OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Kronofogden kan rätta en uppgift i sitt register om den är oriktig eller missvisande.

Kronofogden beslutar om rättelse

När fordringar registreras i Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas är Kronofogden behörig att vidta åtgärder enligt indrivningslagen och utsökningsbalken. Om en uppgift i Kronofogdens databas är oriktig eller missvisande ska Kronofogden besluta om rättelse (3 kap. 3 a § andra stycket lag [2001:184] om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet). I fråga om personuppgifter finns bestämmelser om rättelse m.m. även i EU:s dataskyddsförordning.

Uppgifter ska rättas m.m. på begäran

Kronofogden ska besluta om att en uppgift i myndighetens databas ska rättas, blockeras eller utplånas om uppgiften är oriktig eller missvisande.

Kronofogden ska besluta om rättelse m.m. på begäran av den registrerade, men Kronofogden kan också besluta om rättelse m.m.på eget initiativ eller på begäran från en debiterande myndighet (t.ex. Skatteverket) (prop. 2007/08:116 s.18 f.).

Bestämmelsen är tillämplig även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna (1 kap. 1 § andra stycket lag [2001:184] om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet).

Uppgifter kan antingen utplånas eller blockeras

Beslut om att en uppgift är oriktig eller missvisande innebär att uppgiften blockeras eller utplånas ur den aktuella databasen samt att kreditupplysningsföretagen informeras om detta (3 kap. 3 a § andra stycket lag [2001:184] om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet). Om uppgiften är felaktig bör den normalt utplånas. Om uppgiften är missvisande bör den oftast blockeras. En utplånad uppgift tas bort helt och hållet från utsöknings- och indrivningsdatabasen. En blockerad uppgift existerar fortfarande men för den gäller total sekretess i utsöknings- och indrivningsdatabasen (34 kap. 2 § OSL).

Vad innebär det att uppgiften är missvisande?

Uppgiften bedöms som missvisande om den ger en felaktig bild av att den registrerade inte vill eller kan göra rätt för sig. Uppgiften kan anses vara missvisande om den har hamnat i registret av helt andra orsaker än bristande betalningsvilja eller betalningsförmåga. Uppgiften kan till exempel ha hamnat i registret på grund av att en myndighet har gjort fel i samband med skuldens uppkomst eller i samband med att skulden lämnades över till Kronofogden. Prövningen av om uppgifterna är missvisande eller inte ska göras med utgångspunkt av förhållandena vid tidpunkten för registreringen.

Ett exempel på en uppgift som kan anses vara missvisande, är en restföring som föregåtts av ett betalningskrav som bevisligen inte har kommit adressaten till handa samt att t.ex. adressaten flyttat i nära anslutning till den tidpunkt när betalningsuppmaningen skickats ut.

Skulden måste vara betald eller återkallad

Skulden måste vara helt betald eller återkallad av fordringsägaren för att uppgifterna ska kunna blockeras eller utplånas.

Kompletterande information

  • Läs mer om förutsättningarna för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess på Kronofogden.se.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet [1] [2] [3]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]

Propositioner

  • Proposition 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. [1]

Övrigt

  • Kronofogden.se [1]