OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2008-01-30

Dnr: 131 63603-08/111

Nytt: 2022-11-21

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-11-21, dnr. 8-2015530.

1 Sammanfattning

Enligt Skatteverkets bedömning innebär inte den fackliga överenskommelsen om utvecklingsarvode att fackförbundet eller dess lokalföreningar tillhandahåller företagen några tjänster. Det av företagen utgivna arvodet får istället anses utgöra ett bidrag till finansieringen av den fackliga verksamheten i förbundet eller lokalföreningarna.

Mottagande av utvecklingsarvode medför inte att någon omsättning uppkommer hos fackförbundet eller dess lokalföreningar.

2 Bakgrund och frågeställning

Ackordskontroll som utförts av fackförbunden inom bygg- och anläggningsbranschen genom uttagna mätnings- och granskningsarvoden har bedömts utgöra skattepliktig omsättning (jmf RÅ 1997 ref. 16).

Nya fackliga avtal inom bygg- och anläggningsbranschen innebär att granskningsarvodet avvecklas. Fackförbunden kommer enligt överenskommelsen att ta ut ett utvecklingsarvode av arbetsgivaren för att finansiera utvecklingen av den fackliga verksamheten.

Frågan har ställts om utvecklingsarvodet utgör omsättning av en skattepliktig tjänst.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, förstås med omsättning av tjänst bl.a. att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning.

I förarbetena till bestämmelserna om omsättning i 2 kap. 1 § ML framhålls att en nödvändig förutsättning för att en omsättning ska anses föreligga är att ett avtal om köp eller byte har ingåtts. I förarbetena uttalas vidare att omsättningskravet medför att från beskattning utesluts sådana intäkter som visserligen har ett samband med den skattepliktiga verksamheten men som inte kan sägas erhållna till följd av en försäljning av varorna eller tjänsterna (prop. 1993/94:99 s.134 f ).

Av artikel 2 c i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, framgår att transaktioner som består i tillhandahållande av tjänster mot ersättning ska vara föremål för mervärdesskatt om tillhandahållandet sker inom en medlemsstats territorium och transaktionen genomförs av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap.

Av EG-domstolens dom 102/86, Apple and Pear, punkterna 11-16, framgår att en årlig avgift inte kunde ses som en ersättning för utförda tjänster eftersom det inte förelåg något direkt samband mellan avgiften och tjänsterna. Avgiften var inte beroende av att Apple and Pear utförde tjänster utan av odlarens antal hektar med äppel- och päronträd. Organisationen Apple and Pear verkade för odlarnas intressen i allmänhet. Resultatet av Apple and Pears arbete kom samtliga odlare tillgodo och var inte att hänföra till något särskilt tillhandahållande åt någon specifik odlare.

I EG-domen C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, ansågs ett direkt samband föreligga mellan årsavgiften och de tjänster som idrottsföreningen tillhandahöll. Vissa medlemmar i föreningen betalade årsavgift trots att de aldrig eller endast vid enstaka tillfällen använde föreningens anläggningar. EG-domstolen ansåg att den tjänst som föreningen tillhandahöll utgjordes av att medlemmarna på permanent basis fick tillgång till idrottsanläggningarna.

Enligt EG-domstolens dom C-16/93, Tolsma, punkterna 13-14, är en tillhandahållen tjänst endast beskattningsbar om det föreligger ett direkt samband mellan tjänsten och vederlaget. Ett tillhandahållande av en tjänst är endast beskattningsbart om det mellan den som tillhandahåller tjänsten och den som köper den föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Ersättningen till den som tillhandahåller tjänsten ska utgöra ett faktiskt vederlag för den tjänst som kommer köparen till godo.

Regeringsrätten har i RÅ 1997 ref. 16 ansett att tjänster avseende mätning för ackordskontroll som ett fackförbunds lokalavdelning utförde åt arbetstagarna utgjorde skattepliktig omsättning av tjänst.

4 Skatteverkets bedömning

De granskningsuppdrag avseende lönegranskning som genomförts av fackförbundets lokala avdelningar inom bygg- och anläggningsbranschen mot erhållande av granskningsarvode har bedömts utgöra omsättning av tjänst mot ersättning och belagts med mervärdesskatt.

I avtalsförhandlingar under 2007 träffades en överenskommelse mellan fackliga centrala parter om att det särskilda granskningsarvodet avseende granskning av löner inte ska utgå efter den 31 december 2007.

Vidare kom parterna överens om att företagen ska erlägga ett utvecklingsarvode till fackförbundets lokala avdelningar. Arvodet erläggs i syfte att förstärka och fördjupa den fackliga verksamheten i företaget i samband med utmönstringen av granskningsarvodet. I överenskommelsen finns i övrigt inget uttalat om några åtaganden från förbundets eller de lokala avdelningarnas sida gentemot företagen.

För att ett fackförbund eller dess lokalavdelning ska vara skattskyldigt till mervärdesskatt för mottaget utvecklingsarvode krävs att förbundet eller avdelningen tillhandahåller företagen en tjänst och att det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den erhållna ersättningen.

Enligt Skatteverkets bedömning innebär inte den fackliga överenskommelsen om utvecklingsarvode att fackförbundet eller de lokala avdelningarna ska tillhandahålla företagen några tjänster. Det av företagen utgivna arvodet får istället anses utgöra ett bidrag till finansieringen av den fackliga verksamheten i förbundet eller i de lokala avdelningarna.

Mottagande av utvecklingsarvode medför inte att någon omsättning uppkommer hos fackförbundet eller dess lokalföreningar.