Områden: Mervärdesskatt

Datum: 1999-04-12

Dnr: 3254-99/120

Nyhet 2016-01-20:

Detta ställningstagande upphör att gälla genom ställningstagande dnr 131 26976-16/111

1 Sammanfattning

Dricks anses vara en ersättning som faller utanför ML:s regler

Frågan i en skrivelse till RSV gäller om moms skall tas ut på s.k. drickspengar.

RSV lämnar följande svar.

I samband med serveringstjänster inkluderas serveringsavgift. Ibland förekommer det att serveringsavgiften debiteras särskilt. RSV har i rekommendationen RSV S 1995:20 angående serveringstjänster enligt mervärdesskattelagen (ML) uttalat att serveringsavgift som ett hotell eller en restaurang tar ut skall ingå i den skattepliktiga omsättningen. Detta innebär följaktligen att moms skall tas ut på sådan serveringsavgift.

I det fall en kund utöver ovan angivna serveringsavgift erlägger "dricks" anses denna dricks som en ersättning som faller utanför ML:s regler. Jfr också EG-domstolens dom, C-16/93. Någon moms skall således inte tas ut på sådan dricks. Det spelar inte någon roll om dricks betalas i ett företag med eller utan anställda.