OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den betalningsskyldiga har rätt till muntlig förhandling i förvaltningsrätten och kammarrätten och domstolen ska upplysa den betalningsskyldiga om denna rätt.

Om den betalningsskyldiga begär det

Förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål om betalningssäkring om den betalningsskyldiga begär det. Domstolen behöver dock inte hålla någon muntlig förhandling om ansökan om betalningssäkring kommer att avslås eller om beslutet om betalningssäkring kommer att upphävas (46 kap. 12 § första stycket SFL). Domstolen måste upplysa den skattskyldiga om hans eller hennes rätt att begära muntlig förhandling (46 kap. 12 § andra stycket SFL).

Om domstolen avslår en begäran om muntlig förhandling får inte domstolen sedan bifalla en ansökan eller avslå en begäran om hävning utan att först hålla muntlig förhandling (prop. 2010/11:165 s. 913).

Skatteverket har inte ovillkorlig rätt till muntlig förhandling

Denna ovillkorliga rätt till muntlig förhandling gäller inte för Skatteverket. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket yrkar på muntlig förhandling. Ett sådant yrkande ska bifallas om en muntlig förhandling är till fördel för utredningen eller främjar ett snabbt avgörande (9 § FPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]