Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för myndigheter, företag och andra organisationer och de tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen.

Numret består av tio siffror

Organisationsnummer består av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer för fysiska personer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra (4 § lagen [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Ett tilldelat organisationsnummer följer den juridiska personen under hela dess existens. Ett tilldelat nummer får inte användas på nytt. Numret är alltså bestående och unikt.

Skatteverket beslutar i vissa fall

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register.

Skatteverket beslutar om organisationsnummer för bl.a.

  • enkla bolag
  • familjestiftelser
  • ideella föreningar
  • oskiftade dödsbon
  • partrederier
  • övriga stiftelser.

Den bedömning som Skatteverket har att göra vid tilldelning av organisationsnummer till ideella föreningar innebär enbart en formell prövning av om en juridisk person har uppstått eller inte (prop. 2009/10:55 s. 11).

Läs mer om tilldelning av organisationsnummer.

Då lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. saknar egna förfarandebestämmelser gäller förvaltningslagen vid handläggning av ärenden (jfr 4 § FL).

Skatteverket är tillsynsmyndighet

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer (5 § lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Skatteverket för ett centralt register över samtliga tilldelade organisationsnummer i hela landet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]
  • Prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället [1]