OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2011-09-12

Dnr: 131 618062-11/111

Nytt: 2019-06-12

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Skattesats på tryckta böcker med mera, mervärdesskatt, dnr 202 261722-19/111.

1 Sammanfattning

Omsättningen av en vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etc. och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etc. omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent. Detta förutsatt att varan inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam.

Om en vara har samma form och utseende som t.ex. en bok, en broschyr, ett häfte etc. men på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etc. i allmänt språkbruk är det Skatteverkets uppfattning att en tolkning måste göras med ledning av Tullverkets tulltaxa (härefter tulltaxa) för att avgöra om varan kan omfattas av den lägre skattesatsen.

Program och kataloger för speciellt uppräknade verksamheter ska beskattas med 6 procent när verksamheten i sig beskattas med 6 procent. Det gäller omsättning av dessa i samtliga led. Ett tryckeris eller annan än den egna verksamhetens omsättning av program och kataloger för verksamheter som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning beskattas med 6 procent. Skatteverket anser att med program och kataloger i detta sammanhang avses publikationer som till sin typ är ägnade att förmedla information om den aktivitet, inom de angivna områdena, som kunden har för avsikt att besöka. Program eller kataloger som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam ska dock beskattas med 25 procent.

Enligt Skatteverkets uppfattning är de berörda varorna huvudsakligen ägnade åt reklam när innehållet i den tryckta produkten till minst 75 % utgörs av reklam.

Reklam ska i detta sammanhang ges en vid tolkning och innefatta sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att främja avsättningen för varor och tjänster i kommersiell verksamhet. Rättspraxis avseende reklamskatt kan ge vägledning om vad som avses med reklam. Vid bedömning av begränsningen av skattesatsen 6 procent är dock begreppet reklam vidare än vad som gäller för reklamskatt.

Skatteverket anser att reklam i vid tolkning enligt ML innefattar sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att göra kunderna medvetna om företagets existens, få kunderna intresserade av företaget, skapa PR och goodwill för företaget etc.

Information om den egna verksamheten ska inte räknas som reklam när det gäller program och kataloger för de speciellt uppräknade verksamheterna.

I bilaga till detta ställningstagande ger Skatteverket exempel på hur olika varor ska behandlas.

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande med samma namn daterat 2010-12-21, dnr 131 815703-10/111. Ställningstagandet innebär ingen ändring i sak men förtydligar vad som avses med reklam samt utökar bilagan med fler exempel.

2 Frågeställning

Den reducerade skattesatsen 6 procent kan vara tillämplig på tryckta varor i form av böcker, tidningar, broschyrer, m.m. som inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Efter EU-domstolens dom i mål C-88/09, Graphic Procédé och Skatteverkets ställningstagande "Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt", 2010-07-09, dnr 131 355983-10/111, har många frågor ställts till Skatteverket om vilka produkter som kan omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent.

Skatteverkets ställningstagande "Skattesats på böcker m.m." från 2010-12-21, dnr 131 815703-10/111, ses över för att förtydliga vad som avses med reklam samt ge fler exempel på vilken skattesats som ska gälla för olika typer av tryckta produkter.

I detta ställningstagande behandlas inte undantag från skatteplikt för vissa periodiska publikationer.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen (1994:200), ML

Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget vid omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av bl.a. böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, tidningar och tidskrifter, bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn. Detta gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam samt att det inte är fråga om vissa periodiska publikationer som är undantagna från skatteplikt (7 kap. 1 § tredje stycket 1, ML).

Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent vid omsättning av program och kataloger för speciellt uppräknade verksamheter. De uppräknade verksamheterna är

  • konsert, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar
  • biblioteks- och museiverksamhet som är skattepliktig
  • djurparksverksamhet
  • idrottsliga evenemang och idrottslig verksamhet som är skattepliktig.

Skatt ska också tas ut med 6 procent vid annan omsättning än för egen verksamhet, av program och kataloger, för viss verksamhet som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt ML. Tillämpningen av den lägre skattesatsen gäller under förutsättning att programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam (7 kap. 1 § tredje stycket 2 och 3 kap. 18 § ML).

3.2 Förarbeten - prop. 2001/02:45

Av förarbetena till lagrummet framgår att den aktuella bestämmelsen om reducerad skattesats infördes främst av kulturpolitiska skäl i syfte att förbättra villkoren för litteraturen och läsandet.

I förarbetena anges att tulltaxan lämpar sig väl att använda som ledning för att avgränsa de varor som ska beskattas med den reducerade skattesatsen (prop. s. 43).

Vid bedömningen av vad som ska omfattas av de begrepp som räknas upp i den föreslagna punkten 1 måste en jämförelse göras med tulltaxan i dess helhet. När det t.ex. gäller program till olika föreställningar är det inte fel att påstå att ett sådant program enligt allmänt språkbruk kan vara ett häfte eller en broschyr. Program till olika föreställningar ingår dock i KN-nummer 4911 (andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier). För att så långt möjligt undvika gränsdragningsproblem har regeringen valt att göra motsvarande avgränsning som finns i tulltaxan. Avsikten är således att om varan ingår i tulltaxenummer 4901—4905 föreligger en presumtion för att varan omfattas av tillämpningsområdet för punkten 1 och motsatsvis, om varan ingår i ett annat tulltaxenummer så är presumtionen att den inte omfattas av tillämpningsområdet för punkten 1. Vad avser vissa program och kataloger föreslås särskilda regler i en ny punkt 2 (prop. s. 44).

I sitt yttrande över förslaget uttalade Lagrådet att de kategorier av varor som uppräknas i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML enligt vanlig lagtolkningsteknik normalt ska ges den innebörd de har i allmänt språkbruk och att det främst är i fall då innebörden är otydlig som tulltaxan behöver användas som ett hjälpmedel vid tolkningen. Lagrådet tillade att det följer av normala metoder för lagtolkning att tulltaxan, som utgjort grunden för regleringen, bör tjäna till ledning vid tolkningen (prop. s. 76).

I 1 § andra stycket 6 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen) anges att reklamtrycksak är en trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam. Vid bedömningen av om en publikation på detta sätt har som huvudsakligt syfte att offentliggöra reklam har en rik praxis utbildats. I många delar kan de avvägningar som gjorts i reklamskattesammanhang tjäna till ledning för de överväganden som ska göras när man i ML fastställer om en publikation helt eller huvudsakligen ska anses vara ägnad åt reklam (prop. s. 46).

För att 7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML ska vara tillämplig ska försäljningen inte helt eller huvudsakligen vara ägnad åt reklam. Med reklam avses i denna punkt inte information om den aktuella verksamheten. Avsikten med publikationerna är att ge information om den aktivitet som kunden har för avsikt att besöka (prop. s. 47).

3.3 Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en väggalmanacka med hälsoråd inte kan hänföras till sådana tryckalster som omfattas av skattesatsen 6 procent (RÅ 2002 ref. 51).

Skatterättsnämnden har ansett att en flerårsalmanacka med aforismer och illustrationer inte omfattas av den lägre skattesatsen. Skatterättsnämnden prövade också om förpackningar som innehåller kort med aforismer omfattas av den lägre skattesatsen. Nämnden ansåg inte att trycksakerna omfattades av den lägre skattesatsen (SRN 2002-03-05).

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skolfotokataloger, som förutom klassfotografier innehåller text i varierande omfattning, omfattas av den reducerade skattesatsen. Skolfotokatalogerna ansågs inte utgöra kataloger med hänsyn till utformning och innehåll utan ansågs vara ett sådant alster som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 första strecksatsen ML (RÅ 2005 ref. 6).

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av böcker med sudokupussel. Avgörande för om en trycksak ska omfattas av den lägre skattesatsen är om trycksaken enligt allmänt språkbruk eller med ledning av den klassificering som kan göras utifrån tulltaxan kan hänföras till någon av de varor som räknas upp i det aktuella lagrummet. De ingivna varorna hade samma form och utseende som en bok och torde också i allmänt språkbruk rubriceras som en bok. Varorna omfattades redan på den grunden av den reducerade skattesatsen. Det förhållandet att merparten av varornas innehåll utgjordes av diverse pussel förtog inte detta intryck (RÅ 2006 not. 209).

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en tidskrift som till största delen bestod av annonser inte omfattades av den lägre skattesatsen 6 procent. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att oavsett från vem annonserna härrör har de till uteslutande ändamål att främja avsättningen av varor och tjänster och inte att förmedla sådan information som lagstiftaren velat gynna genom att föreskriva en lägre skattesats för aktuella omsättningar, nämligen att stimulera en varierad utgivning av kvalitetslitteratur samt att öka tillgången till och intresset för kultur i alla grupper. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att det i målet åberopade propositionsuttalandet (prop. 2001/02:45 s. 46) om att rättspraxis rörande reklamskatt kan vara till ledning vid bedömningen av vad som utgör reklam inte kunde tillmätas någon betydelse i målet. Rätten menade att det är givet att praxis avseende reklamskatt ger uttryck för en snävare syn på begreppet reklam då den utgår från det mera begränsade reklambegrepp som direkt definieras i 1 § i reklamskattelagen. När det gäller mervärdesskatt ska i detta sammanhang termen reklam inte tolkas alltför restriktivt för att nå syftet med lagstiftningen (RÅ 2004 ref. 7).

3.4 Mervärdesskattedirektivet

Medlemsländerna ska tillämpa en normalskattesats för mervärdesskatt som ska fastställas av varje medlemsland (artikel 96 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Medlemsländerna får tillämpa en eller två reducerade skattesatser. De skattesatser som är lägre än den normala får endast tillämpas på speciellt uppräknade varor och tjänster (artikel 98).

En reducerad skattesats får tillämpas på varor i form av böcker, dagstidningar och tidskrifter. Här inbegrips broschyrer, foldrar och liknande trycksaker, bilder-, tecknings- och målarböcker för barn, noter i tryck eller manuskript, kartor och hydrografiska och liknande förteckningar (bilaga III p. 6).

Medlemsstaterna får använda Kombinerade nomenklaturen (EG:s tulltaxa, rådets förordning EEG nr 2658/87) för att fastställa exakt vad respektive kategori omfattar (artikel 98).

3.5 EU-domstolen

Enligt EU-domstolens fasta praxis ska bestämmelser om undantag och avvikelser från huvudregler i mervärdesskattedirektivet tolkas restriktivt (C-83/99, Kommissionen mot Spanien, punkt 19 och C-384/01, Kommissionen mot Frankrike, punkt 28).

4 Bedömning

I 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML uppräknas tryckta produkter såsom böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, tidningar och tidskrifter, bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn. Av förarbetena framgår att 7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML ska reglera den reducerade skattesatsen avseende program och kataloger för att undvika gränsdragningsproblem. Nedan behandlas de två punkterna var för sig.

En förutsättning för att den reducerade skattesatsen ska få tillämpas är att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam (se vidare avsnitt 4.3).

I bilaga till detta ställningstagande ger Skatteverket exempel på vilken skattesats som gäller för olika tryckta varor. Det ska poängteras att listan i bilagan inte är uttömmande utan bara tar upp ett antal exempel.

4.1 Böcker, broschyrer, häften etc.

4.1.1 Form, utseende och allmänt språkbruk

Av förarbetena framgår att det avgörande för om en vara ska omfattas av den lägre skattesatsen för böcker m.m. är om varan enligt allmänt språkbruk kan hänföras till någon av de uppräknade kategorierna.

När det gäller sudokuböcker har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att om en vara har samma form och utseende som en bok och i allmänt språkbruk också skulle rubriceras som en bok så omfattas varan av den lägre skattesatsen. Skatteverket tolkar uttalandet som att det i dessa fall inte har någon betydelse om boken är avsedd för egentlig läsning eller inte. Det grundläggande syftet med bestämmelserna, att stimulera läsandet, har då inte någon avgörande betydelse.

Skatteverket anser att motsvarande bedömning måste göras när det ska avgöras om en vara på grund av form, utseende och allmänt språkbruk kan hänföras till någon av de andra uppräknade kategorierna t.ex. broschyrer, häften och liknande alster även i form av enstaka blad, tidningar och tidskrifter.

Sammantaget innebär detta att omsättningen av en vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etc. och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etc. kan omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent.

Enligt Skatteverkets uppfattning medför ovanstående att s.k. kompisböcker med titlar såsom "Mina vänner", "Mina klasskamrater", om de har samma form och utseende som en bok, får anses omfattas av den lägre skattesatsen eftersom de i allmänt språkbruk rubriceras som böcker.

Skatteverket anser att samma resonemang ska gälla för olika trycksaker som innehåller matrecept eller stick-, virk- och byggbeskrivningar. När de har samma form och utseende som en bok, ett häfte eller ett enstaka blad får de anses omfattas av den lägre skattesatsen eftersom de i allmänt språkbruk rubriceras som böcker, häften och blad. Om trycksaken ingår i ett köp tillsammans med det material som ska användas vid tillverkningen av den produkt som trycksaken beskriver ingår i normalfallet trycksaken som ett underordnat led i tillhandahållandet av produkten.

Se bilaga för fler exempel.

4.1.2 Tulltaxan

Om en vara har samma form och utseende som t.ex. en bok, en broschyr, ett häfte etc. men på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etc. i allmänt språkbruk är det Skatteverkets uppfattning att en tolkning måste göras med ledning av tulltaxan för att avgöra om varan kan omfattas av den lägre skattesatsen.

Vid en tolkning som görs med ledning av tulltaxan är utgångspunkten att de varor som är hänförliga till kategorierna KN-nummer 4901-4905 omfattas av den lägre skattesatsen. KN-nummer 4901 omfattar i stort sett alla tryckalster som är avsedda att läsas. Dit hänförs bl.a. böcker och häften vilka i huvudsak består av text av något slag, t.ex. kan nämnas litterära verk av alla slag, läroböcker, uppslagsböcker och ordböcker. Däremot omfattas inte tryckalster som inte är avsedda för egentlig läsning, såsom tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden. KN-nummer 4902 omfattar tidningar och tidskrifter, KN-nummer 4903 omfattar bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, KN-nummer 4904 omfattar musiknoter och KN-nummer 4905 omfattar bl.a. kartor.

Exempel på varor som kan ha samma form och utseende som t.ex. böcker, men som på grund av sin funktion inte rubriceras som böcker enligt allmänt språkbruk är almanackor, kalendrar, album (även babyalbum) och anteckningsböcker. I dessa fall måste en tolkning göras med ledning av tulltaxan. Dessa varor omfattas inte av KN-nummer 4901 eftersom de inte är avsedda för egentlig läsning och inte heller någon av kategorierna med KN-nummer 4902-4905. Av tulltaxan framgår att t.ex. skolkalendrar och almanackor omfattas av KN-nummer 4910. Sådana varor omfattas inte av den lägre skattesatsen.

4.2 Program och kataloger

Program och kataloger för speciellt uppräknade verksamheter ska beskattas med 6 procent när verksamheten i sig beskattas med 6 procent. Är verksamheten undantagen från skatteplikt är verksamhetens egen omsättning av program och kataloger också undantagen från skatteplikt. Ett tryckeris eller annan än den egna verksamhetens omsättning av program och kataloger för verksamheter som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning beskattas med 6 procent.

De verksamheter som räknas upp är:

  • Konsert, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar.
  • Biblioteks- och museiverksamhet.
  • Djurparksverksamhet.
  • Idrottsliga evenemang och idrottslig verksamhet.

Detta innebär att ett tryckeris omsättning av program och kataloger för de uppräknade verksamheterna alltid beskattas med den reducerade skattesatsen på 6 procent under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Skatteverket anser att det med program och kataloger i detta sammanhang avses publikationer som till sin typ är ägnade att förmedla information om den aktivitet, inom de angivna områdena, som en kund har för avsikt att besöka.

Skatteverket anser att andra typer av program och kataloger än de som behandlats ovan ska bedömas enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. Det kan vara varor som har samma form och utseende som t.ex. böcker och häften, men på grund av sin funktion rubriceras de inte som böcker eller häften enligt allmänt språkbruk. I dessa fall måste en tolkning göras med ledning av tulltaxan.

4.3 Helt eller huvudsakligen reklam

En förutsättning för att en bok, en broschyr, ett häfte och övriga uppräknade tryckta alster eller ett program och en katalog ska omfattas av den reducerade skattesatsen är att varan inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam.

Enligt Skatteverkets uppfattning är de berörda varorna huvudsakligen ägnade åt reklam när innehållet i den tryckta produkten till minst 75 % utgörs av reklam.

Begreppet reklam är inte definierat vare sig i ML eller i mervärdesskattedirektivet.

Reklam ska enligt Skatteverkets bedömning i detta sammanhang ges en vid tolkning och omfatta sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att främja avsättningen för varor och tjänster i kommersiell verksamhet.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan avgöranden avseende reklamskatt ge vägledning om vad som avses med reklam vid bestämmande av omfattningen av skattesatsen 6 procent. Högsta förvaltningsdomstolens uttalande innebär att det som har bedömts utgöra reklam i rättspraxis avseende reklamskatt även utgör reklam vid den mervärdesskatterättsliga prövningen. Eftersom reklambegreppet i ML inte ska ha samma restriktiva tolkning som det har enligt reklamskattelagen innebär detta att även sådant som inte utgör reklam enligt reklamskattelagen kan vara reklam enligt ML.

När det gäller reklamskatt har information och meddelanden från företag och organisationer som även omsätter varor och tjänster i allmänhet ansetts ha till syfte främja avsättningen av varorna eller tjänsterna. Detta även om syftet kan vara mindre klart än vid rena reklambudskap. Avsikten med sådan information anses vara att skapa PR och goodwill för företaget och på så sätt främja avsättningen av företagets varor och tjänster.

Skatteverket anser att reklam i vid tolkning enligt ML omfattar sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att göra kunderna medvetna om företagets existens, få kunderna intresserade av företaget, skapa PR och goodwill för företaget etc. Detta innebär att trycksaker med t.ex. recept eller information om kostvanor som delas ut gratis av företag inom livsmedelsbranschen anses ha ett avsättningsfrämjande syfte liksom olika former av företagspresentationer.

När det gäller reklamskatt avses med kommersiell verksamhet förutom yrkesmässig verksamhet även annan verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. Även om vinstsyfte inte föreligger kan verksamheten anses som kommersiell när den bedrivs i konkurrens med liknande verksamhet som bedrivs av andra i vinstsyfte. Avsikten är att tolkningen av vad som inte utgör kommersiell verksamhet ska vara restriktiv.

Skatteverket anser att trycksaker där t.ex. högskolor och vårdcentraler marknadsför sin verksamhet genom att beskriva verksamheten i syfte att studenter och vårdtagare ska välja just deras tjänster utgör reklam enligt ML. Syftet är att främja avsättningen av skolans eller vårdcentralens tjänster. Detta sker i en kommersiell verksamhet när ersättning utgår för tjänsterna men också när verksamheterna konkurrerar om kunderna med andra aktörer på marknaden inom respektive område.

Information om den egna verksamheten ska inte räknas som reklam när det gäller sådana program och kataloger som omfattas av 7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML dvs. för de speciellt uppräknade verksamheterna.

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande med samma namn daterat 2010-12-21, dnr 131 81570310/111. Ställningstagandet innebär ingen ändring i sak men förtydligar vad som avses med reklam samt utökar bilagan med fler exempel.

BILAGA TILL STÄLLNINGSTAGANDE

Datum 2011-09-12

Dnr 131 618062-11/111

I exemplen anges för varje vara ja eller nej för de förutsättningar som Skatteverket beskrivit i ställningstagandet. Ett streck anges när förutsättningen inte har någon betydelse för att bestämma skattesatsen för den aktuella varan. Det ska poängteras att listan inte är uttömmande utan bara tar upp ett antal exempel. Denna lista har uppdaterats och ersätter tidigare lista med samma namn daterad 2010-12-21, dnr 131 81570310/111. Listan har kompletterats med ytterligare exempel. Inga tidigare exempel har ändrats. Första uppdateringen.

Beskrivning av varan

Form, utseende

Allmänt språk-bruk

Tulltaxa 4901-4905

Program och katalog

Huvud-sak reklam

Skatte-sats

Affisch, plansch

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Almanacka

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Annonstidning

Ja

Ja

-

-

Ja

25%

Anteckningsbok

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Blankett som är avsedd att fyllas i

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Beställningsblad avsedd att fyllas i

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Biljett

Nej

Nej

-

-

-

25 %

Bok/häfte/blad med matrecept

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Bok/häfte/blad med matrecept som avser marknadsföring av produkt eller företag

Ja

Ja

-

-

Ja

25%

Bok/häfte/blad med stick- eller virkbeskrivningar

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Brevpapper

Nej

Nej

-

-

-

25%

Etikett

Nej

Nej

-

-

-

25 %

Faktura

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Festprogram till företag med någon annons

Ja

Ja

-

Nej

Nej

6%

Festprogram till privatperson utan reklam

Ja

Ja

-

Nej

Nej

6%

Flerårsalmanacka med aforismer

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Folder med tips om vad man ska göra t.ex. vid sjukdomsfall

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Folder med information om behov av bidrag till hjälpinsats

Ja

Ja

-

-

Nej

6 %

Folder som presenterar en högskolas utbildningar och dess fördelar

Ja

Ja

-

-

Ja

25 %

Fotoalbum

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Försäkringsbrev som består av upplysningar och faktura

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Gratistidning till kunder med huvudsakligen redaktionell text

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Gratistidning till bilägare av visst bilmärke

Ja

Ja

-

-

Ja

25 %

Gratulationskort

Nej

Nej

-

-

-

25%

Gudtjänstprogram

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Häfte med rabattkuponger

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Häfte/blad med avtalsvillkor

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Häfte/blad med tidtabeller för allmänna kommunikationer

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Inbjudningskort

Nej

Nej

-

-

-

25%

Informationsblad med allmän information om en idrottsklubbs verksamhet

Ja

Ja

-

Nej

Nej

6%

Informationsblad med allmän information om ett museums verksamhet

Ja

Ja

-

Nej

Nej

6%

Informationsblad om läkemedel samt dess biverkningar m.m.

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationsblad om politiskt parti och dess politik

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationsblad/häfte till aktiefondskunder

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationsbroschyr om företag, marknadsföring av varumärket

Ja

Ja

-

-

Ja

25%

Informationsfolder som bifogas en produkt

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationshäfte från regiontrafiken om villkor för resande

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationshäfte för att locka företag till region

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationshäfte med en presentation om ost med reklam för osttillverkaren

Ja

Ja

-

-

Ja

25%

Informationshäfte om en kommuns unika företräden

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationshäfte om en koncern (siffror och fakta) för i huvudsak internt bruk

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationshäfte om en kulturfestival

Ja

Ja

-

-

Ja

25%

Informationshäfte om en museiutställning

Ja

Ja

-

Ja

Nej

6%

Informationshäfte om svensk konst, musik, film

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Informationshäfte till nyinflyttade i kommunen

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Instruktionsbok som medföljer annan vara

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Journal för tidsbokning

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Jubileumsbok/tidning som beskriver ett företags historia med reklaminslag

Ja

Ja

-

-

Ja

25%

Julkort

Nej

Nej

-

-

-

25%

Kalender

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Kassabok

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Kompisbok (Mina vänner, Mina klasskamrater)

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Konfirmandbok

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Kopia av pass

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Kort med aforismer

Nej

Nej

-

-

-

25%

Kvitton/Kvittensblock

Nej

Nej

-

-

-

25%

Kurskatalog från högskola, universitet eller gymnasieskola

Ja

Ja

-

Ja

Nej

6 %

Leksaksbok, hälften för utklipp

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Löpsedel

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Magasin, tidskrift

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Manual/handhavande-bok

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Mapp

Nej

Nej

-

-

-

25%

Medlemskort

Nej

Nej

-

-

-

25%

Nyhetstidning

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Postorderkatalog

Ja

Ja

-

Nej

Ja

25%

Prislistor i separat tryck

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Produkthäfte, bilder och beskrivning av sortiment

Ja

Ja

-

-

Ja

25%

Produktkatalog avseende varor eller tjänster

Ja

Ja

-

Nej

Ja

25%

Program om biblioteks kommande verksamhet

Ja

Ja

-

Ja

Nej

6%

Program om museums kommande utställningar, viss annonsering

Ja

Ja

-

Ja

Nej

6%

Programblad för idrottslig verksamhet med viss reklam

Ja

Ja

-

Ja

Nej

6%

Programblad med huvudsakligen annonser

Ja

Ja

-

Ja

Ja

25%

Reklamblad om en idrottsklubbs kommande tävling

Ja

Ja

-

Nej

Ja

25%

Reklamblad om ett museums kommande utställning

Ja

Ja

-

Nej

Ja

25%

Skolfotokatalog med viss text

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Skolkalender

Ja

Nej

Nej

-

-

25%

Skytteprotokoll

Nej

Nej

-

-

-

25%

Snapsbok med påtryckt företagsnamn

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Sudokobok

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Tackkort

Nej

Nej

-

-

-

25%

Turistinformationshäfte som ges ut av kommun, viss annonsering

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Uppsats, avhandling

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Valsedel

Ja

Nej

Nej

-

-

25 %

Veckotidning

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Verksamhetsberättelse

Ja

Ja

-

-

Nej

6%

Visitkort

Nej

Nej

-

-

-

25%

Årsredovisning

Ja

Ja

-

-

Nej

6%