OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2009-11-11

Dnr: 131 709486-09/111

Nytt: 2020-04-01

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Premier inom trav- och galoppsporten, mervärdesskatt, dnr 8-139181.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en hästägare, som erhåller en ägarpremie, vid godkänt premie- eller kvallopp omsätter en skattepliktig tjänst till trav- eller galoppsällskapen. Mervärdesskatt ska redovisas på den ersättning som mottas i form av ägarpremier.

Premier till en uppfödare eller en tränare utgör enligt Skatteverkets bedömning inte någon ersättning för en leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst. Mervärdeskatt ska inte redovisas på ersättningar i form av uppfödar- eller tränarpremier.

2 Bakgrund och frågeställning

Inom trav- och galoppsportsverksamheten finns flera olika premier till uppfödare, ägare och tränare. Premierna utbetalas av olika företrädare inom sporten och det finns fastställda krav för när en premie ska erhållas. För tillfället finns följande exempel på premier.

Grundpremie på 12 000 kr i premielopp för svenskfödda 2-åriga varm- och kallblodstravare som tränas i Sverige av licensierad A- eller B-tränare och som gör godkänd prestation (tid). Dessutom finns en särskild premie på 8 000 kr om hästen vid ett godkänt premielopp är i professionell träning enligt definition. Dessa premier utbetalas till hästens ägare av travsällskapen. Travsällskapen är de ideella föreningar som driver travbanorna och som arrangerar travloppen.

Inom galoppsporten finns olika former av bonuspremier till ägaren av svenskuppfödda hästar. Klassisk bonus utbetalas av galoppsällskapen till de tre bäst prisplacerade svenskuppfödda hästarna i vissa storlopp. ATG-bonus utbetalas av ATG till de bäst prisplacerade svenskuppfödda hästarna i andra lopp. Segerbonus utbetalas av ATG när två- eller treåriga svenskuppfödda hästar vinner första gången.

Uppfödarpremier utbetalas till uppfödarna av svenskfödda och här registrerade travare med 10 procent av prissumman i vanliga lopp, insatslopp och premielopp i Sverige. Motsvarande premie finns för galopphästar. Uppfödarpremie på i utlandet intjänade pengar är maximerat till sammanlagt 100 000 kr. Dessa premier utbetalas av AB Trav och Galopp (ATG). ATG har statlig koncession för spel på hästar inom trav- och galoppsporten och arrangerar flera olika spel om pengar.

Genom en speciell satsning på kallblod utbetalas en extra premie om svenskregistrerade kallblod födda 2007 genomfört ett godkänt kvallopp senast den 31 maj 2010, under förutsättning att detta föregåtts av ett godkänt premielopp. Den extra premien är 10 000 kr till registrerad uppfödare samt 5 000 kr till registrerad ägare. Premien till uppfödaren utbetalas av ATG medan travsällskapet utbetalar premien till ägaren.

Tränarpremier utbetalas till professionell travtränare för häst i dennes träning som i ett totalisatorlopp i Sverige erhåller någon av placeringarna ett till sex och loppets förstapris uppgår till högst 18 000 kr. Tränarpremien uppgår till 120-690 kr beroende av travbana och placering. Liknande premier finns för galopptränare. Premien utbetalas av ATG.

Det har uppkommit frågor om mervärdesskatt ska redovisas på premier som utbetalas inom trav och galopp.

3 Gällande rätt m.m.

Med omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, förstås att en vara överlåts mot ersättning eller att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning.

Med vara förstås enligt 1 kap. 6 § ML materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet.

Ersättningen utgörs enligt 7 kap. 3 c § ML av allt det som säljaren har erhållit eller ska erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part, inbegripet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller tjänsten.

Motsvarande regler finns i artikel 2, 14-15 och 24-25 samt i artikel 73 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

Enligt EG-domstolens praxis (154/80, Aardappelenbewaarplaats, C-16/93, Tolsma, m.fl.) måste det finnas ett direkt samband mellan en tjänst och ett vederlag för att ett tillhandahållande av tjänst mot vederlag, dvs. en omsättning, ska anses föreligga. Ett tillhandahållande av en tjänst är endast beskattningsbart om det mellan den som tillhandahåller tjänsten och den som köper den föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Ersättningen till den som tillhandahåller tjänsten ska utgöra ett faktiskt vederlag för den tjänst som kommer köparen till godo och måste kunna uttryckas i pengar.

EG-domstolen har i rättsfallet C-215/94, Mohr, undersökt om mervärdesskatt ska tas ut på bidrag som betalas ut till jordbrukare för att de ska minska sin produktion av mjölk. EG-domstolen ansåg att bidragsgivaren inte förvärvade varor och tjänster för egen del utan handlade i det allmännas intresse av att gynna funktionen hos den gemensamma marknaden för produkten. Bidragsgivaren hade inte tillförts någon fördel av sådant slag att han kunde betraktas som konsument av en tjänst. Ett tillhandahållande av tjänst ansågs därför inte föreligga.

4 Skatteverkets bedömning

För att skattskyldighet ska föreligga krävs att det föreligger en skattepliktig omsättning av en vara eller en tjänst i en yrkesmässig verksamhet. En omsättning föreligger när en vara överlåts mot ersättning eller när en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning. Det ska finnas ömsesidiga prestationer mellan parterna. Säljaren ska överlåta en vara eller tillhandahålla en tjänst och köparen ska erlägga en ersättning. Dessutom ska det finnas ett direkt samband mellan säljarens åtagande och den ersättning som köparen erlägger.

Om en mottagare av en ersättning erhåller ersättningen utan att det är förenat med villkor om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst, föreligger inte någon omsättning.

Ersättningen för en prestation, leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst, utgörs av allt det som säljaren har erhållit eller ska erhålla för varan eller tjänsten.

4.1 Premier till ägare

Grundpremie, särskild premie och extra premie utbetalas till en hästägare av travsällskapen när en häst genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid. På samma sätt utbetalas bonus till en hästägare av galoppsällskapen eller ATG när en svenskfödd häst prisplacerar sig eller vinner sitt första lopp.

Enligt Skatteverkets uppfattning tillhandahåller hästägaren en skattepliktig tjänst till sällskapen och ATG genom att låta sin häst delta i de aktuella loppen. Detta tillhandahållande sker på liknande sätt som vid deltagande i ordinära tävlingslopp där hästägaren erhåller ordinarie prispengar från sällskapen för att han deltar med en häst som placerar sig i ett tävlingslopp.

Trav- och galoppsällskapen och ATG betalar en ersättning i form av premie eller bonus till ägaren när hästen genomfört ett lopp enligt de krav som fastställts. Enligt Skatteverkets bedömning finns det ett direkt samband mellan den tjänst som tillhandahålls och den ersättning som utbetalas.

Skatteverket anser att hästägaren vid deltagande i och genomförande av ett godkänt premie- eller kvallopp samt vid prisplacering omsätter en skattepliktig tjänst till sällskapen och ATG. Mervärdesskatt ska därför redovisas på ersättningen.

4.2 Premier till uppfödare

Uppfödarpremie och extra premie utbetalas till en hästuppfödare av ATG när en häst genererat prispengar i tävlingslopp eller genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid. Uppfödaren erhåller premier trots att han oftast inte längre äger hästen och därmed inte har en ägares möjlighet att besluta om hästens tävling, träning etc.

Det finns inte något avtal eller annan överenskommelse mellan hästuppfödaren och ATG om att uppfödaren ska tillhandahålla ATG någon tjänst. Skatteverkets bedömning är att någon tjänst inte tillhandahålls. Uppfödarna kan inte anses tillföra ATG någon fördel av sådant slag att bolaget kan betraktas som konsument av en tjänst. De pengar som utbetalas av ATG till uppfödarna är avsedda att allmänt stimulera uppfödningen av bra tävlingshästar, som indirekt behövs för att kunna arrangera bra spel.

Skatteverket anser att en hästuppfödare inte omsätter en skattepliktig tjänst till ATG vid mottagande av uppfödarpremier. Mervärdesskatt ska därför inte redovisas på ersättningen.

4.3 Premier till tränare

Tränarpremie utbetalas av ATG till en professionell tränare när tränare deltagit med en häst i ett totalisatorlopp i Sverige. Premien erhålls när hästen i loppet kommit på någon av placeringarna ett till sex och loppets förstapris uppgår till högst 18 000 kr.

Det finns inte något avtal eller annan direkt överenskommelse mellan tränaren och ATG om att tränaren ska tillhandahålla ATG en tjänst. Skatteverkets bedömning är att någon tjänst inte tillhandahålls. Tränaren kan inte anses tillföra ATG någon fördel av sådant slag att bolaget kan betraktas som konsument av en tjänst. De premier som utbetalas av ATG till tränarna är avsedda att allmänt stimulera att bra tränare anlitas, som indirekt behövs för att kunna arrangera bra spel.

Skatteverket anser att en hästtränare inte omsätter en skattepliktig tjänst till ATG vid mottagande av tränarpremier. Mervärdesskatt ska därför inte redovisas på ersättningen.