Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Datum: 2018-02-08

Dnr: 202 62438-18/111

Nytt: 2024-02-12

Detta ställningstagande gäller för fusion som skett före den 13 februari 2023 då lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt ersattes av nya lagar och bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, flyttades. Av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till de nya lagarna respektive ändringen av LSE framgår att ett godkännande som registrerad avsändare som har beslutats enligt de upphävda respektive ändrade bestämmelserna fortfarande gäller och ska likställas med ett godkännande enligt de nya bestämmelserna.

Från och med den 13 februari 2023 gäller nedanstående ställningstaganden. Den rättliga bedömningen är fortsatt densamma.

  • Tobaksskatt – godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, 2024-02-08, dnr 8-2678427
  • Alkoholskatt – godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, 2024-02-08, dnr 8-2765898
  • Skatt på energi – godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, 2024-02-08, dnr 8-2765907

1 Sammanfattning

Ett godkännande som registrerad avsändare gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare inte övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande aktiebolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av registrerad avsändare, behöver ansöka om ett godkännande som upplagshavare eller registrerad avsändare och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

2 Frågeställning

Det förekommer att aktiebolag upplöses genom fusion. Det saknas specifika bestämmelser i lag (1994:1563) om tobaksskatt (LTS), lag (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) respektive lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) om vad som gäller avseende ett godkännande som registrerad avsändare när ett aktiebolag upplöses genom en fusion.

Fråga har uppkommit om ett godkännande som registrerad avsändare övergår till det övertagande aktiebolaget när övertagandet sker genom fusion.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket prövar frågor om godkännande av registrerad avsändare (6 § förordning [2010:177] om tobaksskatt, 5 § förordning [2010:173] om alkoholskatt och 5 § förordning [2010:178] om skatt på energi). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som registrerad avsändare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som registrerad avsändare.

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter enligt 15 § första stycket LTS, 14 § första stycket LAS respektive 4 kap. 8 § första stycket LSE att den sökande

  • avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 (före den 1 maj 2016, varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92)
  • är lämplig som registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (10 § fjärde stycket LTS, 9 § fjärde stycket LAS respektive 4 kap. 3 § fjärde stycket LSE). Den som ansöker om godkännande som upplagshavare behöver därför inte göra en separat ansökan om godkännande som registrerad avsändare.

Ett godkännande som registrerad avsändare ges genom ett beslut av Skatteverket efter en ansökan om godkännande som registrerad avsändare eller om godkännande som upplagshavare och gäller för viss juridisk eller fysisk person. Om en juridisk person i form av ett aktiebolag ges ett godkännande gäller godkännandet följaktligen för det aktiebolaget. Den lämplighetsprövning som föregår ett sådant godkännande avser om aktiebolaget är lämpligt att anförtros ställning som registrerad avsändare.

Med fusion avses en ombildning av företag som uppfyller vissa villkor. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Rättsverkningarna av en fusion är bland annat att det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till det övertagande aktiebolaget och att det överlåtande aktiebolaget upplöses (23 kap. 26 § och 34 § ABL).

I LTS, LAS respektive LSE finns inga uttryckliga bestämmelser om vad som ska gälla med ett godkännande som registrerad avsändare med anledning av fusion.

4 Bedömning

Det följer inte av bestämmelserna och systematiken i LTS, LAS och LSE att ett godkännande ska övergå till ett övertagande aktiebolag vid en fusion. Ett godkännande som registrerad avsändare gäller ett visst aktiebolag och beslutet om att godkänna aktiebolaget ska alltid föregås av en lämplighetsprövning. Vid lämplighetsprövningen ska det göras en samlad bedömning av förhållanden och omständigheter hos aktiebolaget för att avgöra om aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande. Skatteverket anser därför att ett godkännande som registrerad avsändare inte kan övergå till ett annat rättssubjekt eftersom ett godkännande ges efter ansökan och prövning av det enskilda aktiebolagets lämplighet.

Det överlåtande aktiebolagets samtliga tillgångar övertas vid en fusion av det övertagande aktiebolaget. Tillgångar hänför sig dock till äganderättsliga förhållanden.

Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare inte är en tillgång i äganderättslig mening som ett aktiebolag fritt kan förfoga över. Ett godkännande som registrerad avsändare är därmed inte en sådan tillgång som enligt 23 kap. 26 § eller 34 § ABL övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser av dessa skäl att ett godkännande som registrerad avsändare vare sig enligt bestämmelserna och systematiken i LTS, LAS och LSE eller enligt bestämmelserna i ABL övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare upphör att gälla från tidpunkten då det överlåtande aktiebolaget anses upplöst eftersom aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande bolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av registrerad avsändare, behöver ansöka om ett godkännande som upplagshavare eller registrerad avsändare för det aktiebolaget och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.