OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Betalningssäkring får användas för att säkerställa betalning av skatt, avgift, särskild avgift eller ränta. Betalningsskyldighet för någon annans skatter eller avgifter kan också betalningssäkras.

Betalningssäkring för betalningsskyldighet avseende annans skatter eller avgifter

Reglerna om annans ansvar för skatter och avgifter finns i 59 kap SFL. Dessa är

Den som enligt ovan är betalningsskyldig för annans skuld är också betalningsskyldig i den mening som avses i reglerna om betalningssäkring. Reglerna om betalningssäkring är alltså tillämpliga på sådan betalningsskyldighet.

Betalningssäkring för företrädaransvar

Företrädaransvar fastställs, efter ansökan av Skatteverket, av allmän förvaltningsdomstol med förvaltningsrätten som första instans (59 kap. 16 §§ SFL).

Betalningssäkring mot företrädaren

I samband med att Skatteverket genomför en skatteutredning mot en juridisk person kan det bli aktuellt att betalningssäkra även för ett eventuellt företrädaransvar.

Sannolika skäl

För att företrädarens tillgångar ska kunna betalningssäkras måste det finnas sannolika skäl

  1. för att fordringarna kommer att fastställas mot den juridiska personen (om fordringarna inte redan är fastställda) samt
  2. att domstolen kommer att utdöma ett företrädaransvar.

Skatteverket ska alltså i ansökan om betalningssäkring mot företrädaren redogöra för grunderna för att betalningsskyldigheten kommer fastställas avseende den juridiska personen och att förutsättningar för att utkräva betalningsansvar av företrädaren föreligger.

Befrielsegrund

Skatteverket måste också beakta om det finns särskilda skäl för hel eller delvis befrielse från betalningsansvaret (59 kap. 15 § SFL). Endast om det framstår som sannolikt att någon befrielse av betalningsskyldigheten inte kommer att beviljas får betalningssäkring beslutas (prop. 1978/79:28 s. 147). Skatteverket ska därför i sin ansökan visa på att det inte framkommit någon grund för befrielse.

Skattetillägg

Till den del den juridiska personens fordran utgörs av skattetillägg finns det ingen ursprunglig förfallodag att knyta företrädarens ansvar till. Skatteverket anser att den relevanta ansvarstidpunkten är avgiftsbeslutets förfallodag, dvs. ansvaret måste istället knytas till den förfallodag som bestäms vid beslutet om skattetillägg. Först vid en underlåten betalning på denna förfallodag kan ett företrädaransvar för skattetillägget anses ha uppkommit och först härefter kan en betalningssäkring för skattetillägget initieras mot företrädaren. Företrädaransvar och betalningssäkring för ett skattetillägg som sannolikt kommer att påföras den juridiska personen kan alltså inte göras gällande.

Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar avseende skattetillägg om åtal m.m. väckts.

Förfallet ansvarsbelopp betalas inte av företrädaren

Sedan domstolen beslutat om företrädaransvar ska Skatteverket debitera företrädaren ansvarsbeloppet. Det tar en viss tid innan ett obetalt ansvarsbelopp överlämnas till Kronofogden för indrivning. Under denna tid kan det finnas en risk för att företrädaren gör sig av med tillgångar eller på annat sätt försvårar verkställigheten. Det kan därför i vissa situationer finnas behov av att ansöka om betalningssäkring mot företrädaren när företrädaransvaret är fastställt men innan det har överlämnats till Kronofogden.

Löpande kontroll av huvudfordringen m.m.

Skatteverket måste fortlöpande kontrollera att inte grunden för företrädarens betalningsskyldighet har ändrats. Har huvudfordringen ändrats påverkar detta också företrädarens ansvar.

Det kan också ha framkommit nya uppgifter som innebär att uppsåt eller grov oaktsamhet inte längre kan påvisas eller att det finns skäl för befrielse från betalningsansvaret.

Om den löpande kontrollen visar att förutsättningarna för företrädaransvaret bortfaller helt eller delvis måste betalningssäkringen hävas i samma omfattning.

Riskbedömningen

Ett beslut om betalningssäkring får endast meddelas om det finns en påtaglig risk att en betalningsskyldig försöker undandra sig att betala fordringen. Det innebär att Skatteverket måste kunna visa de konkreta omständigheter som talar för att det finns en påtaglig risk för att företrädaren inte kommer att betala ett av domstol senare fastställt betalningsansvar(46 kap. 6 § SFL).

Exempel på situationer där en konkret risk kan finnas:

  • Om en företrädare medverkat till att den juridiska personen undanhållit stora inkomster från beskattning, kan det tyda på att företrädaren inte är benägen att fullgöra sin egen betalningsskyldighet.
  • Om det finns omständigheter som pekar på att företrädaren avser att göra sin egendom oåtkomlig för en kommande verkställighet, t.ex. genom att överlåta tillgångar på familjemedlemmar eller på andra närstående personer eller på något annat sätt gör sig av med sina tillgångar.
  • Om det framkommer att företrädaren planerar att flytta utomlands eftersom möjligheterna att få betalt utomlands genom handräckning kan vara begränsade
  • Om företrädaren tidigare visat betalningsovilja eller har bristfälliga räkenskaper.

I övrigt måste också övriga förutsättningar som anges i 46 kap. 6–8 §§ SFL vara uppfyllda för att en betalningssäkring mot en företrädare ska få ske.

Betalningssäkring av företrädaransvar för tull hanteras av Tullverket

Tullverket debiterar tull men det är Skatteverket som sedan är ensam behörig myndighet att ansöka om företrädaransvar för tull. Om det blir aktuellt att ansöka om betalningssäkring för tullfordringar så är det Tullverket och inte Skatteverket som är behörig myndighet i denna del (jfr 7 kap. 9 § tullagen (2016:253) och prop. 2010/11:165 s. 906). Denna ordning kan förklaras av att i princip alla ansökningar om betalningssäkring avser belopp som ännu inte är fastställda och där man alltså måste pröva om det finns sannolika skäl att tullfordringarna kommer att fastställas mot den juridiska personen. Tullverket har de bästa förutsättningarna för att kunna göra denna bedömning. Skatteverkets talan om företrädaransvar avser däremot tullfordringar som i regel redan blivit fastställda gentemot den juridiska personen.

Betalningssäkring mot delägare i handels- eller kommanditbolag

Skatteverket har egen behörighet att besluta om betalningsansvar avseende delägares ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL avseende skatt och avgift enligt SFL (59 kap. 11 § SFL).

I samband med att Skatteverket genomför en skatteutredning av ett handels- eller kommanditbolag kan det, oavsett om det är fråga om en skrivbordskontroll eller en revision, bli aktuellt att begära betalningssäkring hos en bolagsman för betalning av en fordran mot bolaget som omfattas av bolagsmannens solidariska ansvar.

Skattetillägg

Den relevanta ansvarstidpunkten för betalningsskyldighet är när fordran uppkommer. En skattetilläggsfordran får anses uppkommen när den handling eller underlåtenhet som ligger till grund för fordringen ägde rum (HFD 2011 ref. 88). Betalningssäkring kan göras för ett sannolikt skattetillägg på grund av det accessoriska ansvaret mellan bolaget och bolagsmannen. Skatteverket får inte fatta beslut avseende skattetillägg för delägare i ett svenskt handelsbolag om åtal m.m. väckts.

Sannolika skäl

För att en bolagsmans tillgångar ska kunna betalningssäkras måste det finnas sannolika skäl såväl för att skatterna kommer att fastställas mot bolaget som att bolagsmannen är solidariskt ansvarig enligt reglerna i HBL. I praktiken är det främst frågan om det är sannolikt att skatterna kommer att fastställas som prövas.

Det solidariska betalningsansvaret enligt HBL är accessoriskt. Detta innebär att bolagsmannens ansvar uppkommer i samma stund som fordringen mot bolaget uppkommer. Om fordringen mot bolaget inte är fastställd gäller dock att betalningssäkring inte får ske förrän den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått till ända (46 kap. 8 § SFL). Med tidsperioder avses beskattningsår och de redovisningsperioder som gäller för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt. Belopp som avser F-skatt och särskild A-skatt kan betalningssäkras efter utgången av den månad som närmast föregår förfallodagen.

Bolagsmannen kan göra invändningar mot betalningsansvar.

Fastställda skatter betalas inte av den juridiska personen

Det kan finnas behov av att betalningssäkra även när det finns en fastställd och förfallen fordran mot bolaget. Ansökan om betalningssäkring kan dels göras mot bolaget, dels mot den bolagsman som Skatteverket har för avsikt att rikta ett ansvarsbeslut mot.

Betalningssäkring mot bolagsmannen får endast ske om det finns en påtaglig risk att denne försöker dra sig undan skyldigheten att betala fordringen.

Fordringen måste uppgå till ett betydande belopp och proportionalitetsprincipen ska beaktas.

Betalningssäkring i samband med andra beslut om ansvar för annans skuld

Det kan vara aktuellt att ansöka om betalningssäkring mot den som är betalningsskyldig för annans skuld (se ovan) även i andra fall. Det kan då till exempel vara fråga om betalningsansvar för en utbetalare som inte har gjort rätt skatteavdrag (59 kap. 2 § SFL).

Ansökan ska också i dessa fall innehålla en redogörelse både för grunden för huvudfordran och för de förutsättningar som är grund för sidoansvaret.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 ref. 88 [1]

Lagar & Förordningar

  • Proposition 1978/79:28 med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m.m. [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

  • Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar [1]