Det finns en särskild lag om avräkning som innebär att statens fordringar betalas innan skatter och avgifter återbetalas till kontohavaren.

Sökte du i stället information om avräkning inom skattekontot eller om kvittning?

Bara det som återstår efter avräkning betalas ut

Innan överskott på skattekontot, efter avräkning inom skattekontot, återbetalas till gäldenären ska Kronofogden få möjlighet att ta beloppet i anspråk för att avräkna det mot gäldenärens andra allmänna mål som drivs in av Kronofogden enligt indrivningslagen. Endast belopp som överstiger de allmänna fordringarna, inklusive förrättningskostnader i målet, får återbetalas till kontohavaren (2 § AvrL). Avräkning av allmänna mål har företräde framför utmätning av enskilda mål. Båda sker automatiskt innan det återbetalade beloppet betalas ut till kontohavaren.

Frågor om avräkning prövas av Kronofogden och överklagas till tingsrätten. Skatteverket för det allmännas talan (3 § och 11 § AvrL samt 18 kap. 1 § UB).

Du kan läsa mer om avräkning i Kronofogdens handbok Utmätning, avsnitt 9.8.

Avräkningen görs i samband med återbetalning enligt skatteförarandelagen

För att avräkningslagen ska kunna tillämpas vid överskott på skattekontot krävs att ett belopp återbetalas på grund av någon bestämmelse i skatteförfarandelagen (1 § första stycket 1 AvrL). Det gäller oavsett om överskottet betalas tillbaka automatiskt eller på begäran av kontohavaren.

Om det finns ett överskott på skattekontot som av någon anledning inte återbetalas kommer avräkning enligt avräkningslagen inte att ske. Då kan Skatteverket i stället besluta om kvittning enligt civilrättsliga principer.

Avräkning går före kvittning

Krediteringar (plusposter) på skattekontot ska i första hand avräknas mot andra skatter och avgifter inom skattekontot enligt skatteförfarandelagen. I andra hand ska avräkning göras enligt avräkningslagen. Först om det efter det finns ett överskott kan det blir aktuellt med kvittning.

I samband med skuldsanering, konkurs eller företagsrekonstruktion kan både avräkning och kvittning bli aktuellt.

Avräkningslagen har företräde framför efterutdelning

Om det uppstår ett överskott på skattekontot efter att en konkurs har avslutats kan det bli aktuellt med efterutdelning i konkursen, men avräkning enligt avräkningslagen har företräde framför efterutdelning. Först om det efter sådan avräkning återstår något belopp ska en utbetalning göras till konkursförvaltaren.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1] [2] [3] [4]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1]

Övrigt

  • Kronofogdens handbok Utmätning, 2023 [1]