För att Skatteverket ska ansöka om betalningssäkring måste en rad förutsättningar vara uppfyllda. Skattefordran ska vara antingen fastställd eller sannolik, det måste finnas en påtaglig risk för betalningsundandragande, fordran måste uppgå till ett betydande belopp och tidsperioden måste ha gått till ända. Dessutom måste betalningssäkring vara en proportionell åtgärd. Den betalningsskyldiga som betalningssäkringen avser får inte vara försatt i konkurs, genomgå en företagsrekonstruktion eller blivit beviljad skuldsanering.