OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Registrering av organisationsnummer

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer och för ett centralt register över tilldelade organisationsnummer i hela landet, enligt 5 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

I organisationsnummerregistret finns uppgift om

  • organisationsnummer
  • namn
  • adress
  • geografiska koder för säte (län och kommun)
  • kod för juridisk form
  • markering i förekommande fall för konkurs och likvidation
  • tidpunkt för registrering och eventuell avregistrering i organisationsnummerregistret.

Efter registrering i organisationsnummerregistret får alla registrerade ett meddelande om tilldelat organisationsnummer. Även vid inaktivering sänds ett meddelande ut.

Inaktivering av organisationsnummer

När en juridisk person upphör att existera ska denna av­registreras. Av­registrering sker hos den myndighet som har tilldelat organisations­numret. Vid en av­registrering in­aktiveras organisations­numret i organisations­nummer­registret. Ett in­aktiverat organisations­nummer får inte åter­användas vid till­delning av nya organisations­nummer eftersom ett sådant nummer är evigt och unikt.

Återaktivering av organisationsnummer

Ett in­aktiverat organisations­nummer kan under vissa för­utsättningar åter­aktiveras. Lag 1974:174 om identitets­beteckning för juridiska personer m.fl. saknar särskilda bestämmelser om förfarande och förutsättningar för att åter­aktivera ett organisations­nummer. Det finns inte heller någon annan särskild lagstiftning som närmare anger förutsättningarna för detta. För svenska juridiska personer får åter­aktivering av ett organisations­nummer därför prövas utifrån bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900). Enligt förvaltningslagen finns möjlighet att ändra eller överklaga ett beslut. Det innebär att en åter­aktivering endast kan göras om bestämmelserna i förvaltnings­lagen medger det.

Utländska juridiska personer

För en utländsk juridisk person kan ett organisations­nummer in­aktiveras hos Skatteverket utan att den utländska juridiska personen har upphört att existera som juridisk person. Om samma utländska juridiska person på nytt behöver registreras hos Skatteverket anser Skatteverket att det tidigare tilldelade organisations­numret ska åter­aktiveras i organisations­nummer­registret.

Kompletterande information

Organisationsnumrets uppbyggnad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]

Referenser inom organisationsnummer