Olika lagar och förordningar styr redovisningen i kommuner och regioner. Rådet för kommunal redovisning utfärdar rekommendationer.

Bokföringsskyldighet

Kommuner och regioner är bokföringsskyldiga enligt 3 kap. lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR (1 kap. 2 § LKBR). Även kommunalförbund omfattas av lagens bestämmelser (1 kap. 3 § LKBR).

Bokföringsskyldigheten innebär enligt 3 kap.1 § LKBR att kommuner och regioner.

 • löpande ska bokföra alla ekonomiska händelser
 • ska se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik
 • vid räkenskapsårets utgång ska avsluta bokföringen med en årsredovisning
 • ska bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i vanlig läsbar form (dokument) eller mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel.

Bokföringen och redovisningen ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed (1 kap. 4 § LKBR). Ett räkenskapsår omfattar ett kalenderår (1 kap. 5 § LKBR).

Avsluta den löpande bokföringen

En kommun eller en region ska avsluta bokföringen med en årsredovisning (1 kap. 2 § LKBR).

En årsredovisning ska enligt 4 kap. 1 § LKBR bestå av följande delar:

 • en resultaträkning
 • en balansräkning
 • en kassaflödesanalys
 • noter
 • en driftsredovisning
 • en investeringsredovisning
 • en förvaltningsberättelse.

Om sammanställda räkenskaper upprättas ska även de ingå i årsredovisningen.

Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form (4 kap. 5 § LKBR).

Tidigare förstörelse av räkenskapsinformation

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket tillåta att en kommun, kommunalförbund eller region förstör räkenskapsinformation före utgången av den lagstadgade arkiveringstiden på sju år (3 kap. 13 och 15 §§ LKBR.

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas (8 kap. 15 § kommunallagen [2017:725]).

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, kommunalförbund och regioner. Mer information om Rådet för kommunal redovisning och deras normgivning finns på Rådet för kommunal redovisnings webbplats (www.rkr.se).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • Rådet för kommunal redovisnings webbplats [1]