OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Både skattesatserna och sättet att beräkna tobaksskatten skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga tobaksvaror.

Allmänt om skattesatser

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Detta har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 77. Högsta förvaltningsdomstolens dom avsåg bestämmelser i tidigare LTS som förts över till LTS utan att någon ändring i sak är avsedd.

Tekniken för att räkna ut skatten skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga tobaksvaror.

Skattesatserna för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak bestäms självständigt av varje EU-land. Dock ställer EU-reglerna krav på minimipunktskatter för respektive kategori och på att det tillämpas samma skattesats för alla produkter inom respektive kategori. För cigaretter ställer EU-reglerna även krav på att skatten ska bestå av två delar, en styckeskatt och en värderelaterad skatt (jfr artikel 7 i tobaksskattedirektivet).

Observera att tobaksprodukter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna för cigaretter och röktobak ska behandlas som cigaretter respektive röktobak (2 kap. 8 § första stycket LTS).

Cigaretter

Skatt på cigaretter tas för kalenderåret 2023 ut med 1,84 kr per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

­

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska det skattebelopp per styck som anges i 2 kap. 2 § första stycket LTS räknas om enligt 2 kap. 11 LTS (2 kap. 2 § fjärde stycket LTS).

Cigaretter med en längd över 8 cm

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 cm men inte 11 cm ska anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 cm som en cigarett (2 kap. 2 § tredje stycket LTS). Detta gäller dock enbart i förhållande till styckeskatten, den värderelaterade skattens procentsats påverkas inte.

Om cigarettens längd är 10 cm ska alltså dubbel styckeskatt tas ut men värdeskattedelens procentsats ska inte fördubblas.

Detaljhandelspris

Med detaljhandelspris avses varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller hans representant eller i fråga om cigaretter som importeras från tredje land av importören (2 kap. 3 § första stycket LTS).

Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt (2 kap. 3 § tredje stycket LTS).

Av förarbetena till LTS framgår att det uppskattade priset ska vara ett uppskattat detaljhandelspris. Detta pris ska inkludera skatter och avgifter. Syftet med detaljhandelspriset är att få fram en faktor som avspeglar cigaretternas värde och som i sin tur ligger till grund för beräkningen av den proportionella delen av punktskatten. Av den anledningen ingår även mervärdesskatten i det uppskattade detaljhandelspriset (jfr prop. 1994/95:56 s. 81 och prop. 2021/22:61 s. 344).

Olika detaljhandelspris för samma produkt

Tillverkaren av cigaretter inom EU, dennes representant eller den som importerar cigaretter från tredje land kan fritt fastställa ett högsta tillåtna detaljhandelspris för varje enskild produkt för varje medlemsstat. En tillverkare i en medlemsstat kan därmed fastställa ett högsta detaljhandelspris för alla de cigaretter som man tillverkar, alltså även för de cigaretter som man säljer i Sverige. Tillverkaren har dock möjlighet att istället låta en representant fastställa högsta detaljhandelspris för den svenska marknaden. Priset ska fastställas till ett visst belopp för varje enskild produkt, dvs. visst märke, typ etc. (jfr prop. 1994/95:56 s. 80 och prop. 2021/22 s. 61 s. 344).

Vid import är det importören som fastställer det högsta detaljhandelspriset. Detta innebär att två olika importörer av samma cigarettmärke kan fastställa olika högsta detaljhandelspris och att olika högsta detaljhandelspris därför kan förekomma i handeln för lika produkter (jfr prop. 1994/95:56 s. 80 och prop. 2021/22 s. 61 s. 344).

En och samma tillverkare, representant eller importör kan dock inte fastställa olika detaljhandelspris för samma produkt (jfr KRSU 2008-01-07, mål nr 364-07, 365-07). Kammarrättsdomen avsåg tillämpningen av 3 § i tidigare LTS. Bestämmelsen motsvaras av 2 kap. 3 § LTS (prop. 2021/22:61 s. 344).

Detaljhandelspriset kan inte sättas till noll kronor

Detaljhandelspriset utgör det högsta tillåtna försäljningspriset för cigarettprodukterna inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift (2 kap. 3 § första stycket LTS).

Detta innebär att detaljhandelspriset inte kan sättas till noll kronor. Om detta ändå skett anses cigaretterna inte ha något fastställt detaljhandelspris och priset får istället uppskattas efter vad som kan anses skäligt (jfr KRSU 2007-04-25, mål nr 3392–34-06). Kammarrättsdomen avsåg tillämpningen av 3 § tredje stycket i tidigare LTS. Bestämmelsen motsvaras av 2 kap. 3 § tredje stycket LTS (prop. 2021/22:61 s. 344).

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset (2 kap. 3 § andra stycket LTS).

Om någon trots det säljer cigaretter till ett högre pris än detaljhandelspriset ska Skatteverket påföra denne ett belopp som motsvarar den ytterligare skatt som skulle ha betalats om detaljhandelspriset varit fastställt till det pris som cigaretterna sålts för (2 kap. 20 § första stycket LTS).

Beslut om påförande av belopp enligt 2 kap. 20 § första stycket LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 13 kap. 10 § LTS.

Förpackningen ska märkas med detaljhandelspriset

Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som tillhandahålls för försäljning i en exportbutik (2 kap. 19 § LTS).

Priset ska tryckas direkt på förpackningen eller anges med prisetikett på förpackningen innanför det genomskinliga omslaget, så att det är väl synligt för konsumenten före köp ( 1 § SKVFS 2022:15). Priset ska vidare anges klart och tydligt med lätt läsbara siffror (2 § SKVFS 2022:15).

Uppgiftsskyldighet för tillverkare, representanter och importörer

Senast den 31 januari varje år ska en tillverkare, dennes representant eller en importör som importerar cigaretter från tredje land lämna uppgifter till Skatteverket om försäljningen av cigaretter i olika priskategorier under det föregående kalenderåret (2 kap. 4 § LTS).

En representant för en tillverkare är uppgiftsskyldig endast om denne har fastställt detaljhandelspris för cigaretter (2 § SKVFS 2022:16).

Tillverkaren, representanten eller importören ska lämna uppgifter om antalet cigaretter i varje priskategori som sålts i Sverige under det tidigare kalenderåret. Har detaljhandelspriset ändrats under året ska priset före respektive efter ändringen framgå tillsammans med datum för prisändringen och antal sålda cigaretter före och efter denna (1 § SKVFS 2022:16).

Cigarrer och cigariller

Skatt på cigarrer och cigariller tas för kalenderåret 2023 ut med 1,62 kr per styck.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 2 kap. 5 § första stycket LTS räknas om enligt 2 kap. 11 § LTS (2 kap. 5 § tredje stycket LTS).

Röktobak

Skatt på röktobak tas för kalenderåret 2023 ut med 2 241 kr per kg.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 2 kap. 6 § första stycket LTS räknas om enligt 2 kap. 11 § LTS (2 kap. 6 § fjärde stycket LTS).

En tobaksprodukt som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna för röktobak ska i sin helhet betraktas som skattepliktig röktobak. Detta innebär att för sådana produkter ska tobaksskatten beräknas på produktens hela vikt. Att produkter som inte uteslutande består av tobak i sin helhet ska betraktas som röktobak har bekräftats av EU-domstolen i ett mål som avsåg fråga om skatteplikt för s.k. vattenpipstobak som bestod av tobak till 24 procent och till resterande del av andra ämnen såsom sockersirap, glycerin, aromämnen och konserveringsmedel. EU-domstolen förklarade att en sådan produkt i sin helhet ska betraktas som röktobak och som sådan beläggas med punktskatt (C-674/19 Skonis ir kvapas, punkt 45).

Skatteomräkning

De skattesatser som anges i LTS gäller för kalenderåret 2024. Skattesatserna ska för år 2025 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen. För cigaretter räknas endast styckeskatten om (jfr 2 kap. 11 § första stycket LTS).

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut påföljande kalenderår (2 kap. 11 § andra stycket LTS).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-674/19 [1]
  • HFD 2011 not. 77, mål nr 895-11 [1]
  • KRSU 2007-04-25, mål nr 3392-3394-06 [1]
  • KRSU 2008-01-07, mål nr 364-07, 365-07 [1]

EU-författningar

  • Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror [1]

Propositioner

  • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1] [2] [3]