OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Alkoholskatt som har betalats för alkoholvaror i Sverige kan i vissa fall återbetalas.

Återbetalning för varor som i stället ska beskattas i ett annat EU-land

Huvudprincipen inom EU är att varor endast ska beskattas i det land där de ska konsumeras. Som en följd av detta finns möjlighet att få tillbaka alkoholskatt som betalats i Sverige för varor som i stället ska beskattas i ett annat EU-land.

Återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige då sådan beskattning också skett i ett annat EU-land

Har en vara beskattats enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § LAS (genom bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning) och visar den skattskyldige att varan inom tre år efter det att flyttningen påbörjades har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett annat EU-land, ska den alkoholskatt som betalats i Sverige återbetalas. Återbetalning ska endast ske om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat (12 kap. 2 § första stycket LAS).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artiklarna 9.5 respektive 46.3 i punktskattedirektivet.

En förutsättning för att skatten ska betalas tillbaka är att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat. Bakgrunden till detta beskrivs närmare i prop. 2000/01:118 (jfr prop. 2021/22:61 s. 308). I prop. 2000/01:118 uttalas följande. Det är långt ifrån säkert att medlemsländerna kommer att vara ense om var beskattning ska ske när varor, som transporteras under skatteuppskov, försvinner på grund av oegentlighet. Det kan mycket väl tänkas att beskattningsmyndigheten anser att det andra landets tolkning av direktivet är felaktig och att det är Sverige som har beskattningsrätt. I sådana fall bör beskattningsmyndigheten inte vara skyldig att betala tillbaka den skatt som påförts enligt svenska bestämmelser (jfr prop. 2000/01:118 s. 123).

Ansökan om återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige

Ansökan om återbetalning ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet har fått laga kraft (12 kap. 2 § andra stycket LAS). En ansökan om återbetalning i Sverige kan alltså i vissa fall göras flera år efter att flyttningen påbörjades och även flera år efter att varorna beskattats i ett annat EU-land.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LAS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LAS).

Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under förfarandet för beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 3 första stycket LAS).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artikel 37.4 punktskattedirektivet.

Ansökan angående varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

Den som ansöker om återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige (12 kap. 3 andra stycket LAS). Detta kan t.ex. göras med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 8 kap. 7 och 8 §§ LAS eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 8 kap. 9 § LAS (12 kap. 3 andra stycket LAS).

Denna bestämmelse genomför artikel 37.2 och 40.3 i punktskattedirektivet.

En mottagningsrapport anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och betalat punktskatt till destinationsmedlemsstaten. Punktskatten som har betalats i avsändarmedlemsstaten ska på begäran betalas tillbaka med utgångspunkt i mottagningsrapporten. Om mottagningsrapport saknas får andra bevis för att varorna tagits emot lämnas enligt 8 kap. 9 § LAS. Om destinationsmedlemsstaten har lämnat ett alternativt bevis och det har godtagits av Skatteverket utgör det tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter i destinationsmedlemsstaten (jfr prop. 2021/22:61 s. 248 f. s. 401 f. och s. 439).

Om varorna som flyttas under förfarandet för beskattade varor inte kommer fram till mottagaren kan i vissa fall återbetalning istället medges under 12 kap. 5 § LAS om beskattning har skett i ett annat EU-land med stöd av bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning (prop. 2021/22:61 s. 402).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LAS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LAS).

Varor som har varit föremål för distansförsäljning från Sverige

Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttas till ett annat EU-land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 4 § första stycket LAS).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artikel 44.5 i punktskattedirektivet.

Ansökan vid distansförsäljning från Sverige

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (12 kap. 4 § tredje stycket LAS).

För att Skatteverket ska besluta om återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige (12 kap. 4 § andra stycket LAS). Detta kan t.ex. göras med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Den sökande ska också visa att varorna har beskattats i destinationsmedlemsstaten (12 kap. 4 § andra stycket LAS). Detta kan t.ex. göras med ett intyg utfärdat av destinationsmedlemsstaten om att skatten har betalats där.

Återbetalning medges inte i de fall varorna beskattas i destinationsmedlemsstaten genom oegentlighetsbeskattning (12 kap. 4 § andra stycket LAS). Av förarbetena framgår att för att undvika att bestämmelserna i 4 och 5 §§ överlappar varandra görs en begränsning av paragrafens tillämpningsområde. Begränsningen innebär att återbetalning inte medges enligt 4 § om 5 § är tillämplig, d.v.s. om varorna har beskattats i destinationsmedlemsstaten genom oegentlighetsbeskattning enligt artikel 46 i punktskattedirektivet (prop. 2021/22:61 s. 402 och s. 439).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LAS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LAS).

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat EU-land

Har skatt betalats i Sverige för varor i andra fall än genom oegentlighetsbeskattning i Sverige och varorna därefter flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att varorna beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 5 § första stycket LAS).

Bestämmelsen avser situationer när varor som beskattats i Sverige flyttas till ett annat EU-land och blir föremål för oegentlighetsbeskattning där.

Återbetalning enligt 12 kap. 5 § första stycket LAS kan bli aktuellt om varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor inte når angiven mottagare. Vidare kan det bli aktuellt om varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor flyttats utan att uppfylla de krav som gäller för förfarandet. När det gäller distansförsäljning kan det bli aktuellt om varorna inte når mottagaren. Beroende på destinationsmedlemsstatens lagstiftning kan även oegentlighetsbeskattning bli aktuellt om avsändaren vid distansförsäljning saknar registrering i den medlemsstaten (jfr prop. 2021/22:61 s. 403 och s. 439 f.).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artikel 46.3 i punktskattedirektivet.

Ansökan för varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat EU-land

Ansökan om återbetalning ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet har fått laga kraft (12 kap. 5 § tredje stycket LAS). En ansökan om återbetalning kan alltså i vissa fall göras flera år efter att flyttningen påbörjades och även flera år efter att varorna beskattats i ett annat EU-land.

För att Skatteverket ska besluta om återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna har beskattats i ett annat EU-land (12 kap. 5 § andra stycket LAS). Sökanden kan visa att skatten har betalats i Sverige t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LAS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LAS).

Återbetalning vid export

Om skatt har betalats i Sverige för varor som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 6 § första stycket LAS).

Ansökan vid export

Ansökan ska omfatta ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (12 kap. 6 § andra stycket LAS).

Tillfredsställande bevisning om att varorna lämnat EU ska bifogas ansökan. Det visas lämpligen genom tulldokumentation (jfr prop. 1994/95:56 s. 102 och s. 119 samt prop. 2021/22:61 s. 403 och s. 440). Att alkoholskatt har betalats i Sverige ska visas på lämpligt sätt, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt.

Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som understiger 1 500 kr för ett kalenderkvartal (12 kap. 6 § andra stycket LAS).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LAS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LAS).

Återbetalning för varor som använts för vissa skattebefriade ändamål

Om skattepliktiga varor använts för ändamål som anges i 11 kap. 2 § första stycket 1 LAS av någon som inte är upplagshavare eller skattebefriad förbrukare ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 7 § första stycket LAS) . Det som avses är att alkoholvaror använts:

 • som en del av en tillverkningsprocess av vinäger som hänförs till KN-nr 2209
 • som en del av en tillverkningsprocess av läkemedel
 • som en del av en tillverkningsprocess av smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent
 • som en del av en tillverkningsprocess av livsmedel eller av halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kg chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kg av något annat livsmedel
 • som en del av en tillverkningsprocess av en vara som inte är avsedd ätas eller drickas, under förutsättning att den alkohol som ingår är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav
 • som en del av en tillverkningsprocess av motorbränsle, under förutsättning att den alkohol som ingår är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav
 • vid tillverkning av andra produkter (än ovan), under förutsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol
 • för vetenskapligt ändamål.

Ansökan när varor använts för vissa skattebefriade ändamål

Ansökan ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (12 kap. 7 § andra stycket LAS).

Ansökan ska åtföljas av dokumentation som styrker användningen (12 kap. 7 § andra stycket).

Att alkoholskatten är betald för varorna kan visas på lämpligt sätt, t.ex. med en faktura där skatten är specificerad. Att säljaren redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som understiger 1 500 kr för ett kalenderkvartal (12 kap. 7 § andra stycket LAS).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LAS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LAS).

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

Om skatt har betalats till Skatteverket för alkoholvaror (som omhändertagits av Tullverket) och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket LPK ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten (12 kap. 8 § LAS).

Det finns även bestämmelser om att Skatteverket ska efterge alkoholskatt på varor som Tullverket har beslutat att inte lämna ut (9 kap. 24 § LAS).

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (12 kap. 9 § första stycket LAS).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (12 kap. 9 § andra stycket LAS).

Återbetalning till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av alkoholskatt på varor som har förvärvats av (12 kap. 10 § LAS):

 • utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Exempel på sådana organisationer är European Space Agency (ESA), World Maritime University (WMU), FN-organet UNHCR, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) och EU-kommissionens representation i Sverige.
 • medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige.
 • väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Varorna ska vara för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med styrkorna eller för mässar och marketenterier.
 • medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige samt personal hos en sådan organisation, om Sverige har överenskommelse med ett annat land eller en mellanfolklig organisation om detta. Sverige har bland annat en sådan överenskommelse med FN-organet UNHCR.

Den som inte omfattas av återbetalningsrätten i 12 kap. 10 § LAS, men som ändå har rätt att förvärva alkoholvaror utan alkoholskatt till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämplig EU-bestämmelse, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten (64 kap. 6 § SFL).

Ansökan

Vid återbetalning av skatt enligt 12 kap. 10 § LAS eller 64 kap. 6 § SFL, d.v.s. vid återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige, gäller förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. I 2 § i denna förordning finns bestämmelser om ansökan om sådan återbetalning.

Ansökan ska göras skriftligt av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som i Sverige får företräda den internationella organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning.

En särskild ansökan ska ges in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

Ansökan ska ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Med ansökan ska en faktura bifogas. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan gavs in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan ska innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet samt varornas pris och kvantitet.

Skatteverket har tagit fram blanketter som kan användas vid ansökan om återbetalning, SKV 5648 resp. SKV 5650.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. [1] [2]
 • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]