondbolag eller en förvaltare.

Den som för ett investeringssparkonto måste därför lämna en informationsuppgift till fondbolaget eller förvaltaren för att dessa ska kunna lämna korrekta kontrolluppgifter för överföringen (34 kap. 8 a § SFL).

Uppgiftsskyldigheten gäller även det investeringsföretag som har fört investeringsparkontot om detta har avslutats.

Vad ska uppgiften innehålla?

Informationsuppgiften får inte lämnas muntligen. Av förarbetena till lag om investeringssparkonto framgår att bl.a. följande uppgifter ska lämnas (prop. 2011/12:1 s. 543):

  • att en tillgång har förts över till ett investeringssparkonto
  • vad det är för tillgång
  • hur mycket av tillgången som har förts över
  • identitetsuppgifter på kontoinnehavaren
  • när tillgången har förtecknats på kontot.

Uppgifterna ska lämnas senast den 15 januari

Informationsuppgiften från ett investeringsföretag till ett fondbolag eller en förvaltare ska lämnas snarast men senast den 15 januari (34 kap. 10 § andra stycket SFL). Om en informationsuppgift inte lämnas in ska detta anmälas till Skatteverket.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1]